Zápis z 18. KOAaM ze dne 8.11.2004

10/11/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 18.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 8.11.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              6                                                

Omluveno:                             4                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

18/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k odprodeji pozemku parc. č. 1408/22, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele – garáž

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku č. 1408/22, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy vlastníku stavby na pozemku postavené.

3/0/0

 

18/02/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k odprodeji pozemků parc. č. 920/14, 15, 18, 22, 23, 24 a 942/4 a 955/31, k.ú. Košíře dále 2423/2, 2675/2, 2675/3, 2703/2, 3246/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci

 

Žadatel:  ing. Rudolf Dubec, likvidátor Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 920/14, 15, 18, 22, 23, 24 a 942/4 a 955/31, k.ú. Košíře, dále 2423/2, 2675/2, 2675/3, 2703/2 a 3246/3, k.ú. Smíchov z vl. Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci.

3/0/0

 

 

 

 

 

18/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému  převodu části pozemku parc. č. 4969, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit  záměr prodeje části pozemku parc. č. 4969, k.ú. Smíchov o výměře cca 32 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování průchozího koridoru pro vstup do suterénu objektu č.p. 2328, Stroupežnického 30.

4/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 18/01/2004

 

Žádost:  Holbyt, spol. s.r.o. – odkoupení pozemku č. parc. 3113 v k.ú. Smíchov zastavěného domem čp. 423.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje zastavěného pozemku č. parc. 3113 v k.ú. Smíchov o výměře 216 m2 vlastníkovi domu čp. 423 spol. s r.o. Holbyt se sídlem v Praze 5, Holečkova 25/423 IČ 49713761 za cenu 20% z ceny dle cenové mapy tj. 1.032,-/m2 tj. celkem Kč 222.912,-.

 

4/0/0

 

 

NP 18/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, Marie Kočí, akad. mal., žádost o slevu z nájemného.

 

Žadatel: p. Marie Kočí

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit akad. mal. Marii Kočí poskytnutí slevy ze zákl. měsíčního nájemného (868,- Kč) ve výši 20% za NP v ul. Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov z důvodu provádění stavební činnosti v domě za dobu od 1.12.2003 do 29.2.2004 v celkové výši  522,- Kč.

4/0/0

 

NP 18/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Josef Koudela, žádost o odbydlení.

 

Žadatel: p. Josef Koudela

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit „dodatek“ k NS č. 45/2000 ze dne 28.8.2000 na NP v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, pronajatého Josefu Koudelovi, kterým se stanovuje:

         poskytnutí slevy na nájemném ve výši 20.000,- Kč/měsíčně od 1.9.2004 do 28.2.2006 (18 měs.) jako kompenzaci nákladů ve výši 360.884,- Kč vynaložených nájemcem na opravu portálů NP (§ 669 Obč. zák.)

         za 3/2006  úpravu slevy na nájemném o zbývající částku k odbydlení 884,- Kč, tj. k úhradě 22.263,- Kč

 

3/0/1

 

NP 18/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov, Petr Drábek, žádost o prominutí nájemného.

.

Žadatel: p. Petr Drábek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě Petr Drábek prominutí zákl. nájemného na dobu 2 měsíců s plněním od 1.10.2004 do 30.11.2004 při provádění stavebních úprav nebytového prostoru Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov v úhrnné výši 19.654,- Kč.

 

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odložené materiály

 

16/10/2004 – ze dne 11.10.2004

doplnění:

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku  parc. č. 4907/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – prostor  pro zřízení stanoviště.

 

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

     Materiál odložen, doplnit o stanovisko Odboru územního rozhodování.

 

Materiál doplněn o stanovisko Odboru územního rozhodování.

 

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM  doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4907/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře cca 25 m2, společnosti SFERA s.r.o., Pravoúhlá 55, Praha 5 za účelem vybudování prostor pro zařízení staveniště.

4/0/0

 

 

 

 

19. KOAa M se koná dne : 22.11.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:9.11.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě