Zápis z 18. KOAaM dne 6.10.2008

08/10/2008

 

 

 

Z Á P I S

 

z  18.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 6.10. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                    

Omluveno:                            1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Zápis ze 17. KOAaM bez připomínek, program na 18. KOAaM schválen.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

18/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Bohumil Švanda

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Schválit:

1.        výběr zhotovitelů dle plánu oprav 2008.

 

         oprava  oken, SV a TUV, kanalizace, dešťového svodu domu Lumiérů  451/20 a 452/22 zhotovitel SW MONT s.r.o., v částce  3, 290.310,69 Kč vč. DPH

         oprava dvorní a uliční fasády včetně nátěru, výmalby schodišť, oprava nátěru oken domu Vltavská 28/277, Praha 5 zhotovitel Vladimír Karban – MTL v částce  1,736.224,- Kč vč. DPH

         výměna plynových kotlů a rozvodů v kotelně domu Na Neklance 15/2534, Praha 5 zhotovitel BOMI GLOBAL s.r.o., v částce 298.880,- Kč vč. DPH.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 653 a 654, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci.

 

Žadatel:  Ing. Dubec – Bytový podnik v likvidaci

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela  Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.   Schválit::

1.  společný prodej pozemku parc. č. 653 s 654, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5.

6/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 18/01/2008

 

Žádost:  Zborovská 6, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1200 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 247, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: spoluvlastník Petr Hořánek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

    Materiál stažen z programu.

 

OA 18/02/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje stavby čp. 1144 se zastavěným pozemkem č. parc. 1040/174 a částí č. parc. 1040/175, Grussova 6 v  k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  Pražské arcibiskupství

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.        se záměrem prodeje dočasné stavby  čp. 1144 se zastavěným pozemkem č. parc. 1040/174 o výměře 642 m2 a pozemku č. parc. 1040/175 o 1.467 m2 vše v k.ú. Hlubočepy Arcibiskupství pražskému, se sídlem Praha 1, Hradčanské náměstí 56/16 za cenu dle znaleckého posudku tj. za cenu obvyklou 5,000.000,- Kč za účelem dalšího využití výstavby nového Misijního střediska.

6/0/0       

 

 

OA 18/03/2008

 

Žádost:  Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov – Arbesovo náměstí 70/4.

 

Žadatel:  Pražská informační služba

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       záměr pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov  pro parkování 1 služebního vozidla za cenu 27.000,- Kč/rok + DPH pro Pražskou informační službu, Praha 5, Arbesovo náměstí 4, tj. uzavření dodatku č. 2.

6/0/0

 

 

 

NP 18/01/2008

 

Žádost:  NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu býv. krytu CO pro firmu YAO HUA CZ, s.r.o.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.        zveřejnění záměru pronájmu býv. krytu CO o velikosti 89,70 m2 v suterénu domu Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov pro firmu YAU HUA CZ. S.r.o., IČ: 26199726, za nájemné ve výši 2.000,- Kč měsíčně.

 6/0/0

 

NP 18/02/2008

 

Žádost:  NP –Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Alan Stonawski, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Alan Stonawski

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

1.      návrh nájemce Alana Stonawskiho na ukončení nájmu NP – garáže ev. č. 911 v nemovitosti čp. 470, Plzeňská 76, Praha 5 – Košíře dohodou k datu 31.10.2008.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 18/03/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, nabídkové řízení na pronájem – doplnění.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

 

NP 18/04/2008

 

Žádost:  NP Návrhy na podání výpovědí z nájmu NP, podání výstrahy na uhrazení dluhu a podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut nájemcům NP.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.     podání výpovědi z nájmu nájemcům nebytových prostor dle seznamu v příloze č. 1

 2.    zaslání výstrahy nájemcům nebytových prostor s výzvou na uhrazení dluhu dle seznamu v příloze č. 2

 3.     podání žalob na úhradu pohledávek a smluvních pokut na nájemce nebytových prostor dle seznamu v příloze č. 3 (a)

 4.    podání žalob na vyklizení nebytových prostor na nájemce dle seznamu v příloze č. 3 (b).

 

II.          Zmocňuje:

  1. JUDr. Ilja Lamprecht, AK Jansta, Smetana a partneři a JUDr. Lenka Lamprechtová k podání žalob na úhradu pohledávek a sml. pokut k podání žalob na vyklizení NP a k zastupování MČ Praha 5 ve věci dle seznamu v příloze č. 3 (a,b)

4/0/2

 

NP 18/05/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu nebyt. prostor pro firmu CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o.

 

Žadatel:  f. CARPE DIEM BOHEMIA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

 

NP 18/06/2008

 

Žádost:  NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

 

NP 18/07/2008

 

Žádost:  Návrh na úpravu Dohody o provedení změny stavby, úpravy Smlouvy o nájmu nebytových prostor – výše sml. pokuty a znění čl. X odst. 3.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                    návrh vzoru Dohod o provedení změny stavby v NP v bytových domech a garážích uzavírané ve smyslu ustanovení § 51 zák.  č. 40/1964 Sb., v platném znění

2.                    upravené znění odst. 3 čl. X. – Stavební úpravy – k používání ve schválených vzorech nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v bytových domech a garážích ve znění usn. č. 29/1052/2000 ze dne 18.12.2000.

3.                    změnu výše smluvních pokut v uzavíraných nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor v bytových domech a garážích na 0,025 % z dlužné částky denně (tj. 9,125% p.a.).

5/0/0

 

 

NP 18/08/2008

 

Žádost:  NP Plzeňská 174/2076, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o vyznačení změny užívání a o změnu trvání nájmu v NS.

 

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen.

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 18/04/2008

 

Žádost:  Poliklinika Kartouzská 6/208 – žádost o souhlas s umístěním sídla Gynekologie MUDr. Dagmar Váchová, s.r.o. v budově A.

 

Žadatel:  MUDr. Dagmar Váchová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Helena Michálková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          umístění sídla společnosti Gynekologie MUDr. Dagmar Váchová, s.r.o., budoucímu podnájemci společnosti Medifin s.r.o. na adrese Kartouzská 6/208, Praha 5 v objektu polikliniky Kartouzská.

6/0/0

 

 

18/03/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitele stavebních prací dle schváleného plánu oprav domů s jiným správcem v majetku MČ Praha 5 na rok 2008.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.         Schválit:

1.         Výběr zhotovitele na generální opravu uličních  fasád školních budov Vltavská 12/980 a     Vltavská 14/585, Praha 5

 

1.      GO uliční fasády školní budovy Vltavská 12/980, Praha 5 firmu AZ – Profil, s.r.o., U Waltrovky 13, 158 00 Praha 5 cenou 3, 358.098,- Kč vč. DPH

2.      GO uliční fasády školní budovy Vltavská 14/585, Praha 5 firmu ISCO, s.r.o., Střešovická 66, 162 00 Praha 6 cenou 1, 698.952,- Kč vč. DPH.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 18/09/2008

 

Žádost:  NP Nádražní 52/761, Praha 5 – Smíchov, návrh na postup řešení kauzy ve věci nájemce Františka Skořepy – Capitan Flint.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

19. KOAaM se koná dne :  20.10.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                Ověřil:                                              V Praze dne: 7.10.2008

  Jiřina Zavadilová                ing. Petr   H O R Á K

                                                     zástupce starosty                                                                  

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě