Zápis z 20 KOAaM dne 17.10.2005

20/10/2005

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 17.10.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke scelení pozemků parc. č. 3094 a 3092 s pozemky parc. č. 3093 a 3091, k.ú. Smíchov ve vlastnictví žadatele a prodej pozemků 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3088, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 3094, 3092, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky 3093 a 3091, k.ú. Smíchov a parc. č. 3088, 3085, 3083, 3082, 3081, 3078, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

2/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

20/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a případného scelení s pozemkem parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, dále pozemků parc. č. 3807 a 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      prodej pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a jeho následné scelení s pozemky parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a pozemky parc. č. 3807, 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

2/0/0

 

 

20/03/2005

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1592/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – zastavěno garáží ve vlastnictví žadatele

 

Žadatel:  p. Lukáš Liesler

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      pronájem části pozemku 1592/1, k.ú. Smíchov za cenu Kč 30,-/m2/rok panu Lukáši Lieslerovi, bytem Xaveriova 17, Praha 5, pozemek pod garáží ve vlastnictví majitele.

2/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 20/01/2005

 

Žádost:. Pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře – žádost firmy Průmstav a.s.

 

Žadatel: Průmstav a.s., Štětkova 18, Praha 4

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Kosíře o výměře 1.180 m2 a.s. Průmstav, se sídlem v Praze 4, Štětkova 18 IČO 25105825 na dobu neurčitou za cenu Kč 33.000,-/ročně jako zařízení staveniště. Cena je stanovena s podmínkou zachování stávající zeleně na pozemku.

2.      úpravu nájemní smlouvy čj.40/0/OOA/05 uzavřené s a.s. Central Group dodatkem č. 1 vypuštěním bodu týkajícího se údržby pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře a doplnění možnosti přístupu a příjezdu pro firmu Průmstav a.s. na pozemek č. parc. 1315 přes pozemek č. parc. 1311 v k.ú. Košíře.

3/0/0

 

 

 

 

OA 20/02/2005

 

Žádost: Pronájem objektu bývalé ZŠ č.p.886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Pražský technologický institut o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      pronájem objektu bývalé ZŠ Záhorského 4/č.p. 886, k.ú. Hlubočepy pro Pražský technologický institut o.p.s., V Sedlci 14a/229, Praha 6 – soukromá vysoká škola.

3/0/0

————————————————————————————————————————–

 

OA 20/03/2005

 

Žádost: ZŠ V Remízku  919 – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu a výše nájemného.

 

Žadatel: Dr. Vladimír Křepelka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu , výše nájemného a změny nájemce.

4/0/1

 

OA 20/04/05

 

Žádost:  Prodej pozemků č. parc. 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 2753 s.r.o. Kesnerka

 

Žadatel: s.r.o. Kesnerka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit

1.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 954/2 o výměře 200 m2, 954/3 o výměře 347 m2, 954/4 o výměře 7 m2, 954/5 o výměře 68 m2, 954/6 o výměře 45 m2, 954/7 o výměře 113 m2 v k.ú. Smíchov za celkovou cenu Kč 500.000,-, dle odhadu obvyklé ceny, tj. cca Kč 641,-/m2 vlastníkovi domu čp. 2753, Kesnerka s.r.o., se sídlem v Praze 5, nám. Josefa Machka 1218/1, IČ 27170161.

5/0/0

 

NP 20/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Stroupežnického 26/2324.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 40/2005),

    žadatel:TESS promotion, s.r.o., V tůních 8, Praha 2

    nájemné ve výši: 1.500,- Kč/m2/rok

5/0/0

 

NP 20/02/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

dodatek k nájemní smlouvě č. 40/2001 ze dne 10.8.2001 na NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatý p. Tomáši Kotlárovi, kterým se smlouva rozšiřuje v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábř. 27, P-5 a to za nájemné ve výši 3.100,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

NP 20/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře, Jaroslava Bohuňovská, návrh na podání výpovědi.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. schválit:

1. podání výpovědi z nájmu paní Jaroslavě Bohuňovské, nájemci NP v domě čp. 187, Plzeňská 183, Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/04/2005

 

Žádost: NP – Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jana Jarabková, záměr pronájmu

 

Žadatel: p. Mgr. Jana Jarabková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem nebytového prostoru – garáže č. 906 v ul. Na Šmukýřce, Praha 5 – Košíře Mgr. Janě Jarabkové, bytem Na Šmukýřce 916/29, Praha 5 za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok (řadové garáže parc. č. 1531/1 a č. 1533/1).

5/0/0

 

 

 

NP 20/05/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 – Smíchov, Mg. A. David Svoboda, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Mg.A.. David Svoboda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru – ateliéru – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 Smíchov dohodou k 30.10.2005 – nájemce: Mg.A. David Svoboda, V.P.Čkalova 24, Praha 6.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/06/2005

 

Žádost: NP – Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře, Oldřich Ptáček-C.P.servis, souhlas s uvedením sídla společnosti CPservis, s.r.o.

 

Žadatel: Oldřich Ptáček-C.P.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti CP servis, s.r.o. na adrese Vrchlického 42/20, 150 00 Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

NP 20/07/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla ORFEUS, žádost o prominutí dlužné částky za teplo za r. 2004.

 

Žadatel: O.S. pro podporu činnosti divadla ORFEUS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      Občanskému sdružení pro podporu divadla ORFEUS prominutí dluhu za rok 2004 ve výši 4.233,- Kč za teplo prostupující stropem do klubu (krytu) v suterénu domu Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře s tím, že tato částka nebude předepsána k úhradě nájemníkům domu.

5/0/0

 

NP 20/08/2005

 

Žádost:  NP – Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, PRO PORK, s.r.o., žádost o prodloužení lhůty ke snížení nájemného.

 

Žadatel: firma PRO PORK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 20/09/2005

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 8/298 a 10/297, Praha 5 – Košíře, Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 5, žádost o prodloužení doby pronájmu v NS

 

Žadatel: OV KSČM Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 20/10/2005

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, Renata Hofmannová, žádost o prominutí dlužného nájemného.

 

Žadatel: Renata Hofmannová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí dlužného nájemného ve výši 38.796,- Kč za NP Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, nájemce Renata Hofmannová.

6/0/0

 

 

NP 20/11/2005

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře, REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým, žádost o souhlas s rekolaudací NP na byty.

 

Žadatel: REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. nesouhlasit:

1.      s návrhem Sdružení pro pomoc tělesně postiženým REHATOM na změnu užívání NP v ul. Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře na bytové jednotky.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

NP 20/12/2005

 

Žádost:  NP – Holečkova 28/2172, Praha 5 – Smíchov, Daniela Hammacherová, souhlas s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o.

 

Žadatel: p. Daniela Hammacheová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o. na adrese Holečkova 28/2172, 150 00  Praha 5 – Smíchov za podmínky úpravy výše nájemného za nebytový prostor užívaný paní Danielou Hammacheovou na částku 1.400,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

21. KOAaM se koná dne : 31.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

                                                                                                      

 Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

 Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                         Ověřil:                                      V Praze dne:18.10.2005

 Jiřina Zavadilová                       Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                                MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 17.10.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke scelení pozemků parc. č. 3094 a 3092 s pozemky parc. č. 3093 a 3091, k.ú. Smíchov ve vlastnictví žadatele a prodej pozemků 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3088, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 3094, 3092, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky 3093 a 3091, k.ú. Smíchov a parc. č. 3088, 3085, 3083, 3082, 3081, 3078, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

2/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

20/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a případného scelení s pozemkem parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, dále pozemků parc. č. 3807 a 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      prodej pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a jeho následné scelení s pozemky parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a pozemky parc. č. 3807, 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

2/0/0

 

 

20/03/2005

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1592/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – zastavěno garáží ve vlastnictví žadatele

 

Žadatel:  p. Lukáš Liesler

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      pronájem části pozemku 1592/1, k.ú. Smíchov za cenu Kč 30,-/m2/rok panu Lukáši Lieslerovi, bytem Xaveriova 17, Praha 5, pozemek pod garáží ve vlastnictví majitele.

2/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 20/01/2005

 

Žádost:. Pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře – žádost firmy Průmstav a.s.

 

Žadatel: Průmstav a.s., Štětkova 18, Praha 4

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Kosíře o výměře 1.180 m2 a.s. Průmstav, se sídlem v Praze 4, Štětkova 18 IČO 25105825 na dobu neurčitou za cenu Kč 33.000,-/ročně jako zařízení staveniště. Cena je stanovena s podmínkou zachování stávající zeleně na pozemku.

2.      úpravu nájemní smlouvy čj.40/0/OOA/05 uzavřené s a.s. Central Group dodatkem č. 1 vypuštěním bodu týkajícího se údržby pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře a doplnění možnosti přístupu a příjezdu pro firmu Průmstav a.s. na pozemek č. parc. 1315 přes pozemek č. parc. 1311 v k.ú. Košíře.

3/0/0

 

 

 

 

OA 20/02/2005

 

Žádost: Pronájem objektu bývalé ZŠ č.p.886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Pražský technologický institut o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      pronájem objektu bývalé ZŠ Záhorského 4/č.p. 886, k.ú. Hlubočepy pro Pražský technologický institut o.p.s., V Sedlci 14a/229, Praha 6 – soukromá vysoká škola.

3/0/0

————————————————————————————————————————–

 

OA 20/03/2005

 

Žádost: ZŠ V Remízku  919 – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu a výše nájemného.

 

Žadatel: Dr. Vladimír Křepelka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu , výše nájemného a změny nájemce.

4/0/1

 

OA 20/04/05

 

Žádost:  Prodej pozemků č. parc. 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 2753 s.r.o. Kesnerka

 

Žadatel: s.r.o. Kesnerka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit

1.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 954/2 o výměře 200 m2, 954/3 o výměře 347 m2, 954/4 o výměře 7 m2, 954/5 o výměře 68 m2, 954/6 o výměře 45 m2, 954/7 o výměře 113 m2 v k.ú. Smíchov za celkovou cenu Kč 500.000,-, dle odhadu obvyklé ceny, tj. cca Kč 641,-/m2 vlastníkovi domu čp. 2753, Kesnerka s.r.o., se sídlem v Praze 5, nám. Josefa Machka 1218/1, IČ 27170161.

5/0/0

 

NP 20/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Stroupežnického 26/2324.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 40/2005),

    žadatel:TESS promotion, s.r.o., V tůních 8, Praha 2

    nájemné ve výši: 1.500,- Kč/m2/rok

5/0/0

 

NP 20/02/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

dodatek k nájemní smlouvě č. 40/2001 ze dne 10.8.2001 na NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatý p. Tomáši Kotlárovi, kterým se smlouva rozšiřuje v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábř. 27, P-5 a to za nájemné ve výši 3.100,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

NP 20/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře, Jaroslava Bohuňovská, návrh na podání výpovědi.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. schválit:

1. podání výpovědi z nájmu paní Jaroslavě Bohuňovské, nájemci NP v domě čp. 187, Plzeňská 183, Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/04/2005

 

Žádost: NP – Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jana Jarabková, záměr pronájmu

 

Žadatel: p. Mgr. Jana Jarabková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem nebytového prostoru – garáže č. 906 v ul. Na Šmukýřce, Praha 5 – Košíře Mgr. Janě Jarabkové, bytem Na Šmukýřce 916/29, Praha 5 za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok (řadové garáže parc. č. 1531/1 a č. 1533/1).

5/0/0

 

 

 

NP 20/05/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 – Smíchov, Mg. A. David Svoboda, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Mg.A.. David Svoboda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru – ateliéru – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 Smíchov dohodou k 30.10.2005 – nájemce: Mg.A. David Svoboda, V.P.Čkalova 24, Praha 6.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/06/2005

 

Žádost: NP – Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře, Oldřich Ptáček-C.P.servis, souhlas s uvedením sídla společnosti CPservis, s.r.o.

 

Žadatel: Oldřich Ptáček-C.P.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti CP servis, s.r.o. na adrese Vrchlického 42/20, 150 00 Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

NP 20/07/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla ORFEUS, žádost o prominutí dlužné částky za teplo za r. 2004.

 

Žadatel: O.S. pro podporu činnosti divadla ORFEUS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      Občanskému sdružení pro podporu divadla ORFEUS prominutí dluhu za rok 2004 ve výši 4.233,- Kč za teplo prostupující stropem do klubu (krytu) v suterénu domu Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře s tím, že tato částka nebude předepsána k úhradě nájemníkům domu.

5/0/0

 

NP 20/08/2005

 

Žádost:  NP – Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, PRO PORK, s.r.o., žádost o prodloužení lhůty ke snížení nájemného.

 

Žadatel: firma PRO PORK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 20/09/2005

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 8/298 a 10/297, Praha 5 – Košíře, Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 5, žádost o prodloužení doby pronájmu v NS

 

Žadatel: OV KSČM Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 20/10/2005

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, Renata Hofmannová, žádost o prominutí dlužného nájemného.

 

Žadatel: Renata Hofmannová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí dlužného nájemného ve výši 38.796,- Kč za NP Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, nájemce Renata Hofmannová.

6/0/0

 

 

NP 20/11/2005

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře, REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým, žádost o souhlas s rekolaudací NP na byty.

 

Žadatel: REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. nesouhlasit:

1.      s návrhem Sdružení pro pomoc tělesně postiženým REHATOM na změnu užívání NP v ul. Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře na bytové jednotky.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

NP 20/12/2005

 

Žádost:  NP – Holečkova 28/2172, Praha 5 – Smíchov, Daniela Hammacherová, souhlas s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o.

 

Žadatel: p. Daniela Hammacheová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o. na adrese Holečkova 28/2172, 150 00  Praha 5 – Smíchov za podmínky úpravy výše nájemného za nebytový prostor užívaný paní Danielou Hammacheovou na částku 1.400,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

21. KOAaM se koná dne : 31.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

                                                                                                      

 Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

 Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                         Ověřil:                                      V Praze dne:18.10.2005

 Jiřina Zavadilová                       Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                                MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě