Zápis z 2. KOAaM ze dne 2.2.2004

05/02/2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

 

 

z 2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 2.2.2004

 

 

Počet členů KOA a M        11

Přítomno:                        6                                     

Omluveno:                       4                             

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

2/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1430/12, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – dořešení majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1430/12, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Pražská energetika a.s. se sídlem Na Hroudě 1492, Praha 10 za účelem užívání objektu v jejím vlastnictví.

3/0/0

 

 

2/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Smíchov a k.ú. Motol z vl. ½ obce hl. m. Prahy a ½ pana Ladislava  Cirhana – dořešení  majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit směnu pozemků dle  návrhu usnesení  viz.  příloha.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

2/03/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 477/2 k.ú. Radlice o výměře 6.205 m2.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 477/2, k.ú. Radlice o výměře 6.205 m2 z vl. obce hl. m. Prahy –  za účelem pěstování zemědělských plodin.

4/0/0

 

2/04/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pozemkům v k.ú. Motol mezi ulicemi Plzeňská a Nad Hliníkem..

 

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr pronájmu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 381/2, 382, 485 vše v k.ú. Motol a pozemků parc. č. 1881/1, 1882/1, k.ú. Košíře o celkové výměře 36.453 m2 (vč. Pozemků parc. č. 380 a 381/1 – NS) z vl.. obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování Areálu závodiště Motol dle studie dat. 07/2003.

4/0/0

 

2/05/2004

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

 

Žadatel:  provozovatel galerie „Nábřeží“

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem toalet na hřišti Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554,  k.ú. Smíchov), společnosti Calm Down Production, s.r.o. se sídlem Jeneč, Karlovarská 2, okres Praha – západ, zastoupené jednatelem panem Alešem Víškem, – pro obsluhu galerie „Nábřeží“,  její návštěvníky a pro návštěvníky dětského hřiště.

Na žádost ing. P. Horáka – materiál odložen na příští jednání.

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 2//01/2004

 

Žádost:  Prodej objektu č.p. 2087 Nad Buďánkami II č.o. 24 k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Gest, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Porkertová.

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ nesouhlasit s prodejem nebytového domu č.p. 2087 Nad Buďánkami II č.o. 24 Praha 5 – k.ú. Smíchov.

Komise žádá aby bylo postupováno dle NS a dodatků ze dne 24.11.1999 – nutno opravit střechu dle platnosti NS – odst. V. bod. 1 a odst. VII. Bod 2, pokud nebude provedeno postupovat dle NS odst. V. bod 6 – smluvní pokuta.

4/0/0

 

2/02/2004

 

 

Žádost:  Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5.

 

Žadatel: Odbor obchodních aktivit

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    vzít na vědomí odstoupení zájemce Tomáše Pecánka od koupě id. 1/6 nemovitostí

II.                 revokovat usnesení RMČ 44/1505/2003 ze dne 18.11.2003 takto:

souhlasí

s prodejem id. 1/6 domu čp. 103 s id . 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5 za kupní cenu 300.000,- Kč.

 

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1  Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 3)

Dokořán s.r.o., Kováků 10, P 5 za 2.101,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.2. Na Loužku 2/2859, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4)

Jana Benešová, Na Loužku 3/2081 P-5 za 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

 

2.      opětovné zveřejnění nebytového prostoru na úřední desku MČ P-5 Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 2), za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 2/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov, Luboš Přibyl, záměr pronájmu NP po firmě AQUA obnova staveb, s.r.o.

 

Žadatel:  Luboš Přibyl

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit Luboši Přibylovi pronájem nebytového prostoru – garáže v ul. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 689,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou (po uvolnění prostoru firmou AQUA obnova staveb, s.r.o.)

4/0/0

 

NP 2/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Emil Havelka – ASTRÁL, změna z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  Emil Havelka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP – prodejny v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov pronajatého Emilu Havelkovi – ASTRÁL na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě ASTRÁL, spol. s r.o. za nájemné ve výši 3.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

 

 

NP 2/04/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory Lidická 18/797,  Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, DISPO – Družstvo invalidů, oznámení o změně prodejního sortimentu..

 

Žadatel:  p. Miloš Sovadina

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ

I.                    vzít na vědomí oznámení Družstva invalidů DISPO o změně prodejního sortimentu v NP Lidická 18/797, Praha  5 ze sex schopu na prodej mobilních telefonů a v NP v NP Lidická 36/276, Praha 5 z módní konfekce na prodej pracovních oděvů.

II.                 Schválit „Dodatek“ k NS na NP Lidická  18/797, Praha 5 a „Dodatek“ k NS na NP Lidická 36/276, Praha 5 uzavřených s Družstvem invalidů DISPO, kterými bude upravena změna účelu nájmu (čl. II NS).

4/0/0

 

NP 2/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana, Realitní kancelář Sever, s.r.o., žádost o prominutí plateb nájemného a odbydlení.

 

Žadatel:  SF ACCT, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  společnosti Realitní kancelář Sever, s.r.o., která má pronajatý nebytový prostor v ul. Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana.

l. prominutí základního nájemného na dobu 2 měsíců s plněním od 1.2.2004 do 31.3.2007 při provádění rekonstrukce NP v úhrnné výši 26.770,- Kč.

2.odbydlení vynaložených nákladů na rekonstrukci NP v celkové výši 107.395,- Kč.

 

4/0/0

 

NP 2/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, nájemci Ing. Petr Skála a Petr Fiala, žádost o prominutí nájemného

 

Žadatel: ACCT, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit   prominutí nájemného za dobu od září do prosince 2003 za nebytový prostor (stání v garáži) na Janáčkově nábřeží 45/474,  Praha 5 – Smíchov nájemcům.

1)      Ing. Petru Skálovi v celkové výši 2.356,- Kč

2)      Petru Fialovi v celkové výši 2.356,- Kč

4/0/0

 

NP 2/07/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – návrh  správní firmy Centra v,o.s. na uzavření „Dohod o uznání dluhů“ a uzavření splátkových kalendářů k posouzení a následnému podpisu.

 

Žadatel: CENTRA v.o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  dohody o uznání dluhu:

Janě Fialové, NP Renoirova 652

Františku Skořepovi – Capt. Flint s.r.o., NP Nádražní 761

Pavle Bandyové, NP Lamačova 859

4/0/0

 

Na stůl:

 

OA 2/03/2004

 

Žádost: Záměr prodeje domu č.p. 415, Újezd 15 a poz. parc. č. 901, k.ú. Malá Strana.

 

Žadatel: nájemníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Z. Porkertová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s návrhem usnesení – viz. příloha

4/0/0

 

 

 

3.KOAa M se koná dne : 16.2.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ                       3.2.2004

                                                        zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě