Zápis z 20. zasedání KV dne 6. 8. 2012

06/02/2013

Zápis č. 20

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 6. 8. 2012

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Jaroslav Bartoš,
Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Ing. Jiří Vitha

Omluveni: 

 

 

Program:

 1. 1.      Schválení programu 20. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. 2.      Kontrola zápisu z 19. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. 3.      Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. Zahájení kontroly realizace plánu oprav za rok 2011
 5. 5.      Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytů 
 6. 6.      Různé 

 

ad 1)    Schválení programu 20. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 20. zasedání ve výše uvedeném znění                   9 / 0 / 0

           

 

ad  2/   Kontrola zápisu z 19. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 19. zasedání, které se konalo dne 16. 7. 2012           9 / 0 / 0

 

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 6. 2012 do 15. 7. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            9 / 0 / 0

 

           

ad 4)    Zahájení kontroly realizace plánu oprav za rok 2011 (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné se stavem plnění plánu oprav pro rok 2011. Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 48/1711/2011 bylo přesunuto 6  zakázek malého rozsahu, realizovaných společností Centra a. s., do roku 2012. Z odložených oprav byly ke kontrole vybrány:

 • Švédská 39/107 – oprava nebo výměna oken v obytné části objektu
 • Plzeňská 215/445 – výměna vchodových dveří do bytu
 • Plzeňská 213/445 – výměna vchodových dveří do bytu
 • Plzeňská 211/442 – výměna vchodových dveří do bytu
 • Plzeňská 206/442 – výměna vchodových dveří do bytu
 • Nepomucká 2/442 – výměna vchodových dveří do bytu
 • Nepomucká 4/445 – výměna vchodových dveří do bytu
 • Pod Žvahovem 21b/463 – celková oprava střechy a kanalizace
 • Vltavská 12 –  Oprava dvorní fasády v objektu školy

KV schválil provedení kontroly výše uvedených nedokončených oprav                                                                                                                                9 / 0 / 0

 

 

ad 5)    Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytů(dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):

Ing. Křepinský, pověřený vedením oddělení správy pohledávek Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5, informoval přítomné o změnách v postupu při vymáhání pohledávek za pronájem bytů od začátku roku 2012, kdy byl Odbor servisních služeb včetně oddělení správy pohledávek zřízen. Díky intenzivní práci s vymáháním pohledávek došlo ke snížení počtu dlužníků za I. pololetí 2012 z 832 osob k 31. 12. 2011 na 802 osob k 30. 6. 2012. Celkový stav pohledávek za stejné období vzrostl
o 285 069,- Kč.

 1. 1.      KV vzal na vědomí informace o vymáhání pohledávek v I. pololetí 2012
 2. 2.      KV doporučuje stanovení jasných pravidel k případnému promíjení poplatků z prodlení a smluvních pokut spojených s dlužným nájemným či zálohami na úhradu za plnění spojená s užíváním bytů
 3. 3.      V souvislosti s realizací pasportizace a auditu bytových a nebytových fondů pověřuje KV předsedu výboru k vyžádání výsledků výše jmenovaného auditu

9 / 0 / 0

 

 

ad 6) Různé:

 • KV vzal na vědomí návrh odpovědi zastupitelce R. Peterkové ohledně žádosti o kontrolu přidělování bytů se zaměřením na sociálně slabé občany (viz
  příloha č. 1)

                                                                                                                     9 / 0 / 0

 • Ing. Velek upozornil na současný špatný stav zadávání projektů bez odborného posouzení, které bývají realizovány za nemalé částky. Požádal, aby všechny připravované projekty byly zpřístupněny všem zastupitelům a byly předkládány k posouzení poradním orgánům.

KV konstatuje, že řada projektů neprochází orgány samosprávy, není odborně posuzována, studie a analýzy nejsou zpřítupňovány zastupitelům MČ Praha 5. KV odkládá další projednání tohoto bodu na příští zasedání výboru.

                                                                                                                     9 / 0 / 0

 

 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 10. 9. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 

 

 

V Praze dne 20. 8. 2012

 

Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

Zápis ověřil:

 

 

 

 

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

 

Příloha č. 1

 

Vážená paní zastupitelko,

 

reaguji na Váš e-mail ze dne 4. 6. 2012, ve kterém jste vyjádřila přání doplnit plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 o kontrolu přidělování bytů, především se zaměřením na sociálně slabé občany.

Na základě Vašeho požadavku a Vašich dotazů jsme oslovili Odbor bytů a privatizace, který nám poskytl odpovědi na Vaše první tři dotazy. Dotaz, týkající se otázky sociálního bydlení, včetně Domu pro seniory, jsme zaslali starostovi městské části Praha 5 MUDr. Radku Klímovi dne 19. 7. 2012. Na tento dotaz jsme do dnešního dne neobdrželi odpověď. Vyjádření pana starosty Vám zašleme hned, jak nám bude doručeno. Případně Vám doporučujeme, abyste se s tímto dotazem obrátila přímo na starostu MČ Praha 5.

Níže si dovoluji zaslat vyjádření Odboru bytů a privatizace k Vašim dotazům.

 

Kolika  hlavně sociálně slabým  občanům Prahy 5,  byla umožněna směna bytu od voleb v roce 2012?

Od voleb (tedy počínaje 18. 11. 2010, kdy se uskutečnilo 1. zasedání nové RMČ) bylo schváleno 6 výměn bytů ze sociálních důvodů. Ve 2 případech byly původní byty v majetku MČ, v jednom případě se jednalo o byt v podílovém domě a tyto uvolněné byty se MČ vrátily.

 

Kolik je na Praze 5 v současné době volných   i upravených malometrážních bytů  pro sociální bydlení?

V současné době OBP eviduje 46 volných malometrážních bytů (tj. bytů do 35 m2); v domech určených k ponechání v majetku MČ je z tohoto počtu (a tedy k možnému pronájmu ze sociálních důvodů) 17 bytů. 3 z nich byly po drobných úpravách provedených správní firmou předány k dispozici sociálnímu a zdravotnímu výboru v únoru letošního roku a pak i bytové komisi dne 10. 5. 2012; 1 další malometrážní byt byl předán dne 26. 7. 2012. Bytová komise rozhodla tyto byty předat komisi sociální.

Dalších 8 volných malometrážních bytů vyžaduje nákladnější úpravy (cca 200 000 Kč/1 byt) a řeší se způsob financování těchto oprav.

Další 3 volné malometrážní byty jsou v současné době v DPS Zubatého 10 a jejich obsazení je v kompetenci CSOP.

 

Jak správní firma informuje  úřad MČ  o  volných a zrenovovaných bytech  a v jakém počtu (včetně pravidelnosti  informování )

Informace o volných bytech předává Odboru bytů a privatizace správní společnost Centra a.s. Dle mandátní smlouvy tak má činit do 8 dnů po převzetí uvolněného bytu. Odbor bytů a privatizace vede evidenci volných bytů.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě