Zápis z 20. KOAaM ze dne 6.12.2004

13/12/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 6.12.004

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                

Omluveno:                            3                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu  pozemků pro Fourcross horských kol v k.ú. Motol.

 

Žadatel:  firma Polis production

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr výstavby první stabilní trati pro disciplínu fourcross horských kol na pozemcích parc. č. 437, 440/1 a 439/1, k.ú. Motol.

5/0/0

 

20/02/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 386/16, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  Autosportklub Praha

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 386/16, k.ú. Motol o výměře 14 m2 z vl. obce hl. m. Prahy společnosti Autosportklub Praha.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2004

 

Žádost:  Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1243/11, 1243/12, 1243/13 a 1249, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      Materiál stažen z programu.

 

 

 

20/04/2004

 

Žádost:  Žádost  MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov o celkové výměře 3.075 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem jeho využití k rekreaci a trvá na zachování charakteru přírodní lokality.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 20/01/2004

 

Žádost:  č. parc. 3788/2 k.ú. Smíchov – prodej souvisejícího pozemku vlastníkovi staveb-domů čp. 2656, 2657.

 

Žadatel: Bytové družstvo Vltava II.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 3888/2 v k.ú. Smíchov o  výměře 343 ostatní plocha za cenu Kč 2.401,- tj. 7,-/m2 podle § 31 odst. 5 vyhlášky MF č. 540/2002 Sb. vlastníkovi souvisejících staveb čp. 2656 a 2657, k.ú. Smíchov Bytovému družstvu Vltava II., se sídle Praha 5, Slávy Horníka 16A, IČO: 62409905.

5/0/0

 
OA 20/02/2004

 

Žádost:  č. parc. 2210/1, k.ú. Smíchov – prodej event. pronájem části pozemku pro parkování

 

Žadatel: David König, Praha 5, Zoubkova 8

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

 

 

 

OA 20/03/2004

 

Žádost:  Pronájem míst na parkování – nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

s uzavřením nových nájemních smluv  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc pro parkování do realizace nové koncepce využívání míst pro parkování ve dvorech a vnitroblocích domů ve vlastnictví MČ Praha 5, a to za stávajících podmínek tj. automobil – Kč 2.000,- motocykl Kč 1.000,-/rok parkovací místo, pro automobil využívaný k podnikání Kč 25.000,-/rok/parkovací místo, viz . dle důvodové zprávy.

6/0/0

 

 

 

NP 20/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov, Petr Vávra, záměr pronájmu

 

Žadatel: Petr Vávra, U Mrázovky 21/2662, Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – garáže v ul. U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov panu Petru Vávrovi, bytem U Mrázovky 21/2662, Praha 5 za nájemné ve výši 780,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

NP 20/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Šárka Kozáková, Monika Pacáková, změna NS v osobě nájemce.

 

Žadatel: Šárka Kozáková, Monika Pacáková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ 

I.                    vzít na vědomí, že Šárka Kozáková odstoupila od nájemních smluv na nebytové prostory ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov

II.                 schválit „Dodatky“ k NS č. 51/2000 ze dne 20.9.2000 a k NS č. 26/2002 ze dne 1.10.2002 na nebytové prostory v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, kterými se vymazává nájemce NP Šárka Kozáková a nájemcem tak zůstává pouze Monika Pacáková. Ostatní ustanovení NS se nemění.

6/0/0

 

 

NP 20/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Drahoslav Pacák, žádost o snížení nájemného.

.

Žadatel: p. Drahoslav Pacák

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit Drahoslavu Pacákovi poskytnutí slevy ze zákl. měsíčního nájemného (14.405,- Kč) ve výši 20% za NP v ul. Štefánkova 51/259, Praha 5 – Smíchov v celkové výši 2.881,- Kč.

6/0/0

protinávrh p. Matouška – nedat nic   2/2/2

návrh p. Fialy – schválit 20% na 2 měsíce   2/2/2

 

NP 20/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, Výtvarný spolek HRUŠKA, sleva z nájemného.

 

Žadatel: Výtvarný spolek HRUŠKA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Výtvarnému spolku HRUŠKA poskytnutí slevy z nájemného za NP Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov z důvodu provedené opravy pronajaté věci v celkové výši 9.639,- Kč.

6/0/0

 

NP  20/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, Pavel Zelenka, změna NS v osobě nájemce.

Žadatel:  p. Pavel Zelenka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. ukončení nájmu v objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol panu Pavlu Zelenkovi, bytem Hennerova 229/24, Praha 5 k 31.12.2004

2. zveřejnění objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem se záměrem pronajmout tento prostor paní Daně Opičkové, bytem Ježovská 212/3, Praha 5 za cenu 1.000,-Kč/m2/rok.

6/0/0.

 

 

NP  20/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Pražského 33/631, Praha 5 – Hlubočepy, Oblastní sdružení ODS Praha 5, žádost o ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel:  Oblastní sdružení ODS Praha 5

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Oblastnímu sdružení ODS Praha 5 ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Pražského 33/631, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 31.12.2004.

5/0/0

p. Stejskal Petr nepřítomen při hlasování

 

 

 

Na stůl:

 

OA 20/04/2004

 

Žádost: Pronájem l. a 2. patra objektu V Remízku 926, k.ú. Hlubočepy (dříve odloučené pracoviště Wassermannova 926 při 4. ZŠ) pro zřízení a provozování CENTRA celoživotního vzdělávání Praha 5 spol. M-ART-D, spol. s.r.o.

 

Žadatel: společnost  ART-D, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit –  p. H. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

 

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

l. pronájem 1. a 2. patra objektu V Remízku 926 společnosti M-ART-D, spol. s r.o. pro zřízení a provozování Centra celoživotního vzdělávání Praha 5 na dobu neurčitou od 1.1.2005 za symbolické nájemné 1.000,- Kč a zálohy na služby pro první rok nájmu a od 1.1.2006 za nájemné 279.420,- Kč a zálohy na služby.

 

6/0/0

 

 

21.KOAa M se koná dne : 20.12.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:7.12.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě