Zápis z 18. zasedání Komise mediální RMČ dne 7.10. 2011

Zápis z 18. zasedání Mediální komise RMČ ze dne 7. 10. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek

 

Omluveni: Michal Šesták, Jaroslav Knap, A. Martínek

 

Hosté: JUDr. Jiří Slavík, Bc. Luděk Sefzig

 

1. Zahájení

Komise je v počtu šesti členů s právem hlasovacím usnášeníschopná.

 

2. Schválení zápisu ze 17. zasedání MK               

Mediální komise schvaluje zápis ze 17. zasedání MK                                                                                   4/0/0

 

3. Schválení programu 17. zasedání MK

Na zasedání je pozván tajemník MČ JUDr. Jiří Slavík s žádostí o výklad Nařízení 3/2011. Bod bude zařazen jako č. 5.                                                                                                                                                   5/0/0                   

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání MK

Schůzka pracovní skupiny MK se starostou MČ se uskuteční v úterý 11. 10. 2011. Na následující MK budou sděleny a diskutovány závěry.

 

5. Vysvětlení Nařízení 3/2011

Tajemník MČ Praha 5 JUDr. Jiří Slavík přijal pozvání MK RMČ a vysvětlil důvody vzniku Nařízení 3/2011. Hlavním důvodem je vyhnout se vysokým pokutám za nerespektování zákona o ochraně osobních údajů. Zásadní informací bylo, že se nařízení nevztahuje na členy zastupitelstva MČ Praha 5.             

 

Na základě návrhu Ing. Velka MK žádá JUDr. Slavíka o:

–  dodání právního rozboru, který předcházel vydání nařízení

–   sdělení, které městské části poskytují a které neposkytují uvedené chráněné údaje

–   sdělení, které městské části v současnosti mají Vnitřní organizační předpis úřadu ke zveřejňování
usnesení RMČ a ZMČ a zveřejňování zápisů z jednání výborů zastupitelstva a z jednání komisí Rady

                                                                                                                                               3/1/1

6. Pětka pro vás – hodnocení minulého čísla

Mediální komise hodnotí číslo 10/2011 kladně                                                                        4/0/1

 

7. Pětka pro vás LISTOPAD 2011 – podněty a návrhy obsahu od členů MK

–   obsáhlý materiál a kolonii Buďánka (13. 10. výjezdní „zasedání“ KUR)

–   Politikum: Jak vidíte budoucnost kolonie Buďánka?                                                           5/0/0

–    Anketa občanů: komise zastává názor, že anketa by měla mít přínosnou, vypovídající
hodnotu (viz. anketa sport – srpnové vydání). Návrh ankety na téma územní bude probíhat
mezi OVV a členy komise do příštího zasedání a na něm budou otázky definitivně stanoveny.

–   Rozhovor:  Jan Fischer

 

8. Plán reportáží TVP 5

Mediální komise

bere na vědomí                                                                                                                      4/0/0

Informace Bc. Sefziga: Banner TVP5 je www.praha5.cz od 7.10.

 

9. Různé

Veřejné výzkumy:

Ing. Kopáček podal aktuální informace k průzkumu veřejného mínění. MK informace vzala na vědomí.

Zápis: T. Fulajtárová