Zápis z 19. KOAaM dne 3.10.2005

05/10/2005

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.10.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                             10                                                    

Omluveno:                             2                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko  k prodeji části pozemku parc. č. 2123, k.ú. Košíře

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1. záměr prodeje části pozemku parc. č. 2123, k.ú. Košíře o rozloze cca 110 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Přádovým – za účelem rozšíření zahrady.

7/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

19/02/2005

 

Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4946/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      záměr pronájmu  části pozemku parc. č. 4946/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu K. Cibulkovi, bytem Křížová 45, Praha 5 – za účelem údržby zeleně.  

7/0/0

 

 

19/03/2005

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2062/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2062/1, k.ú. Košíře o výměře cca 4 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vlastníkům nemovitosti č.p. 109, Musílkova 32 – za účelem vybudování podúrovňového vchodu.

 

7/0/0

 

 

19/04/2005

 

Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parcel. č. 1992/1 a 2002/1, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – umístění distribučních transformačních stanic.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      úplatný převod části pozemku parc. č. 1992/1 o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 2002/1, k.ú. Košíře o výměře 18 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy pro PRE a.s. z důvodu výstavby distribučních transformačních stanic.

7/0/0

 

19/05/2005

 

Žádost: Stanovisko k odprodeji pozemku parc. č. 4845/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej  pozemku parc. č. 4845/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

7/0/0

 

 

 

 

19/06/2005

 

Žádost: OSM MČ Praha 5 obdržel žádost o umístění rampy pro bezbariérový přístup ke kostelu sv. Václava v Praze 5.

 

Žadatel:  Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      udělení bezplatného souhlasu s umístěním bezbariérového přístupu ke kostelu sv. Václava na pozemku parc. č. 19/2, k.ú. Smíchov (náměstí 14. října) – Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava.

6/0/1

 

 

19/07/2005

 

Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu a k prodeji pozemku parc. č. 853, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ  neschválit

1.      záměr prodeje pozemku parc. č. 853, k.ú. Jinonice o výměře 709 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytového domu.

7/0/0

 

19/08/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – orná půda.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem pozemku parc. č. 1073/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy na dobu neurčitou panu Janu Kubrovi, Hradská 608, Praha 5 pro zemědělskou prvovýrobu.

7/0/0

 

 

 

 

19/09/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1587/2 a 1587/3, k.ú. Smíchov, dále pozemků parc. č. 911/2 a 911/3 parc. č. 955/63, k.ú. Košíře z vl. Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci – pozemky pod garážemi ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku v Praze 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 1587/2 a 1587/3, k.ú. Smíchov, pozemků parc. č. 911/2 a 911/3 a parc. č. 955/63, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, Vrázova 9, Praha 5 vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

7/0/0

 

19/10/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 311, k.ú. Staré Město a 2320, k.ú. Smíchov ve vl. ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro TZUS za část parc. č. 1184/5 v k.ú. Prosek ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. 

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      směnu pozemků parc. č. 311, k.ú. Staré Město o výměře 64 m2 a pozemku parc. č. 2320, k.ú. Smíchov o výměře 287 m2 ve vl. ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro TZUS za část pozemku parc. č. 1184/5 o výměře 866 m2 v k.ú. Prosek z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

7/0/0

 

19/11/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu  či pronájmu části pozemku parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy – neoprávněný zábor.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

 

 1. prodej části pozemku parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 2200 m2,

 7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 19/01/2005

 

Žádost:. Převod nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 501 v k.ú.  Motol.

 

Žadatel: pí. Helena Kettnerová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      převod nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol díl č. 1 o výměře 636 m2 z p. Zdeňka Houry, bytem Praha 5, Kurzova 2200 na pí. Helenu Kettnerovou, bytem Praha 5, Kurzova 2223/14 za cenu Kč 7,-/m2/rok tj. Kč 4.452,- s podmínkou vypořádání dlužného nájemného.

6/0/0

 

 

OA 19/02/2005

 

Žádost: Prodej pozemku č. parc. 1427/57 v k.ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže.

 

Žadatel: p. ing. Pavel Bartoň

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1427/57 v k.ú. Košíře o výměře 21 m2 zastavěného garáží vlastníkovi stavby p. ing. Pavlu Bartoňovi, bytem Praha 5, Výhledová 553 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2005, tj. Kč 2.300,-/m2 tj. Kč 48.300,-

6/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/03/2005

 

Žádost:  Na Václavce 13, koupě id. 1/3 domu čp. 1171 s id. 1/3 zast. pozemků parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parcel. č. 2055, k.ú. Smíchov od spoluvlastníků.

 

Žadatel: spoluvlastníci Boris Jedlička a Jan Jedlička

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      s nevyužitím předkupního práva na koupi id. 1/3 domu čp. 1171 a id. 1/3 zastav. pozemku parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parcel. č. 2055, k.ú. Smíchov, Na Václavce 13, Praha 5, za kupní cenu 8, 000.000,- Kč od spoluvlastníků Borise Jedličky  a Jana Jedličky, od každého id. 1/6 za kupní cenu 4,000.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

OA 19/04/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: p. Alena Koskubová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ trvat na:

1.      usnesení č. 31/1030/2005 ze dne 16.8.2005 :

souhlasí se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu  1, 280.000,- Kč.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Návrh Zásad postupu MČ Praha 5 při řešení změn na pronajaté věci, při kterých může vznikat technické zhodnocení.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

   

            I. Bere na vědomí:

 

předloženou informaci o možných způsobech vypořádání TZ, které vzniká nebo vznikne činností nájemce při pronajímání NP na pronajaté věci.

 

II. dále doporučuje OOA o tomto bodu vést diskusi, připomínky zapracovat do nového návrhu a zajistit právní rozbor diskutovaného tématu.

 

Dle diskuse přítomných členů komise:

 

1. vyřešit systém odpisů, kdo odepisuje , majitel nebo nájemce,

2. dle návrhu p. Stejskala, předložit návrh k právnímu posouzení, materiál je složitý, možno vše řešit nájmem.

3. dle p. Brabce, nutný dohled OOA nad investicemi,

4. dle p. Smetany, účast soudního znalce při realizaci stavby a mít reálný posudek na akci ve výši nad 5,000.000,- Kč, u jednotlivých případů postupovat specificky,

5. při odbydlování a dřívějším ukončení nájemní doby určit sankce, atd.

6. při stanoveném způsobu zápočtu TZ a jeho uznání vycházet z účelu pronájmu a  změně záměru,

7. a) investice na úpravu NP realizuje MČ ze svých prostředků,

    b) menší investice z prostředků MČ, větší investice z prostředků nájemce.

 

Nový návrh předložit komisi k dalšímu projednání – termín:

do  22 KOAaM dne 14.11.2005

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/02/2005

 

Žádost: NP – Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, Milada Synková, převod nájmu – garáže.

 

Žadatel: p. Milada Synková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP – garáže č. 920 v ul. Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 789/3, na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor Miladě Synkové, Neklanova 61/8, Praha 2, za nájemné ve výši 442,- Kč/m2/rok.

 7/0/0

 

NP 19/03/2005

 

Žádost: NP – Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, Karel Král, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Karel Král

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže č. 914 v ul. Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 789/3 dohodou k 30.9.2005 – nájemce: Karel Král, Zahradníčkova 8/1121, Praha 5.

7/0/0

 

 

NP 19/04/2005

 

Žádost: NP – Na Hutmance (u čp. 300), Praha 5 – Jinonice, Jaroslav  Kotlant, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Jaroslav Kotlant

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže č. 918 v ul. Na Hutmance ( u čp. 300), Praha 5 – Jinonice dohodou k 30.9.2005 – nájemce: Jaroslav Kotlant, Mikšovského 11/819, Praha 5.

7/0/0

 

 

 

 

 

NP 19/05/2005

 

Žádost: NP – Návrh na úpravu výše jistiny (kauce) před uzavřením NS.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      ponechání jistiny v NS s čistým nájemným  do 50.000,- Kč/měsíc ve výši dvojnásobku čistého měsíčního nájemného,

2.      ponechání jistiny v NS s čistým nájemným nad 50.000,- Kč/měsíc ve výši jednonásobku             čistého měsíčního nájemného.

7/0/0

 

 

 

Na  stůl:

 

OA 19/05/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s OKBH Kartouzská s.r.o, Pod Urnovým hájem 45, Praha 5, IČ: 26199912 zastoupená MUDr. Martinem Gadireddim.

 

Žadatel: MUDr. Martin Gadireddim

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s možností zápočtu odsouhlaseného technického zhodnocení oproti nájemnému s OKBH Kartouzská s.r.o. na nebytové prostory o celkové výměře 58,43 m2 umístěné v přízemí budovy B v ZZ Smíchov ke zřízení provozu odběrného místa pro laboratoř za roční nájemné ve výši 85.583,50 Kč/rok,

2.      vyvěšení záměru pronájmu NP v ZZ Smíchov pro OKBH Kartouzská s.r.o.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/06/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ondřejem Trojanem, Pravá 17, Praha 4, IČ: 63973499.

 

Žadatel: MUDr. Ondřej Trojan

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s možností zápočtu odsouhlaseného technického zhodnocení oproti nájemnému s MUDr. Ondřejem Trojanem na nebytové prostory o celkové výměře 42,96 m2 umístěné v přízemí budovy B v ZZ Smíchov pro zřízení ordinace psychiatrie a sexuologie za roční nájemné ve výši 64.440,- Kč.

2.      zveřejnění záměru pronájmu NP v ZZ Smíchov pro MUDr. Ondřeje  Trojana

7/0/0

 

 

 

OA 19/07/2005

 

Žádost:  Přehled lékařů umístěných v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5.

 

Žadatel: KOAaM

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ vzít na vědomí

1.      přehled lékařů umístěných v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5 a jejich užívanou plochu a výši nájemného za m2/rok.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/08/2005

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov – návrh výše nájemného a záloh na služby pro nájemce.

 

Žadatel: KOAaM

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ vzít na vědomí:

1.      rozpis nájemného a záloh na služby spojené s nájmem pro nájemce Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

2.      Nové nájemné v Poliklinice Barrandov – 1.800,- Kč/m2/rok        5/1/1

                                                                        1.500,- Kč/m2/rok       1/3/3

 

 

 

 

 

 

20. KOAaM se koná dne : 17.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 18,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:4.10.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě