Zápis z 2. zasedání KVV

pro stažení dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápís z 2. zasedání KVV


Z Á P I S


ze zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaném 3.2.2003 v 15.00 hodv zasedací místnosti  č. 511 Štefáníkova 13, 15 – 2/2003


 


Ověřovatel: O. Gál, zástupce starosty


 


Program:


 


1)      Kontrola zápisu z minulého zasedání


2)      Stanovisko k záměru změny územního plánu v k.ú. Smíchov (viz příloha č. 1, č. 2)


Vyjádření k dalšímu využití objektu Na Pláni.


Informace podá Ing. Langhammer, ved. OÚR


3)      Připomínky „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy HMP“ – zasláno 13.1.2003 – znovu připomínáme vyjádření jednotlivých členů KVV k tomuto materiálu


4)      Informace o rozpočtu kap. 04 – školství na rok 2003


5)      Granty 2003


6)      Žádost o příspěvek na 10. mezinárodní konferenci mladých vědců G Christiana Dopplera


7)      Využití finanční částky na grant 2002 pro SRPD JARO


8)      Různé


 


Program schválen.


 


   Ad 1)


Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.


 


   Ad 2)


Na zasedání byl pozván jako host vedoucí OÚR Ing. Langhammer, který členy KVV seznámil se situací s objektem Na Pláni – investor, který měl o tento objekt zájem, od tohoto záměru ustoupil. Na místě pavilonu bývalé „školičky“ není v územním plánu uvažováno s rezervou pro školství.


 


Usnesení č. 4/2003:


KVV  b e r e   n a   v ě d o m í    informaci ing. Langhammera, vedoucího OÚR o využití lokality Na Pláni z hlediska územního rozvoje.


                                                                                                                                     7/0/0


 


Ing. Langhammer dále komisi seznámil s podnětem na pořízení změny územního plánu na části pozemku č. parc. 4748/1 v k.ú. Smíchov. Podnět na pořízení změny územního plánu HMP podala v zastoupení vlastníků pozemku č. parc. 4748/1 k.ú. Smíchov společnost HOMOLKA GROUP, a.s.. Dle výpisu z katastru nemovitostí vlastní pozemek 20 vlastníků. Předmětem navrhované změny je změna funkčního využití části pozemku z „veřejné vybavení – bez bližší specifikace“ (VVX) na „čistě obytné“ (OC). Pozemek se nachází východně od areálu nemocnice v Motole nad ul. Ke Kotlářce, mezi plochami OV a OC určenými k bydlení. Plocha VVX není v seznamu veřejně prospěšných staveb specifikovaných územním plánem a MČ Praha 5 nikdy neplánovala využití tohoto soukromého pozemku pro svoje potřeby. Důvodem pro požadovanou změnu ÚPN je záměr vlastníků využívat pozemek pro svoji potřebu k bytové výstavbě, kterou by umožnilo funkční využití „čistě obytné“.OÚR, vzhledem k tomu, že pozemek je vhodný pro bytovou zástavbu, doporučuje, aby MČ Praha 5 návrh změny ÚPN podpořila.


 


Usnesení č. 5/2003:


Komise výchovy a vzdělávání   n e m á   n á m i t e k   k pořízení změny územního plánu na části pozemku č. parc. 4748/1 k.ú. Smíchov z funkčního využití „veřejné vybavení bez bližší specifikace“ (VVX) na „čistě obytné“ (OC), dle návrhu vlastníků pozemku.


                                                                                                                                     7/0/0


 


 


   Ad 3)


PaedDr. Drmotová informovala členy komise o „Dlouhodobém záměru koncepce rozvoje školství MHMP“, který všichni členové obdrželi. Připomínky byly k dispozici od PaedDr. Drmotové a Mgr. Šollové, které je obě komisi přednesly.


 


Usnesení č. 6/2003:


KVV  s c h v a l u j e   předložené písemné připomínky PaedDr. Drmotové a Mgr. Šollové s tím, že připomínky Mgr.Šollové budou zapracovány do připomínek PaedDr. Drmotové a   d o p o r u č u j e   Radě MČ Praha 5 vzít tyto připomínky k materiálu „Dlouhodobý záměr koncepce rozvoje školství MHMP“ na vědomí.


                                                                                                                                        6/0/1


 


   Ad 4)


PaedDr. Drmotová informovala o návrhu rozpočtu kapitoly 04 – školství na rok 2003:


vlastní školství – 107 446,6 tis. Kč, z toho:  neinvestiční příspěvek  32 473,3 tis. Kč


                                                                       investiční příspěvek      74 973,3 tis. Kč


příspěvky mateřským a základním školám jsou navrženy v celkové výši 91 906,1 tis. Kč,


z toho:       mateřské školy   24 086,5 tis. Kč


                  základní školy    67 819,6 tis. Kč


Tento návrh byl projednán ve Finančním výboru, který doporučil jej schválit beze změn.


 


 


   Ad 5)


Granty „Kdo si hraje, nezlobí“ pro rok 2003 byly vyhlášeny již na podzim roku 2002, termín odevzdání přihlášek je 14.2.2003. Pan místostarosta O. Gál informoval KVV o termínu zasedání přípravné komise, která se sejde 17.2.2003 ve 13.00 hod. v kanceláři vedoucí OŠT a připravila by návrhy grantů pro mimořádné zasedání KVV, které se koná 19.2.2003 v 15.00 hod. v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13, 15, 5. patro. Do přípravné komise byli navrženi:O. Gál, PaedDr. D. Drmotová, Mgr. V. Zajíčková a Bc. V. Váchová.


 


Usnesení č. 7/2003:


KVV  s o u h l a s í  s konáním přípravné komise 17.2.2003 od 13.00 hod. v kanceláři vedoucí OŠT ve složení O. Gál, PaedDr. D. Drmotová, Mgr. V. Zajíčková a Bc. V. Váchová.


                                                                                                                                   7/0/0


 


 


   Ad 6)


Pan místostarosta O. Gál seznámil členy KVV se žádostí Gymnázia Christiana Dopplera o příspěvek na konání 10. mezinárodní konference mladých vědců. Jde o konferenci studentů, kteří uspěli ve fyzikálních olympiádách a pedagogů, zabývajících se fyzikou. PaedDr. Drmotová navrhla částku 10 tis. Kč, která bude účelově vázaná na konání této konference.


 


Usnesení č. 8/2003:


KVV  s o u h l a s í   s darem Gymnáziu Christiana Dopplera ve výši 10. tis. Kč účelově vázanému na konání 10. mezinárodní konference mladých vědců.


                                                                                                                                   7/0/0


 


 


   Ad 7)


PaedDr. Drmotová seznámila komisi se žádostí SRPD Jaro o změnu využití částky, která byla schválena Radou MČ Praha 5. SRPD Jaro požádalo na podzim roku 2002 o finanční výpomoc při zajištění účasti na mezinárodním tanečním festivalu v Palma de Mallorca. Rada MČ Praha 5 schválila č. usnesení 25/1593/2002 ze dne 29.10.2002 částku 20 tis. Kč, účelově vázanou na zajištění účasti SRPD Jaro na mezinárodním tanečním festivalu. Nyní SRPD Jaro požádalo o možnost změny využití schválené částky, a to na nákup hudebních nástrojů.


 


Usnesení č. 9/2003:


KVV   n e d o p o r u č u j e   Radě MČ Praha 5 schválit změnu využití částky 20 tis. Kč pro SRPD Jaro, schválenou RMČ Praha 5 usnesením č.  25/1593/2002 ze dne 29.10.2002


                                                                                                                                      7/0/0


 


 


   Ad 8) Různé.


a)      PaedDr. Drmotová seznámila KVV se žádostí rodičů žáků ZŠ Podbělohorská o zřízení Rady


      školy při ZŠ Podbělohorská. Na OŠT bylo dodáno 149 anketních lístků, z kterých vyplývá,  


      že 140 rodičů souhlasí a požaduje zřízení Rady školy. Vzhledem k tomu, že žádost není


      v souladu se zákonem 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, doporučila:


         Požádat zástupce rodičů ZŠ Podbělohorská o odstranění formálních nedostatků na


      podepsaných lístcích od rodičů tak, aby korespondovaly s § 17a)-c) a s tím doložili i


      průběh volby zástupců z řad rodičů, kteří budou v RŠ pracovat.


         Vyzvat pedagogické pracovníky ZŠ Podbělohorská k volbě dvou zástupců z řad


      pracovníků školy. Jména zvolených zástupců pedagogických pracovníků, včetně   


      doložení voleb, doručit na OŠT.


         Vyvěsit v Poslaneckém klubu žádost o zájemce z řad zastupitelů, kteří budou  


      navrženi ke schválení Radě MČ Praha 5 do Rady školy za zřizovatele.


 


             Usnesení č. 10/2003:


             KVV   s o u h l a s í   s návrhem na zřízení Rady školy při ZŠ Podbělohorská za


             předpokladu splnění všech podmínek vyplývajících ze zákona č. 564/1990 Sb., o státní


             správě a samosprávě.


                                                                                                                                        7/0/0


 


b)      PaedDr. Drmotová informovala členy KVV o konání porady ředitelů MŠ, ZŠ MČ Praha 5, která se koná 6.2.2002 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Štefánikova 13, 15.


 


c)      PaedDr. Drmotová rozdala členům komise návrh „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol MČ Praha 5“, který členové KVV mohou připomínkovat do 17.2.2003.


 


 


 


Konec zasedání: v 16.30 hod.


Ověřovatel:


 


 


 


 


Zapsala: Marcela Lejčková


                     


                                                                                                            Viktor Najmon


                                                                                                            předseda komise