Zápis z 2. jednání kulturní komise , konaného dne 17. 2. 2003

13/05/2003


 


Zápis z 2. jednání kulturní komise , konaného dne 17. 2. 2003


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


 


P r o g r a m :


 


1.  Kontrola zápisu z 13. 1. 2003


 


Zápis z 13. 1. byl bez připomínek schválen.


 


2.     Granty


 


A/ Informace o vyúčtování grantových darů Kultura kolem nás za r. 2002


 


Pí Saidová informovala komisi, že všechny grantové dary Kultura kolem nás za r. 2002 byly vyúčtovány (včetně předložení kopií dokladů) v požadovaném termínu do 31 ledna nebo těsně po tomto datu. Termín pro vyúčtování dlouhodobých grantů je až 31. 5. 2003. Komise vzala informaci na vědomí.


 


B/ Návrh na rozdělení grantových darů


 


J. Saidová informovala komisi, že celková částka na kulturní granty (mimo grant na opravu památek) pro r. 2003 činí 480.000 Kč. Na příspěvky pro zájmovou činnost je vyčleněno 90.000 Kč, z toho 20.000 Kč na uspořádání cyklistického Memoriálu E. Cihláře.


Pracovní skupina kulturní komise pro granty ve složení mgr. Riedlbauchová, O. Gál, J. Matoušková, Ing. Michálková, ak. mal. L. Kaprasová a J. Saidová na  svém dopoledním jednání připravila návrh na rozdělení grantů. Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 19 žádostí o kulturní granty, z toho 14 o grant Kultura kolem nás l – podpora divadelních, tanečních, pěveckých a dalších kulturních a uměleckých souborů a kroužků dospělých i dětí, 2 žádosti o grant Kultura kolem nás 2 – podpora jednotlivých akcí v průběhu roku, které se vztahují k Praze, potažmo k Praze 5, a 3 žádosti o Dlouhodobý (dvouletý) grant v oblasti kultury.  Žádost Obce Baráčníků Radlice byla vyřazena z posuzování, protože nesplňovala předepsané náležitosti. Žádost Collegia Cantatium byla přeřazena z dlouhodobých grantů do grantu Kultura kolem nás l. Označení „Kultura kolem nás“ bylo omylem uvedeno i na obálce žádosti o příspěvek na obnovu kostela sv. Václava. Tato žádost bude postoupena komisi pro regeneraci, která bude navrhovat přidělení grantových darů na opravy památek.


Vzhledem k tomu, že grantové dary pro příslušný kalendářní rok mohou žadatelé získat nejdřív v květnu, doporučuje kulturní komise umožnit obdarovaným jejich čerpání až do února roku následujícího s tím, že do konce února předloží vyúčtování.


Kulturní komise postupně hlasovala o návrzích finančních částek pro jednotlivé projekty. Výsledky hlasování a návrh kulturní komise na rozdělení finančních částek pro jednotlivé žadatele jsou uvedeny v  přiložených tabulkách.


 


Usnesení:


a)      Kulturní komise doporučuje rozdělit mezi žadatele o grant Kultura kolem nás l. a 2. a o Dlouhodobý grant v oblasti kultury zatím celkem 331.500 Kč. Hlasování: viz přiložené tabulky.


b)      Komise zároveň doporučuje vyhlásit 2. kolo kulturních grantů a použít pro ně zbývající finanční prostředky z rozpočtu oddělení kultury vyčleněné pro kulturní granty a pro příspěvky na zájmovou činnost (celkem 218.500 Kč).


Hlasování: schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


3.  Žádost o příspěvek na Memoriál Evžena Cihláře


 


Majitel cyklistického klubu Kola Šára požádal opět o příspěvek na uspořádání cyklistického závodu v ulicích Smíchova ve výši 20.000 Kč. Letos se bude konat již 58. ročník memoriálu. Závod se uskuteční 24. května v ulicích Smíchova k uctění památky cyklisty E. Cihláře, který zemřel na následky zranění při Pražském povstání. Finanční prostředky na příspěvek pořadatelům memoriálu má oddělení kultury ve svém rozpočtu na r. 2003.


Usnesení:


Kulturní komise souhlasí s přidělením příspěvku ve výši 20.000,- Kč Bohuslavu Šárovi na uspořádání 58. ročníku cyklistického závodu Memoriál Evžena Cihláře.


Hlasování: schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


4.  Příspěvek pro Švandovo divadlo


 


Pí Saidová informovala komisi, že do rozpočtu kapitoly 06 kultura pro r. 2003 byl, pravděpodobně z iniciativy bývalého starosty RNDr. M. Škalouda,  zařazen neinvestiční příspěvek pro Švandovo divadlo ve výši 2.000.000 Kč. Iniciativa k vyplacení příspěvku musí podle informace ekonomického odboru vzejít z kulturní komise.


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje vzhledem k významu Švandova divadla pro MČ Praha 5 přidělit tomuto divadlu příspěvek pro r. 2003 ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu kap. 06 – kultura. Na dubnové zasedání kulturní komise bude pozván ředitel ŠD D. Hrbek.


Hlasování: schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


5.  R ů z n é


 


§         Koncert k výročí narození Josefíny Duškové se uskuteční jako každoročně 6. března od 17 hod. na Bertramce. Po koncertu bude následovat malé občerstvení ve vinárně. Všichni členové komise jsou zváni.


 


Mgr. Riedlbauchová požádala, aby na příští jednání komise byla do programu zařazena volba místopředsedy komise. Navrhuje J. Matouškovou.


 


§         Pí ředitelka Sojková informovala o úspěšném koncertu O. Havelky v KK Pštovka. Další koncert tohoto umělce se na Poštovce uskuteční v září. Pí Sojková předá zapisovatelce Rozbor hospodaření KK Poštovka za r. 2002. Bude rozeslán se zápisem. Na příštím zasedání komise bude rozbor zařazen jako jednací bod.


 


§         Ak. mal. L. Kaprasová doporučila členům komise návštěvu výstavy ČFVU ve Špálově galerii.


 


§         Na příští zasedání komise 10. března budou pozvány ředitelka nadace Umění pro zdraví pí Kocurová a vedoucí Dětského divadelního studia pí Pospíšilová.


 


Začátek jednání: 15,30 hod.


 


Konec jednání:   17,30 hod.


 


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 203


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě