Zápis z 2. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 28.6.2012

03/07/2012

Přítomni: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, Mgr. Diana Bubníková, Bc. Roman Sedlák,  Ing. Ondřej Velek,

Hosté: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Igor Surmaj

Omluveni: Jaroslav Knap, Th. Mgr. Petra Šáchová, Božena Fílová

 

Program:

1/ schválení programu 2. zasedání etnické komise

2/ kontrola zápisu z 1. zasedání etnické komise, které se konalo dne 7.6.2012

3/ přivítání Boženy Fílové – romské koordinátory z odboru ZSP – MHP, projednání a        vytyčení priorit v dané oblasti

4/ přivítání Bc. Igora Surmaje – poradce pro etnika ÚMČ Praha 5, projednání jeho nových poznatků ze svěřené oblasti, směřování a shrnutí dané problematiky

5/ různé

 

 

K bodu 1)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová úvodem přivítala přítomné členy etnické komise a hosty. Byl schválen program 2. zasedání etnické komise bez připomínek.

 

 

K bodu 2)

 

Ing. Velek upozornil, že Rada schválila statut etnické komise s určitými změnami. Komise vzala informaci na vědomí.

Pro/proti/zdržel se

3/0/1 – schváleno

 

K bodu 3)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová omluvila  p. Boženu Fílovou pro jiné pracovní povinnosti.

Bude znovu pozvaná na příští zasedání, aby spolu se zastupitelem Karlem Novotným informovali o služební cestě  konané v Madridu na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”.

 

V průběhu jednání se dostavila Ing. Vlasta Váchová (omluva-pracovní vytížení).

 

K bodu 4)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová přivítala Bc. Igora Surmaje a vyzvala jej k prezentaci poznatků ze svěřené oblasti a shrnutí dané problematiky.

Bc. Igor Surmaj uvedl, že dne 1.2.2012 nastoupil na ÚMČ Praha 5 jako poradce pro Romy a národnostní menšiny. Jeho hlavní náplní práce je kontakt s romskými rodinami a jednotlivci. Poznává jejich přirozené prostředí, ve kterém se Rómové pohybují, sleduje situaci romských komunit. Vyhledává a rozvíjí spolupráci s institucemi a osobnostmi, které mohou být nápomocny při řešení vzniklých problémů, zejména v oblasti školství, zaměstnanosti, bydlení, kriminality a drog. Hlavním úkolem je integrovat Romy do společnosti ve všech oblastech života. Dále se pravidelně zúčastňuje poradního sboru na Magistrátu hl.m.Prahy, akcí pořádaných v Domě národnostních menšin ve spolupráci s občanským sdružením ROM Praha a dalších akcí pořádaných MČ Praha 5 a základních škol na Praze 5.

Seznámil etnickou komisi se svým záměrem založit taneční soubor, který by působil v komunitním centru Prádelna. Jednalo by se o věkovou kategorii dětí od prvního stupně ZŠ až po dospělé. Chtěl by zde prezentovat historii Romů, jejich zvyky a tradice (křtiny, svatby apod.).

Po uvedení své pracovní pozice a rozboru problematiky odpovídal na dotazy přítomných  členů komise.

Závěrem p. Bc. Igor Surmaj nabídl etnické komisi spolupráci. 

 

K bodu 5)

 

             a/ Ing. Velek informoval o akci v komunitním centru Prádelna, kde se konal seminář na téma zadluženost. Účast byla vysoká, projevili zájem i pracovníci z jiných městských částí a jiných měst. Zadluženost je velmi aktuální téma a proto navrhuje, aby bylo možno uvedenou prezentaci v rámci osvěty zveřejnit i na stránkách komunitního plánování sociálních služeb ÚMČ Praha 5 a v časopise Pětka pro vás.

            Byla vyzdvižena práce komunitního centra Prádelna, které pořádá různé akce pro děti a dospělé a je otevřené všem. Návštěvníci KC získávají nejen příjemné kulturní zážitky z akcí, ale i různé dovednosti (kurzy vaření, tance, šití, výtvarné kroužky apod.). Dochází zde  k prolínání různých věkových kategorií.

            JUDr. Lachnit uvedl, že připravuje nový projekt komunitního centra Prádelna, který by měl rozvíjet  podmínky k dalšímu provozování zajímavých aktivit a poskytovaných služeb pro občany Prahy 5.

 

            b/ Mgr. Bubníková navrhla, aby na zasedání etnické komise byla také jako host přizvána ředitelka Slovanského gymnázia v Praze 5, kde studují převážně zahraniční studenti, Taťjana Pergler, Phd.

 

            Další zasedání etnické komise RMČ Praha 5 se koná 2.8.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ivana Plášilová

 

Ověřila: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě