Zápis z 2. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 8. 6. 2009

11/06/2009
ZÁ P I S
z mimořádného zasedání protikorupčního výboru konaného dne 8. 6. 2009
 
Přítomni:            A. Kohout, , RNDr. M. Škaloud, V. Zapletal, M. Šesták, JUDr. A. Češková
Omluven:          PhDr. D. Ebel
Neomluven:      Bc. L. Doležal
 
Hosté:                  pí. Květa Böhmová, Ing. Petr Štička
 
Program:             1. Schválení programu
                               2. Schválení zápisu
                               3. Projednání  pronájmu nebytového prostoru Zborovská 6/1200
                               4. Stavební úpravy domu U Palaty 2793/7
5. Pověření předsedy výboru k urgování předání materiálů PKV od bývalého předsedy      
                                   Tučka
 
1.      Program zasedání byl schválen                                               5/0/0
 
2.      Zápis z minulého jednání byl schválen.                               5/0/0
 
3.      K jednání byla přizvána stěžovatelka paní Květa Böhmová, která odpověděla na dotazy členů PKV. Po diskuzi bylo přijato toto
 
Usnesení:
Protikorupční výbor v případě fy MAK Trading vs. pí. Böhmová neshledává příznaky přímého korupčního jednání, ale má za to, že dle stěžovatelky pí.Böhmové zcela prokazatelně šlo ze strany bývalého radního p. Tučka o jednání ve vlastní prospěch, což potvrzuje neoprávněný podnájem uvedených nebytových prostor bez řádného souhlasu spoluvlastníka. Z tohoto důvodu postupuje PKV podklady odboru obchodních aktivit se žádostí o zpracování právního stanoviska a návrhu dalšího postupu Radě MČ Praha 5.
 
Hlasování:          5/0/0
 
4.      K jednání byl přizván pověřený vedoucí odboru výstavby Ing. P. Štička, který podal členům PKV stanovisko odboru k problematice stavební úpravy domu U Palaty 2793/7 a odpověděl na dotazy. K tomuto bodu bylo po jednání přijato následující
 
Usnesení:
Protikorupční výbor neshledává v případě stavební úpravy domu U Palaty 2793/7 protikorupční jednání ani prokazatelnou nečinnost. PKV má za to, že není příslušný k posuzování správnosti výkladu Stavebního zákona a konstatuje, že odbor výstavby ve správním řízení přehodnotil svůj dosavadní postoj a řídí se dle opatření nadřízeného orgánu OST MHMP.
 
Hlasování:          5/0/0
 
5.      Předseda PKV p. A. Kohout byl znovu pověřen urgováním předání materiálů PKV od bývalého předsedy M. Tučka.
 
Hlasování:          5/0/0
 
V Praze dne 8. 6. 2009
Zapsala: D. Rychtrová                                   Ověřil: A. Kohout

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě