Zápis z 2. KOAaM ze dne 24.1.2005

25/01/2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 24.1.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                                                

Omluveno:                            3                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

2/01/2005

 

Žádost:  Žádost o úplatný převod a pronájem pozemků parc. č. 1039/5, 1040/1 a 1674/3, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu a následného prodeje pozemku parc. č. 1039/5 o výměře 49 m2, 1674/3 o výměře 110 m2 a části pozemku parc. č. 1040/1 o výměře cca 85 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem prodeje produktů okrasného zahradnictví.

6/0/0

 

2/02/2005

 

Žádost: Žádost o vyjádření k prodeji pozemků dle přiloženého seznamu ze dne 10.12.2004 čj. 110/2004/Lik. z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

 

Žadatel:  Ing. Dubec Rudolf

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      záměr prodeje pozemků:

parc. č. 628/14, 15, 16, 17, 28, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, parc. č. 920/19, 31, 32, 33, 34, parc. č. 942/2,3, parc. č. 954/2,3, parc č. 955/37, parc. č. 1034/2 a 1085/3 vše v k.ú. Košíře,

parc. č. 3269/2,3,4, parc. č. 789/5 a 918/9 vše v k.ú. Smíchov

parc. č. 830, parc. č. 834/23, parc. č. 986 a 987 vše v k.ú. Jinonice

parc. č. 308/3 a 309/3,4, vše v k.ú. Radlice

parc. č. 19/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, v k.ú. Hlubočepy

6/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

 

OA 2/01/2005

 

Žádost:  ZZ Smíchov – NATO Praha s.r.o., prodloužení doby nájmu do 31.12.2006.

 

Žadatel: NATO Praha , s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodloužení doby nájmu do 31.12.2006 pro nájemce NATO Praha, s.r.o. v objektu Vrchlického 305 (Na Popelce 15/305).

6/0/0

 

 

NP 2/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem NP

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

 

1. Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 1/05)

Ing. Jan Bejček, za  1.510,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

2. náhradník: Alan Stonawski, Vrchlického 4, Praha 5, za 859,30 Kč/m2/rok, doba neurčitá

 

6/0/0

 

 

 

2. Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 2/05)

ČSOB Pojištovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, za 2000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/1

 

 

NP 2/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Demartinky 6/1792, Praha 5 – Košíře, Antonín Kmoch, žádost o ukončení nájmů dohodou.

 

Žadatel: p. Antonín Kmoch

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit“

firmě Antonín Kmoch, Drezérova 597, Praha 5 ukončení nájmů nebytových prostor v ul. U Demartinky 6/1792, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.1.2005:

1.      NS č. 179220904 ze dne 4.3.1999

2.      NS č. 179220901 ze dne 29.7.1999.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

3. KOAa M se koná dne : 7.2.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5, žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                         Ověřil:                                      V Praze dne:25.1.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě