Zápis z 19. KOAaM dne 20.10.2008

05/11/2008

 

 

 

Z Á P I S

 

z  19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 20.10. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                    

Omluveno:                             4

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 499, k.ú. Radlice ve vlastnictví Radlické cihelny s.r.o. a pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – dořešení vlastnických vztahů.

 

Žadatel:  OSM  MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Nesouhlasit:

1.        se směnou části pozemku  parc. č. 499, k.ú. Radlice o výměře 1200 m2 ve vlastnictví Radlické cihelny s.r.o. a pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice o výměře 600 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu dotčení pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice výstavbou Radlické radiály.

4/0/0

 

19/02/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem a úplatný převod části pozemku parc. č. 18/1, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Souhlasit:

1.        – se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 18/1, k.ú. Motol o výměře cca 280 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem umístění dočasného objektu služeb pro hřbitov a urnový háj u Motolského krematoria a okolních hřbitovů

 

II.           Nesouhlasit:

1.              se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 18/1, k.ú. Motol o výměře cca 280 m2           z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem umístění dočasného objektu služeb pro hřbitov a urnový háj u Motolského krematoria a okolních hřbitovů.

4/0/0

 

19/03/2008

 

Žádost:  Návrh žádosti ZHMP o svěření budovy č.p. 1264 se souvisejícími pozemky v k.ú. Košíře – objekt Speciální školy v Nepomucké ulici č. 3 a části pozemku parc. č. 942/44 v k.ú. Hlubočepy – Tilleho nám. Na Barrandově.

 

Žadatel:  ZHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Požádat:

1.       Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření budovy č.p. 1264 a souvisejících pozemků parc. č.   3,4,7/1 a 7/2 vše v k.ú. Košíře

 2.     Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření části pozemku parc. č. 942/44 v k.ú. Hlubočepy – Tilleho nám. Na Barrandově.

4/0/0

 

19/04/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1740/1 a 1748/7, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Souhlasit:

1.        – se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1740/1, k.ú. Košíře o výměře cca 40 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 1739/2 a 1748/45, k.ú. Košíře (zřízení přístupové cesty k plánovanému bytovému domu).

 

 

 

 

 

II.       Nesouhlasit:

1.           – se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1748/7, k.ú. Košíře o výměře cca 40 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 1739/2 a 1748/45, k.ú. Košíře (zřízení přístupové cesty k plánovanému bytovému domu).

4/0/0

 

19/05/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukci vjezdu a areálové komunikace hospodářského dvora Klikatá 90c, Praha 5“.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Schválit:

1.         Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukci vjezdu a areálové komunikace hospodářského dvora v ul. Klikatá 90c, Praha 5“ firmu  Ladislav Šujanský, Vajdova 1039/6, 102 00 Praha 15, Hostivař cenou 6, 960.784,- Kč vč. DPH za podmínky příspěvku  Pražských služeb.

4/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 19/01/2008

 

Žádost:  Výpůjčka pozemku č. parc. 1347/2 v k.ú. Hlubočepy  pro revitalizaci hřiště.

 

Žadatel: Mgr. Farkašová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.        záměr bezúplatné výpůjčky pozemku č. parc. 1347/2 v k.ú. Hlubočepy o výměře 2.945 m2 pro revitalizaci hřiště a následné udržování s využíváním pro sportovní využití dětí a mládeže občanskému sdružení Žvahov všem na dobu neurčitou bez možnosti oplocení pro zajištění volného přístupu.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/02/2008

 

Žádost:  Arbesovo náměstí 13/782, k.ú. Smíchov – uzavření nájemní smlouvy se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, IČ: 45534306 na umístění reklamních zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel:  ČSOB Pojišťovna a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření  nájemní smlouvy se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, IČ“ 45534306 na umístění reklamních zařízení na fasádu objektu Arbesovo náměstí 13/782 za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč plus  aktuální sazba DPH.    

3/0/0  

 

OA 19/03/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – žádost MUDr. Petra Sekyry, nájemce části NP o celkové výměře 26,47 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy se společností Top Dens s.r.o.

 

Žadatel:  MUDr. Petr Sekyra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Petrem Sekyrou, nájemcem části NP umístěných v budově D objektu Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 o celkové výměře 26,47 m2, se společností Top Dens s.r.o.

3/0/0

 

OA 19/04/2008

 

Žádost:  Aquapark Barrandov – záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks. reklamních zařízení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení na úřední desku MČ Praha 5.

3/0/0

 

 

OA 19/05/2008

 

Žádost:  Zborovská 6, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1200 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 247, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Nesouhlasit:

1.       se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 1200 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 247, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5, spoluvlastníku Petru Hořánkovi za nabídnutou kupní cenu:

 14, 500.000,- Kč.

3/0/0

 

OA 19/06/2008

 

Žádost:  Záměr pronájmu pozemků č. parc. 1128, 1130 a 1201 a id. 262/336 1129 v k.ú. Košíře vlastníkovi staveb čp. 174, 16, 55, 10 k.ú. Košíře RS development, s.r.o.

 

Žadatel: RS development, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.        záměr  pronájmu pozemků č. parc. 1128 o výměře 197 m2, id. 262/336 č. parc. 1129 o výměře 120 m2, č. parc. 1130 o výměře 100 m2 a č. parc. 1201 o výměře 1.244 m2 vše v k.ú. Košíře o celkové výměře 1.661 m2 vlastníkovi staveb čp. 174, 16, 55, 10 k.ú. Košíře firmě RS development, s.r.o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 25/18 IČ: 26775468 za cenu 25,- Kč/m2/rok, tj. 41.525,- Kč/rok + DPH v platné výši

2.       ukončení nájemních smluv č. 68/OSM/00 uzavřených na část pozemku č. parc. 1201 v k.ú. Košíře z důvodu realizace projektu Nové Košíře.

3/0/0

 

 

OA 19/07/2008

 

Žádost:  Lidická 18/797 – uzavření nájemní smlouvy se sdružením Armáda Spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČ: 40613411.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření nové nájemní smlouvy se sdružením Armáda Spásy v ČR, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČ: 40613411 na pronájem části objektu Lidická 18/797 o celkové výměře 513,74 m2 za účelem provozování veřejně prospěšných sociálních služeb s účinností od 1.1.2009.

2.       cenu nájmu za pronájem části objektu Lidická 18/797 o celkové výměře 513,74 m2 v částce ve výši 151.005,- Kč ročně v těchto sazbách:

         525,- Kč/m2/rok za pronájem provozních ploch

         105,- Kč/m2/rok za pronájem obslužných ploch

3.       ukončení platnosti Smlouvy o nájmu uzavřené se sdružením Armáda Spásy v ČR ze dne 26.2.1993 ve znění dodatku ke smlouvě o nájmu k 31.12.2008.

3/0/0

 

NP 19/01/2008

 

Žádost:  NP Plzeňská 174/2076, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o vyznačení změny užívání a o změnu trvání nájmu v NS.

 

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          uzavření Dodatku k NS č. 20760901 ze dne 28.3.2007 s nájemcem NP Plzeňská  174/2076, Praha 5 Smíchov – firmou ALFA SUPER, s.r.o., IČ: 25607570, kterým se:

             1. upravuje způsob užívání NP na bar s hernou se zázemím a prodejnu potravin

             2. mění doba trvání nájmu na dobu určitou od 1.4.2007 v délce trvání  5 let s právem    opce na prodloužení o dalších 5 let v případě řádného plnění povinností nájemce.

 

II.                  Souhlasit:

1.                    s poskytnutím slevy z nájemného nájemci ALFA SUPER, s.r.o., IČ 25607570, s odkazem na znění § 674 OBČZ a zjištěných skutečných délek období, po která nemohl nájemce v nemovitosti č.p. 2076, k.ú. Smíchov, Plzeňská 174, Praha 5 řádně užívat NP v dohodnutém rozsahu:

         za období od 25.5.2007 do 10.7.2007 celkem slevu na nájemném ve výši 2/3 základního nájemného, t.j. částku 52.850,- Kč

         za období od 1.8.2007 do 9.6.2008 celkem slevu na nájemném ve výši 1/3 základního nájemného, tj. částku 149.490,- Kč.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 19/02/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu nebyt. prostor pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o.

 

Žadatel:  f. CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.         zveřejnění záměru pronájmu NP o velikosti 132,29 m2 v suterénu nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o., IČ 27192199, s těmito parametry:

             – uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav s ukončením nejpozději do 31.8.2009

             – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní za nájemné ve výši 11.000,- Kč měsíčně, s dobou trvání 10 let a s opcí na prodloužení nájmu o další 3 roky.

3/0/0

 

 

NP 19/03/2008

 

Žádost:  NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Zrušit::

  1. usn. RMČ P-5 č. 25/838/2008 ze dne 15.7.2008, kterým byl schválen pronájem NP v ul. Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy firmě Radek LEBL – CLEAN POOL, Malátova 18/645, Praha 5

II.                Schválit:

1.            pronájem NP – prodejny ul. Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy žadateli:

President´s Group, s.r.o., Nuselská 295/12, Praha 4,

Za nájemné ve výši 1.550, Kč/m2/rok, tj. 13.175,- Kč měsíčně + DPH.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/04/2008

 

Žádost:  NP Nádražní 52/761, Praha 5 – Smíchov, návrh na postup řešení kauzy ve věci nájemce Františka Skořepy – Capitan Flint.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.         zmocnění pro AK JUDr. Petr Faltus, Praha 1, Hybernská 1032/9 k tomu, aby:

            1.1. zastupovala MČ Praha 5 k podání oznámení na neznámého pachatele pro poškození majetku pronajímatele v nemovitosti Nádražní 52/761, Praha 5

            1.2. vyčíslila vzniklou škodu ve spolupráci se SF Centra a.s., SSN 370

            1.3. vedla šetření ve věci získání identity osoby Františka Skořepy pro získání prohlášení, že on (jako osoba, kterou vyhledat při šetření) NS na užívání NP v Nádražní 52/761, Praha 5 neuzavřel

            1.4. podala oznámení na neznámého pachatele ve věci podvodu při uzavření NS na užívání NP v roce 2002 v případě, že bude získáno vyjádření ( ad. 1.1. – 1.3.) od t.č. vyhledaného Františka Skořepy, který spolupracuje s TV při výrobě jejich pořadů, že není totožný s osobou nájemce uvedenou v NS.

3/0/0                         

 

 

NP 19/05/2008

 

Žádost:  NP Plzeňská 209/442a, Praha 5 – Košíře, TOPENSTAV, s.r.o., ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

1.        návrh nájemce TOPENSTAV, s.r.o. na ukončení nájmu NP – kancelář, sklad v nemovitosti čp. 442a, Plzeňská 209, Praha 5 – Košíře dohodou k datu 31.10.2008.

 3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 19/08/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. s účinností od 1.10.2008.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., kterým se rozšiřuje předmět nájmu o 237,30 m2 a zvyšuje částka ročního nájemného o 59.325,- Kč s účinností od 1.10.2008.

3/0/0

 

 

OA 19/09/2008

 

Žádost:  Záhorského 4/886 – dočasná úprava nájemného za pronájem objektu za období od 1.7.2008 do 30.6.2009 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462.

 

Žadatel:  Via Lucis, o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       snížení nájemného za pronájem objektu Záhorského 4/886 za období od 1.7.2008 do 31.12.2008 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 o 75 % z měsíční částky nájemného, tj. snížení o celkovou částku ve výši 137.929,50 Kč

2.      odpuštění nájemného za pronájem objektu Záhorského 4/886 za období od 1.1.2009 do 30.6.2009 pro společnost Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 4/886, Praha 5, IČ: 28385462 dle čl. V. odst. 11 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 12.6.2008 – provádění stavebních úprav objektu.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/06/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Bohumil Švanda

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Schválit:

1.         Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

 

             – oprava elektroinstalace společných prostor domu U Paliárky 956/5, Praha 5 zhotovitel     Josef Šebesta – OPREKO v částce  797.371,- Kč vč. DPH.

4/0/0

 

 

 

Začátek  zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

20. KOAaM se koná dne :  3.11.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                 Ověřil:                                               V Praze dne: 21.10.2008

 Jiřina Zavadilová                ing. Petr H O R Á K  

                                                   zástupce starosty                                                                   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě