Zápis z 19. zasedání KV dne 16. 7. 2012

03/09/2012

Zápis č. 19

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 16. 7. 2012

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Vojtěch Zapletal

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Jaroslav Bartoš

 

Program:

  1. Schválení programu 19. zasedání KV ZMČ Praha 5
  2. Kontrola zápisu z 18. zasedání KV ZMČ Praha 5
  3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
  4. Kontrola aktuálnosti informací na webových stránkách MČ Praha 5
  5. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2012
  6. Různé

 

 

 

ad 1)    Schválení programu 19. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 19. zasedání ve výše uvedeném znění                   7 / 0 / 0

           

 

ad  2/   Kontrola zápisu z 18. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 18. zasedání, které se konalo dne 4. 6. 2012             5 / 0 / 2

 

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 15. 5. 2012 do 15. 6. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            7 / 0 / 0

 

           

ad 4)    Kontrola aktuálnosti informací na webových stránkách MČ Praha 5 (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly zveřejňovaných informací na webových stránkách MČ Praha 5, kdy – kromě několika málo nauktualizovaných údajů, bylo zjištěno, že Standardy informačního a komunikačního systému ÚMČ Praha 5 nestanovují konkrétní zodpovědnost zaměstnanců za editaci jednotlivých údajů na webových stránkách, kromě strany titulní a stránek jednotlivých odborů.

  1. 1.      KV konstatuje, že údaje na webových stránkách nejsou v několika málo případech aktualizovány. KV ZMČ Praha 5 doporučuje, aby ve Standardech byla při jejich novelizaci konkrétněji rozpracovaná odpovědnost jednotlivých pracovníků za aktuálnost jednotlivých sekcí webových stránek MČ Praha 5.
  2. 2.      V návaznosti na plánované zasedání Komise pro transparentní a otevřenou správu odkládá výbor projednávání dalších dalších otázek, týkajících se webových stránek MČ Praha 5 (projekt Nadace OPEN SOCIETY FUND, evidence smluv, úřední deska apod.) na příští zasedání KV ZMČ Praha 5                                                                                                                7 / 0 / 0

 

 

 

ad 5)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2012:

  1. 1.      KV schválil předloženou Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2012.
  2. 2.      KV ukládá předsedovi výboru předložit zprávu o činnosti na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5.

7 / 0 / 0

 

 

ad 6) Různé:

příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 6. 8. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 

 

 

V Praze dne 16. 7. 2012

 

Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

 

Zápis ověřil:

 

 

 

 

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě