Zápis z 19 KOAaM ze dne 22.11.2004

30/11/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 22.11.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                              

Omluveno:                              2                     

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2844, k.ú. Smíchov – z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  oddělit část pozemku souvisejícího s gymnaziem Na Zatlance a s prodejem ostatních pozemků souhlasí a to dle nákresu Odboru územního rozvoje.

 

3/0/0

 

 

19/02/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k odprodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – parkoviště.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr  prodeje ( případně dlouhodobého pronájmu ) části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 1068 m2 za podmínky zachování stávajících stání na pozemku.

6/0/0

 

 

 

 

 

19/03/2004

 

Žádost:  Projednání stanoviska k pronájmu pozemků parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, na dobu určitou (20 let) – sportovní fotbalový areál.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr změny pronájmu pozemku parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice o výměře 13.000 m2, k.ú. Jinonice na dobu určitou (20let) současnému nájemci tj. Sportovnímu klubu Motorlet Praha.

6/0/0

 

19/04/2004

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centru, ACCT, Správou budov Praha a ostatními správci v roce 2005.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2005 ve výši 107 082 166,- Kč a s mimořádnými položkami plánu ve výši 38 500 000,- Kč.

Materiál nedodán !

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 19/01/2004

 

Žádost:  č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy – prodej pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví BD Prosluněná II.

 

Žadatel: BD Prosluněná II.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy o výměře 149 m2 za cenu dle usnesení ZHLMP č. 45/37 z 12.9.2002 za Kč 255,- /m2 tj. 37.995 vlastníkovi stavby BD Prosluněná II., Prosluněná 557, Praha 5, IČO 62409620.

6/0/0

 
OA 19/02/2004

 

Žádost:  č. parc. 1311v k.ú. Košíře – pronájem části pozemku a.s. Central Group.

 

Žadatel: Central Group a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

 

 

OA 19/03/2004

 

Žádost:  č. parc. 1126, 1127, k.ú. Košíře – odkoupení pozemků a objektu čp. 17 od Sběrných surovin Praha a.s.

 

Žadatel: MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem odkoupení pozemků č. parc. 1126 s objektem čp. 17 a č. parc. 1127 v k.ú. Košíře, pozemky o celkové výměře 1208 m2 za cenu dle znaleckého posudku Kč 2, 606.050,- od Sběrných surovin Praha a.s., se sídlem Praha 9, Travná čp. 1293, PSČ: 19800, IČO 60193859.

6/0/0

 

 

OA 19/04/2004

 

Žádost:  Svornosti 18, záměr společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parcel. č. 395, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníci od. ¾ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. ¼ MUDr. Hanuš Kraus.

 

Žadatel: MUDr. Hanuš Kraus

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parc. č. 395, k.ú. Smíchov, Svornosti 18, Praha 5 dle „Statutu…“ za kupní cenu nejméně 6, 785.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 19/05/2004

 

Žádost:  U Klikovky 17, koupě id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, Praha 5, od spoluvlastníka.

 

Žadatel: Ing. Pavol Krajkovič

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I. revokovat usnesení č. 23/1369/2002 ze dne 1.10.2002 takto:

        (změna kupní ceny)

        nesouhlasí s koupí id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz.parc. č 4424, k.ú. Smíchov, U Klikovky 17, Praha 5, od spoluvlastníka Ing. Pavola Krajčoviče za 700.000,- Kč s uhrazením daní a poplatků spojených s prodejem a doporučuje jednat o výši cenové nabídky s oběma spoluvlastníky.

 

5/0/1

 

 

OA 19/06/2004

 

Žádost:  č. parc. 554, k.ú. Smíchov – pronájem části pozemku pro umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: firma Even Media, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku č. parc. 554 v k.ú. Smíchov o výměře 35 m2 za cenu Kč 70.000,-/ročně + DPH vč. valorizace firmě Even Media, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30/1618 pro umístění a provozování reklamního zařízení o rozměrech 3,6 x 9,6 m.

2/3/1    materiál nebyl přijat

 

dle návrhu p. Stejskala Petra – za  120.000,- Kč

3/0/3

 
 
 
 
 
OA 19/07/2004

 

Žádost:  č. parc. 608, k.ú. Smíchov – převzetí nájemní smlouvy na část pozemku pod garáží.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku pod garáží – pozemku č. parc. 608 v k.ú. Smíchov o výměře 5 m2 za cenu Kč 30,-/m2/rok tj. celkem Kč 150,-/rok p. Pavlu Krškovi – AUTOHELP, Praha 6, Galandova 1238.

Materiál nedodán !

 

 

OA 19/08/2004

 

Žádost:  ZZ Barrandov – změna smlouvy o pronájmu č. 1/2004 pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

 

Žadatel: MUDr. K. Sojáková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

 

OA 19/09/2004

 

Žádost:  Rozšíření základnové stanice GSM Oskar Mobil a.s., dříve Český Mobil a.s. na objektu K rovinám 19/537.

 

Žadatel: Oskar Mobil a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 71/OSM/00 se společností Oskar Mobil a.s. dříve Český Mobil a.s., na pronájem objektu K rovinám 19/537 za roční nájemné 120.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

OA 19/10/2004

 

Žádost: Kudrnova 1, záměr koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol,  Praha 5, od spoluvlastnice

 

Žadatel:  pí. Kateřina Marková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

 

       KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    Zrušit usnesení č. 21/892/2001 ze dne 19.6.2001

II.                 Nesouhlasit se záměrem koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Praha 5, od spoluvlastnice Kateřiny Markové v rámci využití předkupního práva za kupní cenu 1, 550.000,- Kč.

5/0/0

 

 

NP 19/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

 

1.1.  Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 73)

DAUPP, s.r.o. za 2.000,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 l.2. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře (nabídka  NP č. 75)

         Stavební společnost FARAON, s.r.o., za 900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

p. ing. Matoušek Jan opustil jednání –

4/0/0

1.2.  Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 77)

 

Ace-Rybářské potřeby-sdružení podnikatelů, Praha 5, za …1.001,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, ak. soch. Jana Bartošová, ak. soch. Karel Kronech, záměr pronájmu – rozšíření NS.

 

Žadatel: p. ak. soch. Jana Bartošová a Karel Kronych

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit „dodatek“ k NS č. 161/94 ze dne 11.11.1994 uzavřené s ak. soch. Janou Bartošovou a ak. soch. Karlem Kronychem na nebytový prostor – atelier v ul. Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, kterým se rozšiřuje nájemní smlouva v osobě nájemce o ak. mal. Lenku Helfertovou, bytem Opatovická 7, Praha 1 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2rok.

5/0/0

 

NP 19/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 211/442b, Praha 5 – Košíře, Jan Štindl, záměr pronájmu.

.

Žadatel: p. Jan Štindl.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem nebytového prostoru v ul. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře panu Janu Štindlovi za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

Na  stůl:

 

19/05/2004

 

Žádost: Výzva spoluvlastníku nemovitosti v rámci zákonného předkupního práva

 

Žadatel: pan J. Podhajský

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

1.      Neschválit odkoupení id. 9/138 pozemku parc. č. 1345/1, k.ú. Hlubočepy od vlastníka pana J. Podhájského za částku 55.000,- Kč.

6/0/0

 

OA  19/11/2004

 

Žádost: Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s., – nájemní smlouva na pronájem objektu Holečkova 33, č.p. 3175.

 

Žadatel:  Středisko prevence a léčby – DROP IN, o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Holečkova 33/3175 se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

5/0/0

 

NP 19/04/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, Ctirad Chlumský, žádost o pronájem.

 

Žadatel: Pan Ctirad Chlumský

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění volného prostoru – dvorní přístavby ( 12 m2) v domě čp. 474, Janáčkovo nábř. 45, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor panu Ctiradu Chlumskému na zřízení garáže za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

20. KOAa M se koná dne : 6.12.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:23.11.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 22.11.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                              

Omluveno:                              2                     

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2844, k.ú. Smíchov – z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  oddělit část pozemku souvisejícího s gymnaziem Na Zatlance a s prodejem ostatních pozemků souhlasí a to dle nákresu Odboru územního rozvoje.

 

3/0/0

 

 

19/02/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k odprodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – parkoviště.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr  prodeje ( případně dlouhodobého pronájmu ) části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 1068 m2 za podmínky zachování stávajících stání na pozemku.

6/0/0

 

 

 

 

 

19/03/2004

 

Žádost:  Projednání stanoviska k pronájmu pozemků parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, na dobu určitou (20 let) – sportovní fotbalový areál.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr změny pronájmu pozemku parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice o výměře 13.000 m2, k.ú. Jinonice na dobu určitou (20let) současnému nájemci tj. Sportovnímu klubu Motorlet Praha.

6/0/0

 

19/04/2004

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centru, ACCT, Správou budov Praha a ostatními správci v roce 2005.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2005 ve výši 107 082 166,- Kč a s mimořádnými položkami plánu ve výši 38 500 000,- Kč.

Materiál nedodán !

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 19/01/2004

 

Žádost:  č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy – prodej pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví BD Prosluněná II.

 

Žadatel: BD Prosluněná II.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy o výměře 149 m2 za cenu dle usnesení ZHLMP č. 45/37 z 12.9.2002 za Kč 255,- /m2 tj. 37.995 vlastníkovi stavby BD Prosluněná II., Prosluněná 557, Praha 5, IČO 62409620.

6/0/0

 
OA 19/02/2004

 

Žádost:  č. parc. 1311v k.ú. Košíře – pronájem části pozemku a.s. Central Group.

 

Žadatel: Central Group a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

 

 

OA 19/03/2004

 

Žádost:  č. parc. 1126, 1127, k.ú. Košíře – odkoupení pozemků a objektu čp. 17 od Sběrných surovin Praha a.s.

 

Žadatel: MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem odkoupení pozemků č. parc. 1126 s objektem čp. 17 a č. parc. 1127 v k.ú. Košíře, pozemky o celkové výměře 1208 m2 za cenu dle znaleckého posudku Kč 2, 606.050,- od Sběrných surovin Praha a.s., se sídlem Praha 9, Travná čp. 1293, PSČ: 19800, IČO 60193859.

6/0/0

 

 

OA 19/04/2004

 

Žádost:  Svornosti 18, záměr společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parcel. č. 395, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníci od. ¾ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. ¼ MUDr. Hanuš Kraus.

 

Žadatel: MUDr. Hanuš Kraus

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parc. č. 395, k.ú. Smíchov, Svornosti 18, Praha 5 dle „Statutu…“ za kupní cenu nejméně 6, 785.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 19/05/2004

 

Žádost:  U Klikovky 17, koupě id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, Praha 5, od spoluvlastníka.

 

Žadatel: Ing. Pavol Krajkovič

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I. revokovat usnesení č. 23/1369/2002 ze dne 1.10.2002 takto:

        (změna kupní ceny)

        nesouhlasí s koupí id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz.parc. č 4424, k.ú. Smíchov, U Klikovky 17, Praha 5, od spoluvlastníka Ing. Pavola Krajčoviče za 700.000,- Kč s uhrazením daní a poplatků spojených s prodejem a doporučuje jednat o výši cenové nabídky s oběma spoluvlastníky.

 

5/0/1

 

 

OA 19/06/2004

 

Žádost:  č. parc. 554, k.ú. Smíchov – pronájem části pozemku pro umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: firma Even Media, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku č. parc. 554 v k.ú. Smíchov o výměře 35 m2 za cenu Kč 70.000,-/ročně + DPH vč. valorizace firmě Even Media, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30/1618 pro umístění a provozování reklamního zařízení o rozměrech 3,6 x 9,6 m.

2/3/1    materiál nebyl přijat

 

dle návrhu p. Stejskala Petra – za  120.000,- Kč

3/0/3

 
 
 
 
 
OA 19/07/2004

 

Žádost:  č. parc. 608, k.ú. Smíchov – převzetí nájemní smlouvy na část pozemku pod garáží.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku pod garáží – pozemku č. parc. 608 v k.ú. Smíchov o výměře 5 m2 za cenu Kč 30,-/m2/rok tj. celkem Kč 150,-/rok p. Pavlu Krškovi – AUTOHELP, Praha 6, Galandova 1238.

Materiál nedodán !

 

 

OA 19/08/2004

 

Žádost:  ZZ Barrandov – změna smlouvy o pronájmu č. 1/2004 pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

 

Žadatel: MUDr. K. Sojáková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

 

OA 19/09/2004

 

Žádost:  Rozšíření základnové stanice GSM Oskar Mobil a.s., dříve Český Mobil a.s. na objektu K rovinám 19/537.

 

Žadatel: Oskar Mobil a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 71/OSM/00 se společností Oskar Mobil a.s. dříve Český Mobil a.s., na pronájem objektu K rovinám 19/537 za roční nájemné 120.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

OA 19/10/2004

 

Žádost: Kudrnova 1, záměr koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol,  Praha 5, od spoluvlastnice

 

Žadatel:  pí. Kateřina Marková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

 

       KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    Zrušit usnesení č. 21/892/2001 ze dne 19.6.2001

II.                 Nesouhlasit se záměrem koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Praha 5, od spoluvlastnice Kateřiny Markové v rámci využití předkupního práva za kupní cenu 1, 550.000,- Kč.

5/0/0

 

 

NP 19/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

 

1.1.  Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 73)

DAUPP, s.r.o. za 2.000,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 l.2. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře (nabídka  NP č. 75)

         Stavební společnost FARAON, s.r.o., za 900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

p. ing. Matoušek Jan opustil jednání –

4/0/0

1.2.  Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 77)

 

Ace-Rybářské potřeby-sdružení podnikatelů, Praha 5, za …1.001,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, ak. soch. Jana Bartošová, ak. soch. Karel Kronech, záměr pronájmu – rozšíření NS.

 

Žadatel: p. ak. soch. Jana Bartošová a Karel Kronych

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit „dodatek“ k NS č. 161/94 ze dne 11.11.1994 uzavřené s ak. soch. Janou Bartošovou a ak. soch. Karlem Kronychem na nebytový prostor – atelier v ul. Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, kterým se rozšiřuje nájemní smlouva v osobě nájemce o ak. mal. Lenku Helfertovou, bytem Opatovická 7, Praha 1 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2rok.

5/0/0

 

NP 19/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 211/442b, Praha 5 – Košíře, Jan Štindl, záměr pronájmu.

.

Žadatel: p. Jan Štindl.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem nebytového prostoru v ul. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře panu Janu Štindlovi za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

Na  stůl:

 

19/05/2004

 

Žádost: Výzva spoluvlastníku nemovitosti v rámci zákonného předkupního práva

 

Žadatel: pan J. Podhajský

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

1.      Neschválit odkoupení id. 9/138 pozemku parc. č. 1345/1, k.ú. Hlubočepy od vlastníka pana J. Podhájského za částku 55.000,- Kč.

6/0/0

 

OA  19/11/2004

 

Žádost: Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s., – nájemní smlouva na pronájem objektu Holečkova 33, č.p. 3175.

 

Žadatel:  Středisko prevence a léčby – DROP IN, o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Holečkova 33/3175 se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

5/0/0

 

NP 19/04/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, Ctirad Chlumský, žádost o pronájem.

 

Žadatel: Pan Ctirad Chlumský

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění volného prostoru – dvorní přístavby ( 12 m2) v domě čp. 474, Janáčkovo nábř. 45, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor panu Ctiradu Chlumskému na zřízení garáže za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

20. KOAa M se koná dne : 6.12.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:23.11.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě