ZÁPIS z 2.KOAaM ze dne 22.1.2007

24/01/2007

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 22.1.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              10                                                    

Omluveno:                             1                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

2/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1235 a 1236/15, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  MUDr. Lukáš Svoboda

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      – prodej pozemků parc. č. 1235 a 1236/15, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy s upozorněním na skutečnost, že pozemky leží ve stávající stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy – Radlickou radiálu.

 6/0/0

 

2/02/2007

 

Žádost: Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemků parc. č. 5043/7 ve vlastnictví společnosti CZECH BUSINESS EXPLORERS s.r.o. za pozemek parc. č. 629/2 ve vlastnictví MHMP.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.záměr směny části pozemku parc. č. 5043/7 o výměře cca 1430 m2 ve vlastnictví společnosti  CZECH BUSINESS EXPLORERS s.r.o., za část pozemku parc. č. 629/2 o výměře cca 228 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, z důvodů dostavby areálu Faktory, za předpokladu zachování stávajících pěších vazeb.

6/0/0

 

 

2/03/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 14, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  firma RIUM 2000 s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Neschválit:

1.     záměr prodeje části pozemku parc. č. 14, k.ú. Motol o výměře cca 1.000 m2 firmě RIUM 2000 s.r.o. se sídlem Prosecká 69/73 Praha 9 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za předpokladu využití v souladu s ÚPn a zachování stávajících pěších vazeb.

6/0/0

 

2/04/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 497/3, k.ú. Motol.

 

 Žadatel:  společnost Golf Club

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      – záměr pronájmu části pozemku parc. č. 497/3, k.ú. Motol o výměře max..400 m2 společnosti Golf Club Praha z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů skladování písku a zeminy potřebných k provozování golfového hřiště.

5/0/1

 

2/05/2007

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami CENTROU a.s., Správou budov Praha a.s., provoz J. Plachty 17, Brožíkova 1 a ostatními správci v roce 2007.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

  

   Materiál odložen na příští komisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 2/01/2007

 

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 79 v k.ú. Smíchov firmě SLAVIA Real Estate, s.r.o. pro vytvoření a užívání oddechové plochy.

 

Žadatel:  SLAVIA Real Estate, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 79 v k.ú. Smíchov o výměře 200 m2 za cenu 250,-/m2 a rok tj. celkem 50.000,- + DPH v platné výši firmě SLAVIA Real Estate, s.r.o. se sídlem Praha 5, Štefánikova 24/266, IČO 45281351, s tím, že pozemek bude využit v souladu s ÚPn s předloženým záměrem a nebude oplocen.

7/0/0

 

OA 2/02/2007

 

Žádost: Prodej pozemku č. parc. 2850 v k.ú. Smíchov vlastníkům bytových jednotek.

 

Žadatel:  vlastníci bytových jednotek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2850 v k.ú. Smíchov o výměře 562 m2 (zastavěného domem čp. 1498 v k.ú. Smíchov – Karla Engliše 13) vlastníkům bytových jednotek  podílem dle LV č. 2897 za cenu 1.014,- /m2 tj. celkem  569.868,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 2/03/2007

 

Žádost:  Změna nájemce pozemku č. parc. 502, k.ú. Smíchov – změna subjektu vlastníka domu čp. 301, k.ú. Smíchov – Vltavská 13..

 

Žadatel:  BD Vltavská 13, Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.uzavření dodatku č. 1 o změně nájemce – k nájemní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 5 a BD Vltavská 13, se sídlem Praha 5, Vltavská 13 ze dne 8.12.1995 v souvislosti se vznikem Společenství vlastníků čp. 301, Praha – Smíchov, se sídlem Praha 5, Smíchov, Vltavská 301/13.

7/0/0

 

OA 2/04/2007

 

Žádost:  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – News Outdoor CR, s.r.o. – reklamní zařízení na pozemku č. parc. 410/2 v k.ú. Motol.

 

 Žadatel:  News Outdoor CR, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 85/0/OOA/05 – změna druhu reklamního zařízení umístěného na pozemku č. parc. 410/2 v k.ú. Motol – z oboustranného RZ euroformátu ( 5,1 x 2,4 m) na oboustranné RZ o velikosti 6 x 3 m, tj. velikost reklamní plochy 2 x 18 m za roční nájemné 90.000,- Kč + DPH v platné výši.

7/0/0

 

OA 2/05/2007

Žádost:  Na Cihlářce 30, záměr prodeje domu čp. 3177 se zastavěným pozemkem parc. č. 2483/2, pozemkem parcel. č. 2483/9 a pozemkem parcel. č. 2483/10, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Na Cihlářce 30, k.ú. Smíchov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Revokovat:

1.usnesení RMČ č. 36/1358/2006 ze dne 19.9.2006 takto:

(snížení kupní ceny)

Souhlasit:

se záměrem prodeje domu čp. 3177 se zastavěným pozemkem parcel. č. 2483/2, pozemkem parcel. č. 2483/9 a pozemkem parcel. č. 2483/10, k.ú. Smíchov, Na Cihlářce 30, za kupní cenu minimálně  6,800.000,- Kč

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/06/2007

 

Žádost:  Žádost o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 77/0/OOA/05 – změna doby nájmu části pozemku č. parc. 1092/1 v k.ú. Smíchov BD Pod Děvínem 2711-2717.

 

 Žadatel:  BD Pod Děvínem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen.

 

OA 2/07/2007

 

Žádost:  Klikatá 90c – žádost nájemce, společnosti ISCO spol. s.r.o., o odpuštění nájemného za období od 1.11.2006 do 31.12.2006 v částce ve výši 6.650,- Kč za pronájem  části NP z důvodu provádění úprav předmětu nájmu – pozemku.

 

Žadatel:  společnost ISCO spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.odpuštění nájemného za období od 1.11.2006 do 31.12.2006 v částce ve výši 6.650,- Kč za pronájem části NP objektu Klikatá 90c z důvodu provádění úprav předmětu nájmu – pozemku pro společnost ISCO spol. s.r.o.

8/0/0

 

 

NP 2/01/2007

 

Žádost:  NP – Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov, Antonín Dušek Sinolla, žádost o uzavření nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  Antonín Dušek Sinolla

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit

1.pronájem NP o celkové ploše 42,35 m2 v suterénu domu Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov fyzické osobě – Antonín Dušek Sinolla, bytem U Nikolajky 2097/20, P-5, IČ 60476435 za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok a s délkou trvání nájmu na dobu určitou 2 roky od 1.12.2006.

6/0/2

 

 

NP 2/02/2007

 

Žádost: NP – Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov, Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda, prominutí smluvní pokuty.

 

Žadatel:  p. Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.prominutí sjednané smluvní pokuty v celé výši 100.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o provedení stavebních prací č. 60/0/OOA/06 ze dne 25.9.2006 na NP Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov, nájemci Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda a to z objektivních důvodů, které její vznik zapříčinily.

II. Souhlasit:

  1. s návrhem Jiřího Zajíčka a Jaroslava Kolandy, že uhradí sjednanou úpravu výši kauce na NP Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov ve formě zálohy na kauci ve výši 110.000,- do konce února 2007.

8/0/0

 

NP 2/03/2007

 

Žádost:  NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, SEA – net, spol. s r.o., změna plochy – snížení nájemného.

 

Žadatel:  firma SEA – net, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.uzavření Dodatku č. 2/2007 k NS č. 565/96/144 ze dne 29.11.1996 na NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, kterým se nájemci firmě SEA – net, spol. s r.o.

– zmenšuje předmět pronajaté celkové plochy prodejny o plochu skladu, tj. o 56,3 m2 na výměru 44,7 m2

– snižuje s účinností od 1.2.2007 výše nájemného za pronájem prodejny o 10.071,- Kč měsíčně.

– trvat na původní smlouvě.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/04/2007

 

Žádost:  NP  – Štěpařská 10/970, Praha 5 – Hlubočepy, Jiří Rada, převod nájmu – garáže.

 

Žadatel:  p. Jiří Rada

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže o velikosti 17,85 m2 v ul. Štěpařská 10/970, P-5 na Jiřího Radu, bytem tamtéž, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

8/0/0

 

 

NP 2/05/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, David Pajer, posunutí účinnosti NS.

 

 Žadatel:  p. David Pajer

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      uzavření Dodatku k NS č. 613/F/C/2006/451 ze dne 18.10.2006 na spol. domovní prostor (fotoateliér) v domě čp. 451, Lumiérů 20, Praha 5 – Hlubočepy, nájemce David Pajer – Digital Darcroom, kterým se upravuje čl. III. NS – Doba nájmu – tak, že nájemní poměr se uzavírá s účinností od 1.1.2007.

8/0/0

 

NP 2/06/2007

 

Žádost:  NP –Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov, PhDr. Ivo Zapletal, CSc., námitky proti výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  PhDr. Ivo Zapletal

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.zpětvzetí výpovědi z nájmu NP Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov nájemci PhDr. Ivo Zapletalovi, CSc.

a v případě že neschvaluje

II. Trvat

l. na usn. RMČ ze dne 17.10.2006 č. 42/1583/2006, kterým byla nájemci PhDr. Ivo Zapletalovi, CSc. Schválená výpověď z nájmu NP Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov.

8/0/0

 

 

 

NP 2/07/2007

 

Žádost:  NP –Nádražní 24/1301, Praha 5 – Smíchov, EVW, spol. s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru (restaurace 138 m2) v přízemí domu čp. 1301, Nádražní 24, Praha 5 – Smíchov nájemci firmě EVW, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1301/24, P-5, IČ 48038423.

8/0/0

 

 

Na stůl:

 

 2/06/2007

 

Žádost:  Zborovská č.p. 594/29 – k.ú. Smíchov – změna Příkazní smlouvy u podílového domu.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu p. Večeřík

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Jiřina Zavadilová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

 

1.      změnu správce u podílového domu čp. 594, Zborovská 29, k.ú. Smíchov dle návrhu spoluvlastníka id. ½ domu p. Večeříka, novým správcem je navrhován od 1.2.2007 ing. Lubor Dudek – správa nemovitostí, Žalmanova 10, Praha 4.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/08/2007

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 788, k.ú. Hlubočepy vlastníkům sousední nemovitosti manž. Felixovým.

 

Žadatel:  manželé Felixovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 788, k.ú. Hlubočepy o výměře 730 m2 vlastníkům souvisejících nemovitostí JUDr. Romanu Felixovi, bytem Praha 5, Filmařská 461/22 a JUDr. Janě Felixové, bytem Na Zvonici 71, Jíloviště, 25202 Praha – západ každému id. ½ za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2007 tj. 6.610,-/m2 – celkem 4, 825.300,- Kč.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KOAaM se koná dne :  5.2.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

Začátek  zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                              Ověřil:                             V Praze dne: 23.1.2007

Jiřina Zavadilová                          Ing. Petr HORÁK

                                                          zástupce starosty

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 22.1.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              10                                                    

Omluveno:                             1                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

2/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1235 a 1236/15, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  MUDr. Lukáš Svoboda

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      – prodej pozemků parc. č. 1235 a 1236/15, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy s upozorněním na skutečnost, že pozemky leží ve stávající stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy – Radlickou radiálu.

 6/0/0

 

2/02/2007

 

Žádost: Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemků parc. č. 5043/7 ve vlastnictví společnosti CZECH BUSINESS EXPLORERS s.r.o. za pozemek parc. č. 629/2 ve vlastnictví MHMP.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.záměr směny části pozemku parc. č. 5043/7 o výměře cca 1430 m2 ve vlastnictví společnosti  CZECH BUSINESS EXPLORERS s.r.o., za část pozemku parc. č. 629/2 o výměře cca 228 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, z důvodů dostavby areálu Faktory, za předpokladu zachování stávajících pěších vazeb.

6/0/0

 

 

2/03/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 14, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  firma RIUM 2000 s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Neschválit:

1.     záměr prodeje části pozemku parc. č. 14, k.ú. Motol o výměře cca 1.000 m2 firmě RIUM 2000 s.r.o. se sídlem Prosecká 69/73 Praha 9 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za předpokladu využití v souladu s ÚPn a zachování stávajících pěších vazeb.

6/0/0

 

2/04/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 497/3, k.ú. Motol.

 

 Žadatel:  společnost Golf Club

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      – záměr pronájmu části pozemku parc. č. 497/3, k.ú. Motol o výměře max..400 m2 společnosti Golf Club Praha z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů skladování písku a zeminy potřebných k provozování golfového hřiště.

5/0/1

 

2/05/2007

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami CENTROU a.s., Správou budov Praha a.s., provoz J. Plachty 17, Brožíkova 1 a ostatními správci v roce 2007.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

  

   Materiál odložen na příští komisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 2/01/2007

 

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 79 v k.ú. Smíchov firmě SLAVIA Real Estate, s.r.o. pro vytvoření a užívání oddechové plochy.

 

Žadatel:  SLAVIA Real Estate, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 79 v k.ú. Smíchov o výměře 200 m2 za cenu 250,-/m2 a rok tj. celkem 50.000,- + DPH v platné výši firmě SLAVIA Real Estate, s.r.o. se sídlem Praha 5, Štefánikova 24/266, IČO 45281351, s tím, že pozemek bude využit v souladu s ÚPn s předloženým záměrem a nebude oplocen.

7/0/0

 

OA 2/02/2007

 

Žádost: Prodej pozemku č. parc. 2850 v k.ú. Smíchov vlastníkům bytových jednotek.

 

Žadatel:  vlastníci bytových jednotek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2850 v k.ú. Smíchov o výměře 562 m2 (zastavěného domem čp. 1498 v k.ú. Smíchov – Karla Engliše 13) vlastníkům bytových jednotek  podílem dle LV č. 2897 za cenu 1.014,- /m2 tj. celkem  569.868,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 2/03/2007

 

Žádost:  Změna nájemce pozemku č. parc. 502, k.ú. Smíchov – změna subjektu vlastníka domu čp. 301, k.ú. Smíchov – Vltavská 13..

 

Žadatel:  BD Vltavská 13, Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.uzavření dodatku č. 1 o změně nájemce – k nájemní smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 5 a BD Vltavská 13, se sídlem Praha 5, Vltavská 13 ze dne 8.12.1995 v souvislosti se vznikem Společenství vlastníků čp. 301, Praha – Smíchov, se sídlem Praha 5, Smíchov, Vltavská 301/13.

7/0/0

 

OA 2/04/2007

 

Žádost:  Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – News Outdoor CR, s.r.o. – reklamní zařízení na pozemku č. parc. 410/2 v k.ú. Motol.

 

 Žadatel:  News Outdoor CR, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 85/0/OOA/05 – změna druhu reklamního zařízení umístěného na pozemku č. parc. 410/2 v k.ú. Motol – z oboustranného RZ euroformátu ( 5,1 x 2,4 m) na oboustranné RZ o velikosti 6 x 3 m, tj. velikost reklamní plochy 2 x 18 m za roční nájemné 90.000,- Kč + DPH v platné výši.

7/0/0

 

OA 2/05/2007

Žádost:  Na Cihlářce 30, záměr prodeje domu čp. 3177 se zastavěným pozemkem parc. č. 2483/2, pozemkem parcel. č. 2483/9 a pozemkem parcel. č. 2483/10, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Na Cihlářce 30, k.ú. Smíchov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Revokovat:

1.usnesení RMČ č. 36/1358/2006 ze dne 19.9.2006 takto:

(snížení kupní ceny)

Souhlasit:

se záměrem prodeje domu čp. 3177 se zastavěným pozemkem parcel. č. 2483/2, pozemkem parcel. č. 2483/9 a pozemkem parcel. č. 2483/10, k.ú. Smíchov, Na Cihlářce 30, za kupní cenu minimálně  6,800.000,- Kč

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/06/2007

 

Žádost:  Žádost o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 77/0/OOA/05 – změna doby nájmu části pozemku č. parc. 1092/1 v k.ú. Smíchov BD Pod Děvínem 2711-2717.

 

 Žadatel:  BD Pod Děvínem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen.

 

OA 2/07/2007

 

Žádost:  Klikatá 90c – žádost nájemce, společnosti ISCO spol. s.r.o., o odpuštění nájemného za období od 1.11.2006 do 31.12.2006 v částce ve výši 6.650,- Kč za pronájem  části NP z důvodu provádění úprav předmětu nájmu – pozemku.

 

Žadatel:  společnost ISCO spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.odpuštění nájemného za období od 1.11.2006 do 31.12.2006 v částce ve výši 6.650,- Kč za pronájem části NP objektu Klikatá 90c z důvodu provádění úprav předmětu nájmu – pozemku pro společnost ISCO spol. s.r.o.

8/0/0

 

 

NP 2/01/2007

 

Žádost:  NP – Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov, Antonín Dušek Sinolla, žádost o uzavření nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  Antonín Dušek Sinolla

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit

1.pronájem NP o celkové ploše 42,35 m2 v suterénu domu Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov fyzické osobě – Antonín Dušek Sinolla, bytem U Nikolajky 2097/20, P-5, IČ 60476435 za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok a s délkou trvání nájmu na dobu určitou 2 roky od 1.12.2006.

6/0/2

 

 

NP 2/02/2007

 

Žádost: NP – Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov, Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda, prominutí smluvní pokuty.

 

Žadatel:  p. Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.prominutí sjednané smluvní pokuty v celé výši 100.000,- Kč vyplývající ze smlouvy o provedení stavebních prací č. 60/0/OOA/06 ze dne 25.9.2006 na NP Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov, nájemci Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda a to z objektivních důvodů, které její vznik zapříčinily.

II. Souhlasit:

  1. s návrhem Jiřího Zajíčka a Jaroslava Kolandy, že uhradí sjednanou úpravu výši kauce na NP Na Bělidle 65/42, Praha 5 – Smíchov ve formě zálohy na kauci ve výši 110.000,- do konce února 2007.

8/0/0

 

NP 2/03/2007

 

Žádost:  NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, SEA – net, spol. s r.o., změna plochy – snížení nájemného.

 

Žadatel:  firma SEA – net, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.uzavření Dodatku č. 2/2007 k NS č. 565/96/144 ze dne 29.11.1996 na NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, kterým se nájemci firmě SEA – net, spol. s r.o.

– zmenšuje předmět pronajaté celkové plochy prodejny o plochu skladu, tj. o 56,3 m2 na výměru 44,7 m2

– snižuje s účinností od 1.2.2007 výše nájemného za pronájem prodejny o 10.071,- Kč měsíčně.

– trvat na původní smlouvě.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/04/2007

 

Žádost:  NP  – Štěpařská 10/970, Praha 5 – Hlubočepy, Jiří Rada, převod nájmu – garáže.

 

Žadatel:  p. Jiří Rada

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže o velikosti 17,85 m2 v ul. Štěpařská 10/970, P-5 na Jiřího Radu, bytem tamtéž, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

8/0/0

 

 

NP 2/05/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, David Pajer, posunutí účinnosti NS.

 

 Žadatel:  p. David Pajer

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      uzavření Dodatku k NS č. 613/F/C/2006/451 ze dne 18.10.2006 na spol. domovní prostor (fotoateliér) v domě čp. 451, Lumiérů 20, Praha 5 – Hlubočepy, nájemce David Pajer – Digital Darcroom, kterým se upravuje čl. III. NS – Doba nájmu – tak, že nájemní poměr se uzavírá s účinností od 1.1.2007.

8/0/0

 

NP 2/06/2007

 

Žádost:  NP –Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov, PhDr. Ivo Zapletal, CSc., námitky proti výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  PhDr. Ivo Zapletal

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.zpětvzetí výpovědi z nájmu NP Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov nájemci PhDr. Ivo Zapletalovi, CSc.

a v případě že neschvaluje

II. Trvat

l. na usn. RMČ ze dne 17.10.2006 č. 42/1583/2006, kterým byla nájemci PhDr. Ivo Zapletalovi, CSc. Schválená výpověď z nájmu NP Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov.

8/0/0

 

 

 

NP 2/07/2007

 

Žádost:  NP –Nádražní 24/1301, Praha 5 – Smíchov, EVW, spol. s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru (restaurace 138 m2) v přízemí domu čp. 1301, Nádražní 24, Praha 5 – Smíchov nájemci firmě EVW, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1301/24, P-5, IČ 48038423.

8/0/0

 

 

Na stůl:

 

 2/06/2007

 

Žádost:  Zborovská č.p. 594/29 – k.ú. Smíchov – změna Příkazní smlouvy u podílového domu.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu p. Večeřík

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Jiřina Zavadilová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

 

1.      změnu správce u podílového domu čp. 594, Zborovská 29, k.ú. Smíchov dle návrhu spoluvlastníka id. ½ domu p. Večeříka, novým správcem je navrhován od 1.2.2007 ing. Lubor Dudek – správa nemovitostí, Žalmanova 10, Praha 4.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/08/2007

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 788, k.ú. Hlubočepy vlastníkům sousední nemovitosti manž. Felixovým.

 

Žadatel:  manželé Felixovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 788, k.ú. Hlubočepy o výměře 730 m2 vlastníkům souvisejících nemovitostí JUDr. Romanu Felixovi, bytem Praha 5, Filmařská 461/22 a JUDr. Janě Felixové, bytem Na Zvonici 71, Jíloviště, 25202 Praha – západ každému id. ½ za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2007 tj. 6.610,-/m2 – celkem 4, 825.300,- Kč.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KOAaM se koná dne :  5.2.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

Začátek  zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                              Ověřil:                             V Praze dne: 23.1.2007

Jiřina Zavadilová                          Ing. Petr HORÁK

                                                          zástupce starosty

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě