Zápis z 20. KOAaM dne 3.11.2008

05/11/2008

 

 

 

Z Á P I S

 

z  20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.11. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                    

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba osmi parkovacích míst.

 

Žadatel:  OSM  MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen

 

 

 

20/02/2008

 

Žádost:  OSM MČ Praha 5 žádá o schválení uzavírání dodatků k nájemním smlouvám (pronájem pozemků – parkovací stání, pozemky pod garážemi) se změnou splatnosti pohledávek MČ Praha 5 ze čtvrtletních plateb na roční.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Schválit:

1.        uzavření dodatků k nájemním smlouvám (parkovací stání a pozemky pod garážemi), kterými se mění platby ze čtvrtletních na roční a to vždy k prvnímu dni šestého měsíce v roce.

4/0/0

 

 

 

 

 

20/03/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OAM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Bohumil Švanda

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Schválit:

1.        výběr zhotovitelů dle plánu oprav 2008 s tím, že níže uvedené opravy budou prováděny v roce 2009 podle klimatických podmínek

 

            Školy

            – generální oprava uliční fasády školní budovy Vltavská 14/585, Praha 5 – zhotovitel ISCO, s.r.o., Střešovická 66, 162 00 Praha 6 v částce 1, 698. 952,- Kč vč. DPH

 

      Opravy správní firmy Centra a.s.

       – oprava oken, SV a TUV, kanalizace, dešťového svodu domu Lumiérů 451/20 a 452/22 zhotovitel SW MONT s.r.o., v částce 3, 290. 310,69 Kč vč. DPH.

 

     – oprava dvorní a uliční fasády včetně nátěru, výmalby schodišť, oprava nátěru Vltavská 28/277, Praha 5 zhotovitel Vladimír Karban – MTL v částce 1, 736.224,- Kč vč. DPH

 

     – oprava střešního pláště a terasy objektu Strakonická 1/2582, Praha 5, zhotovitel SW – MONT s.r.o., v částce 504.289,- Kč vč. DPH.

4/0/0

 

20/04/2008

 

Žádost:  Žádost  o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1693/1, k.ú. Hostivař ve vlastnictví žadatelky a částí pozemků parc. č. 1862, 1863/5 a 1863/6, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  p. Antonie Černá

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Souhlasit:

1.        – se záměrem směny pozemku parc. č. 1693/1, k.ú. Hostivař ve vlastnictví žadatelky, paní Antonie Černé, za části pozemků parc. č. 1862, 1863/5 a 1863/6, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

4/0/0

 

 

 

 

 

20/05/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Nesouhlasit:

1.         se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře cca 2.200 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, pozemek je součástí území dotčeného stavební uzávěrou související se stavbou Radlické radiály.

4/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 20/01/2008

 

Žádost:  Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.       prodloužení nájemní smlouvy č. 3/0/OOA/07 na 20 parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov o další rok tj. rok 2009 za paušální poplatek 200.000,- Kč + DPH, poplatek bude hrazen z rozpočtové kapitoly 0912, § 6171, pol. 5164 odboru správy služeb

2.      uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 1 parkovací místo v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Rytířská 12 za cenu 10.500,- Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši

3.       uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 2 parkovací místa v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 za cenu 10.500,- Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 20/02/2008

 

Žádost:  Záměr pronájmu nebo prodeje pozemku č. parc. 589 vlastníkovi domu čp. 660 v k.ú. Košíře.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

4/0/0

 

 

OA 20/03/2008

 

Žádost:  Návrh vyhlášky o aktualizaci  cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2009.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Vzít na vědomí:

1.       návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2009 bez připomínek.

4/0/0

 

OA 20/04/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 930/9 a 930/12 v k.ú. Smíchov vlastníkům domu čp. 67, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 930/12 zastavěného domem čp. 67 o výměře 82 m2 a pozemku č. parc. 930/9 o výměře 329 m2 tj. celkem 411 m2 za dohodnutou cenu 140,- Kč/m2 tj. 57.540,- Kč manželům Vrtílkovým, bytem Praha 5, K Závěrce 67/3a.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 20/05/2008

 

Žádost:  Krškova 807 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu upravení smluvní strany nájemce s účinností od 1.1.2009.

 

Žadatel:  MUDr. Hana Řípová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 6.8.1996 s MUDr. Hanou Řípovou ve znění pozdějších dodatků na pronájem NP umístěných v budově A o celkové výměře 39,19 m2 z důvodu upravení smluvní strany nájemce (zúžení) s účinností od 1.1.2009.

4/0/0

 

 

NP 20/01/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Klub přátel starého Smíchova, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného, úroku z prodlení a smluvní pokuty.

 

Žadatel:  Klub přátel starého Smíchova

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          ukončení nájmu NP – kanceláře a spol. přísluš. o celk. ploše 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – Klub přátel starého Smíchova, IČ 27000362, dohodou ke dni 31.10.2008.

 

II.                  Neschválit:

1.                    nájemci NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov Klubu přátel starého Smíchova:

         prominutí nájemného za NP za období od 1.7.2008 do 31.10.2008 ve výši 12.719,- Kč

III.               Schválit:

1.          prominutí smluvního penále za období od 1.9.2007 do 31.10.2008 ve výši 76.891,- Kč

IV.                Neschválit:

1.                  nájemci NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov Klubu  přátel starého Smíchova prominutí úroků z prodlení za období od 1.9.2007 do 31.10.2008 ve výši 2.226,- Kč.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 20/02/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen za účelem dalšího jednání se svazem skautů a skautek ČR – Junák

4/0/0

 

 

NP 20/03/2008

 

Žádost:  NP Stroupežnického 28/2327, AVIS Praha, s.r.o., žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  AVIS Praha, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

      ukončení nájmu NP – kanceláře o ploše 48,70 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 2327,   Stroupežnického 28, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – AVIS Praha s.r.o., IČ 61054313, dohodou ke dni 31.10.2008.

4/0/0

 

 

NP 20/04/2008

 

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Vladimír Kafka, žádost o pronájem.

 

Žadatel:  ak.mal. Vladimír Kafka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

4/0/0

                         

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/05/2008

 

Žádost:  NP Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu garáže.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.         zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže o velikosti 17 m2 v přízemí domu Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov žadateli Pavlu Vorlíčkovi, bytem Holečkova 20/935, Praha 5 za nájemné ve výši 1.500,- Kč měsíčně.

4/0/0

 

NP 20/06/2008

 

Žádost:  Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, RNDr. Zdenko Vaněk, žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  RNDr. Zdenko Vaněk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       ukončení nájmu NP – garáže o ploše 18,15 m2 ve dvoře nemovitosti č.p. 64, Na Bělidle 3, Praha 5 – Smíchov s nájemcem RNDr. Zdenko Vaňkem, bytem Janáčkovo nábřeží 13, Praha 5 dohodou ke dni 31.10.2008.

4/0/0

 

 

NP 20/07/2008

 

Žádost:  NP Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, VM PUB, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel:  VM PUB, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.       uzavření Dodatku k NS č. 22/2002 ze dne 8.7.2002, kterým se nájemci firmě VM PUB, s.r.o. IČ 28235142, snižuje měsíční nájemné za pronájem NP Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov o ……%.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

21. KOAaM se koná dne :  24.11.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                Ověřil:                                                V Praze dne: 4.11.2008

  Jiřina Zavadilová                  ing. Petr  H O R Á K 

                                                    zástupce starosty                                                                  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě