Zápis z 18. zasedání KV dne 4. 6. 2012

27/06/2012

Zápis č. 18

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 4. 6. 2012

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Jaroslav Bartoš, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek

Hosté:        

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný

 

Program:

 1. Schválení programu 18. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. Kontrola zápisu z 17. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
 5. Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora sportovní činnosti (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 6. Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011
 7. Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5 – mobilní kancelář
 8. Různé

  

ad 1)    Schválení programu 18. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 18. zasedání ve výše uvedeném znění                   6 / 0 / 0

           

 ad  2/   Kontrola zápisu z 17. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 17. zasedání, které se konalo dne 14. 5. 2012           6 / 0 / 0

 

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 5. 2012 do 15. 5. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            6 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 5. 2012 do 24. 5. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 14/6/2012/1.1, 15/4/2012/1.1, 16/23/2012/1.1 a 16/29/2012/1.1  
 • odložení plnění usnesení č. 

16/31/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

16/32/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

16/33/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

16/34/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

16/35/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

16/36/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

16/38/2012/1.1 z 4. 5. 2012 na 22. 5. 2012

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za výše uvedené období                                                                                                                        6 / 0 / 0

 

ad 5)    Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora sportovní činnosti (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):

            Předseda KV seznámil přítomné s výsledky provedené kontroly vyúčtování grantů, přidělených v roce 2011:

Granty v programu „Podpora sportovní činnosti“ byly v roce 2011 vyhlášeny ve dvou kolech, a to na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. 76/22/2011 a č. 8/14/2011. Celkem byly přiděleny prostředky ve výši 1 700 000,- Kč.

Termín předání vyúčtování Městské části Praha 5 byl smlouvou stanoven do 31. 1. 2012. Tento termín všichni obdarovaní splnili. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Při kontrole byly zjištěny následující nedostatky:

 1. Aerobic team Chuchle – faktura na „mezinárodní autobusovou přepravu (21. – 26. 6. 2011)“, ze které není patrný počet přepravovaných, místo určení ani vzdálenost.
 2. Golf klub Praha – ve vyúčtování ani v závěrečné zprávě není uveden počet dětí, které se zúčastnily golfového tábora. Ve dvou fakturách je uveden jako předmět plnění „občerstvení“ (případně „stravování“) bez vyznačení počtu strávníků, druhu občerstvení apod.
 3. TJ Sokol Smíchov – v závěrečné zprávě není uveden počet dětí, které se zúčastnili tréninkového tábora. Ve fakturaci stravování je jako předmět uvedeno „3x denně jídlo a pití“ bez počtu fakturovaných porcí
 4. TJ A. K. Smíchov – chybí závěrečné zhodnocení grantu
 5. Studio K Barandov – grant přidělen na sportovní soustředění – na úhradu ubytování. V předložené faktuře je účtováno ubytování s plnou penzí, která nebyla předmětem přiděleného grantu.
 6. TMM s. r. o. – grant dle darovací smlouvy přidělen na tisk dostihových programů, cílovou kameru, videostudio, likvidaci odpadu, čestné ceny, stelivo a substrát na dráhu: součástí vyúčtování je mimo jiné doklad na výrobu reklamního spotu, kancelářské a čistící prostředky, reklamní kampaň, doručování, zdravotnická služba, pohonné hmoty a materiál pro kuchyňky a dílnu. Dostihový den s Prahou 5 proběhl dne 28. 8. 2011, přičemž doprava pilin, hrazená z přiděleného grantu, je fakturována za období do 1. 8. 2011, úklid padoku po dostizích i za dostih dne 7. 8. 2011, práce s nakladačem za celý měsíc srpen (MJ 22x), doručování společností Messenger a. s. v období od 2. 8. do 31. 8. 2011, monitorovací poplatek od společnosti SECURITAS ČR za měsíc srpen, likvidace odpadu byla fakturována jako „svoz odpadu z akce Pyro fest“
 7. Golf club Praha – ve vyúčtování předložena faktura na „realizaci, propagaci a výsledkový servis akce“, ze které není zřejmý konkrétní předmět plnění
 8. TS Andrea – na faktuře za dopravu není uveden počet přepravovaných, na daňových dokladech za ušití oděvu není uveden počet ušitých oděvů, počet odpracovaných hodin ani množství materiálu
 9. SK Čechie Smíchov – dvě faktury obsahují pouze „ občerstvení, odměny“ bez upřesnění druhu a počtu; faktura na údržbu travnatých ploch obsahuje popis „dle dohodnutého rozsahu“, který není blíže specifikován.
 10. FK Zlíchov 1914 o. s. – cestovní příkazy a výdajové pokladní doklady neobsahují zákonné náležitosti (jméno příjemce, datum a podpis řidiče a podpis příjemce a pokladníka)
 11. GYM CLUB REDA o. s. – na fakturách není rozepsáno gymnastické nářadí a gymnastické oblečení,  které bylo fakturami hrazeno
 12. Marie Staňková – fakturována „výroba a tisk uměleckých tiskovin“ bez bližšího upřesnění, akce se konala 28. 9. 2011 a datum zdanitelného plnění na faktuře je 5. 10. 2011, faktura na míče neuvádí počet zakoupených míčů a datum zd. plnění je 22. 11. 2011
 13. Marie Staňková – grant byl přidělen na zajištění vytištění tenisové publikace, ve skutečnosti proúčtován na pronájem tenisových kurtů, promo/publikace a ceny. Na faktuře na promo/publikace je fakturována výroba pohlednic, datum zd. plnění 1. 12. 2011, přičemž akce se konala dne 27. 9. 2011;  předložený doklad na údajný pronájem zní zcela nesmyslně na příjem 20 000,- od MČ P5 na grant
 14. TJ Sokol Zlíchov – ve vyúčtování předložena 2 x faktura na terénní úpravy bez přesnějšího popisu (v jednom případě spojeno s montáží venkovních cvičících strojů – není popsán počet hodin ani jiná informace), ve faktuře na dodání betonové sestavy není specifikován počet, velikost
 15. SK handicapovaných cyklistů Praha – grant poskytnut na výstavbu tratí a dopravního opatření, ve vyúčtování je předloženy doklady na odměny pořadatelům apod. v celkové hodnotě 8 000,- Kč
 16. Pražská akademie basebolu – ve vyúčtování nejsou předloženy žádné účetní doklady

Vyúčtování grantů v programu „Podpora sportovní činnosti“ schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 usnesením č. 16/27/2012.

 1. 1.      KV konstatuje, že z 26 přidělených grantů v rámci programu Podpora sportovní činnosti došlo u 16 grantů k pochybení ve vyúčtování.
 2. 2.      KV žádá Odbor vnějších vztahů ÚMČ Praha 5 o okamžitou nápravu a doplnění vyúčtování u výše uvedených grantů.
 3. 3.      KV žádá jednotlivé členy Rady MČ Praha 5, aby vyúčtování grantů předkládali do RMČ, resp. ZMČ až po jejich řádné kontrole. KV je připraven být v této věci nápomocen.
 4. 4.      KV doporučuje vytvoření centrálního registru příjemců grantů a darů.

6 / 0 / 0

  

ad 6)    Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011:

Vzhledem k tomu, že vyžádáné podklady nebyly kontrolnímu výboru dosud předloženy, projednávání bodu se odkládá na příští zasedání výboru.

 

ad 7)    Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5 – pronájem mobilní kanceláře:

Předseda výboru předložil přítomným první stanovisko JUDr. et MUDr. Dana Podstatzky – Lichtensteina ve věci změny umístění mobilní kanceláře, které konstatuje, že nenaplnění usnesení RMČ Praha 5 č. 36/1111/2010 nikterak neporušuje výběrové řízení týkající se podlimitní veřejné zakázky.

KV vzal na vědomí právní stanovisko ke změně umístění mobilní kanceláře                                                                                                                        6 / 0 / 0

 

 ad 8) Různé:

 • Pronájem nebytových prostor:

Předseda výboru seznámil přítomné s informacemi o pronájmu nebytových prostor v Lesnické 8/1155 (s nájemcem byl veden soudní spor, v nejbližší době bude vůči němu zahájeno exekuční řízení) a v Preslově 5/2213 (nájemci byla zaslána výpověď z nájmu z důvodu dlužného nájemného).

KV vzal na vědomí informace o současném stavu pronájmu nebytových prostor v Lesnické a Preslově ulici                                                      6 / 0 / 0

 

 •  Žádost o vydání předběžného opatření:

KV obdržel na vědomí žádost o vydání předběžného opatření k uzavření MŠ Peroutkova dne 6. 6. 2012. V uvedené záležitosti probíhá jednání mezi ředitelkou MŠ Peroutkova a vedoucí Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 5.

KV vzal na vědomí doručení žádosti o vydání předběžného opatření a ukládá předsedovi výboru informovat členy o výsledku jednání v této záležitosti                                                                                                                           6 / 0 / 0

 

 • Podnět ke kontrole:

KV byla doručena žádost o provedení kontroly přidělování bytů se zaměřením na byty pro sociálně slabé občany od členky zastupitelstva MČ Praha 5 R. Peterkové.

KV vzal na vědomí doručení žádosti o provedení kontroly bytů s tím, že uvedenou kontrolou se bude v nejbližší době zabývat                                                                                                                                          6 / 0 / 0

 

 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 25. 6. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

Termíny pro zasedání KV v II. pololetí 2012 jsou následující:

  6. 8. 2012      (jen v případě nutnosti)

10. 9. 2012

8. 10. 2012

5. 11. 2012

3. 12. 2012

 

 

V Praze dne 4. 6. 2012

 Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

 

 Zápis ověřil:

 

                                                                                    Bc. Lukáš Herold, předseda KV

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě