Zápis z 2. jednání BeV konaného dne 3. 2. 2010

Z á p i s  č. 2/2010
 
z jednání bezpečnostního výboru konaného dne 3. 2. 2010 od 17,00 hodin
 v zasedací místnosti RMČ Praha 5, Štefánikova 13
 
 
Přítomni:        dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Schválení zápisu č. 9/2009 ze dne 2. 12. 2009 a vzetí na vědomí zápisu č. 1 z 20. 1. 2010
  3. Informace předsedy bezpečnostního výboru, zástupce PČR, zástupce MP,  zástupce HZS hl. m. Prahy, vedoucího OOS a vedoucího oddělení krizového řízení a prevence kriminality
  4. Různé – sněhová kalamita, udělování čestných uznání bezpečnostním složkám
 
 
 
Ad 1) Předseda bezpečnostního výboru M. Kudrys zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je výbor usnášeníschopný
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 schvaluje program jednání výboru konaného dne 3. února 2010.
6/0/0
 
Ad 2) Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z jednání výboru č. 9/2009 ze dne 2. 12. 2009.
6/0/0
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 bere na vědomí zápis z jednání výboru č. 1/2010 ze dne 20. 1. 2010.
6/0/0
 
Ad 3) Dle zástupce PČR. L. Dytrta došlo v uplynulém období k poklesu nápadu trestné činnosti o cca 2,3 %. Tento pokles je dle jeho mínění způsoben chladným počasím. PČR pravidelně provádí hlídkovou činnost v oblasti Na Knížecí, kde byl opět zaznamenán zvýšený pohyb narkomanů. Častější lustrace nepomáhají. Dle ředitele MP. Z. Hejny ani zvýšený počet pěších hlídek situaci nezlepší, neboť policie nemá zákonné prostředky k vykázání těchto osob z prostoru autobusového nádraží. Dle místostarostky L. Vávrové může dojít ještě ke zhoršení situace, neboť by se dle neoficiálních informací do této oblasti mělo přistěhovat občanské sdružení Sananim a otevřít zde K-centrum.
Městská policie se v uplynulém období kromě běžné činnosti zabývala i likvidací následků sněhové kalamity. V Donátově ulici dlouhodobě bydlí v autě dvě osoby mužského pohlaví, které nereagují na opakované výzvy MP k opuštění vozidla ani na nabídku ubytování např. na lodi Hermes. Naopak si na hlídky MP stěžovali sociálnímu odboru. Ředitel Hejna i místostarostka Vávrová tento podnět prošetří. Dva strážníci (Martin Tkačík a Zdeněk Bičan) se mimořádně vyznamenali při záchraně lidského života. Prvního února byly přivoláni na zastávku autobusu Smíchovské nádraží, kde nalezli muže středního věku v bezvědomí a v křečích. Strážníci přivolali rychlou záchrannou službu, do jejího příjezdu po dobu 13 minut prováděli oživovací pokusy. Muž se stále dostával do kritického stavu a bez aktivní pomoci strážníků by nepřežil. Ředitel Hejna proto oba muže navrhl vyznamenat čestným uznáním RMČ Praha 5 a BeV ZMČ Praha 5 udělovaným bezpečnostním složkám za mimořádné zásluhy.
Hasičský záchranný sbor zaznamenal v uplynulém roce o 10% více výjezdů, jen díky aktivní pomoci městské policie jich nebylo více. Pozůstatky sněhu v ulicích způsobují problémy při zásahu (nutnost vést hadice i několik stovek metrů až k ohnisku požáru).
Dle vedoucího občanskosprávního odboru došlo ke zvýšení počtu přestupků. Od 1. 1. 2010 vešla v účinnost novela zákona o přestupcích, která zvyšuje sankce. J. Dufek dále požádal zástupce policií, aby věnovali větší pozornost svědkům přestupků.
V souvislosti se sněhovou kalamitou zaznamenal vedoucí OKŘ problém při odstraňování sněhových převisů z domů. Nebylo totiž možné odstranit auta parkující přímo pod příkrovy sněhu..
 
Ad 4) Předseda bezpečnostního výboru seznámil přítomné s pravidly udělování čestných uznání příslušníkům bezpečnostních složek a nechal hlasovat o seznamu navržených kandidátů.
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 doporučuje RMČ Praha 5 schválit seznam příslušníků bezpečnostních složek navržených k udělení čestného uznání za mimořádné zásluhy v uplynulém roce.
7/0/0
 
 
U s n e s e n í :
 
Bezpečnostní výbor  ZMČ Praha 5    
 
I. b e r e     n a     v ě d o m í
1. informace předsedy bezpečnostního výboru pana PhDr. Milana Kudryse,  pana ředitele městské policie pana Mgr. Z. Hejny,vedoucího odboru občansko správního, pana  JUDr. J. Dufka a   vedoucího odd. krizového řízení a prevence kriminality Kanceláře MČ Praha 5 pana Ing. P. Krystla.
2. zápis z jednání výboru č. 1/2010 ze dne 20. 1. 2010.
 
II. s c h v a l u j e
1. zápis z jednání výboru č. 9/2009 ze dne 2. 12. 2009.
 
III. d o p o r u č u j e
RMČ Praha 5 schválit seznam příslušníků bezpečnostních složek navržených k udělení čestného uznání za mimořádné zásluhy v uplynulém roce
 
 
Zahájení jednání výboru : 17,00 hodin
Ukončení jednání výboru   17,50 hodin
 
 
 
Zapsala:                                                                      PhDr. Milan   K u d r y s     
Bc. Marta Jiroudková                                                 předseda  bezpečnostního výboru