zápis z 2. zasedání KÚR dne 17.2.2009

08/04/2009

ZÁPIS č. 2.

ze zasedání KUR dne 17.2.2009

 

1.     Areál Walter (prezentace za účasti zástupců investora a projekčních ateliérů):

1.1. Návrh úpravy ÚPn č. U 0740 (SV-D- na SV-G) 
Úprava koeficientu je vyvolaná návrhem stavby “Q5 Waltrovka Offices”, jejíž část zasahuje
do stávající funkční plochy SVO (SV) – D
Náplň využití stavby je kompatibilní s využitím pro SV a také SVO.
Zbylá část stavby se nachází v území průmyslové výroby (VP), kde umístění stavby
pro administrativu a obchod jsou přípustné.
 
Komise souhlasí s úpravou míry využití č. U 0740 v k.ú. Jinonice z kódu D na G
 
 
1.2. Q5 Waltrovka Offices (DUR)
Stavba “Q5 Waltrovka Offices” má převážně administrativní charakter, v parteru recepce, restaurace, příp. další funkce a služby. Svým tvarem formuje vnitřní náměstí, přístupné průchody
v parteru, které slouží i veřejnosti. Horizontálně tvarovaná hmota o 4-5NP je doplněna čtvěřici ováných hmot (3-4podl.), vykonzolovaných nad základní hmotu stavby.
Návrh stavby je v souladu s funkčním využitím dle ÚPn.
 
Komise souhlasí
          s umístěním stavby “Q5 Waltrovka Offices” na pozemcích č.parc. 977/1,5,6,7, 980, 982/1,2, 984/1,2,3 988, 989/1,2,3 k.ú. Jinonice vč. přemístění objektu výdechu st.m. Jinonice
dle předložené dokumentace, dat. 10/2008 – 02/2009
          s výjimkou ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť
 
 
1.3. Rekonstrukce ulic Na Hutmance a Jinonické (DUR)
Návrh stavby “Rekonstrukce ulic Na Hutmance a Jinonické” vyplývá z potřeby dopravní obsluhy území včetně navrhované stavby Q5 Waltrovka Offices. Obě stavby jsou navrženy v koordinaci
s připravovanou transformaci průmyslového území bývalého areálu Walter a v koordinaci
se zpracovávanou a projednávanou dokumentací Radlické radiály (DUR).
Komise souhlasí
          s umístěním stavby “Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonické” na pozemcích v k.ú. Jinonice dle předložené dokumentace, dat. 12/2008
          s výjimkou ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť
 
 
1.4. změna ÚPn č. Z1989/07 a Z1867/07
– projednání  úpravy územní studie
K projednání je předkládaná studie, která aktuálně reaguje posouzení území a jeho možností využití, výsledkem je navrhovaná úprava rozložení jednotlivých funkčních ploch s doporučovanou mírou využití.
Komise souhlasí s dokumentací „Územní studie Walter“, dat. 01/2009 včetně úprav funkčního využití a míry využití území

2.     Úprava ÚPn č. U 0692 v k.ú. Smíchov, Strakonická – Moulíkova, dokončení

Jedná se o posouzení objemu administrativního objektu s obchodními plochami v přízemí jako dostavbu předpokládané blokové zástavby na nároží ulic Moulíkova – Strakonická
 
Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0692 v k.ú. Smíchov z kódu „G“
na kód „ I“

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě