Zápis z 18 KOAaM dne 19.9.2005

26/09/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 18.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 19.9.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                9                                                

Omluveno:                              3                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

18/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 955/32, 38, 40, 68, 69 a parc. č. 920/26, 27, 28, 29, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci – pozemky pod garážemi ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku v Praze 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. prodej pozemků parc. č. 955/32, 38, 40, 68, 69 a parc. č. 920/26, 27, 28, 29, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, Vrázova 9, Praha 5 vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

3/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2005

 

Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěření správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – pozemků parc. č. 483/1, 484/1, 484/3 a 487, k.ú. Motol (komunikace) a id. 87/126 pozemku parc. č. 4673/10, k.ú. Smíchov (rozšíření komunikace)

 

Žadatel:  ZHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – pozemky parc. č. 483/1, 484/1, 484/3 a 487, k.ú. Motol a id. 87/126 pozemku parc. č. 4673/10, k.ú. Smíchov dle GP 2482-279/2004 ze dne 23.12.2004.

  3/0/0    .

——————————————————————————————————–

 

18/03/2005

 

Žádost: Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku pyré. č. 2056/11, k.ú. Jinonice ve vl. MČ Praha 5 za účelem pokládky kabelu 1 KV – přípojka elektro pro odtahové parkoviště ulice Novočeská a Radlická.

 

Žadatel:  Ing. Kroupa

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      smlouvu o smlouvě budoucí na pozemek parc. č. 2056/11, k.ú. Jinonice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE a.s. Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

 

5/0/0

 

 

18/04/2005

 

Žádost: Doplnění usnesení čj. 32/1112/2005 ze dne 30.8.2005 – navýšení pronajímané výměry.

 

Žadatel:  Smíchov GATE

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.     pronájem další části pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov  z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 429 m2, dle doplněné žádosti, za účelem využití jako příjezdové a odkladní plochy po dobu výstavby administrativní budovy „Smíchov Gate“.

6/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 18/01/2005

 

Žádost:. Pronájem nebytových prostor o celkové výměře 19,2 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 Naděždě Vondrové – pojišťovací poradkyni, Trotlova 794, Praha 5 za roční nájemné ve výši 67.200,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      pronájem nebytových prostor o celkové výměře 19,2 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov za roční nájemné ve výši 67.200,- Kč Naděždě Vondrové – pojišťovací poradkyni.

6/0/0

 

 

OA 18/02/2005

 

Žádost: Pronájem nebytových prostor o celkové výměře  56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 společnosti CENTRA a.s., Plzeňská 5 b, Praha 5 za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      pronájem nebytových prostor o celkové výměře 56,54 m2 umístěných v areálu Polikliniky Barrandov za roční nájemné ve výši 169.620,- Kč společnosti CENTRA a.s.

7/0/0

 

 

 

 

 

OA 18/03/2005

 

Žádost: Žádost společnosti NEVO s.r.o. o odkoupení  skladové haly v areálu Klikatá na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost NEVO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1.      odprodej pronajmutí skladové haly v areálu Klikatá, umístěné na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře společnosti NEVO s.r.o.,  Dalimilova 338, Praha 3, IČ: 61329347 za nabízenou částku ve výši 6,000.000,- Kč

7/0/0

 

 

 

OA 18/04/2005

 

Žádost: Žádost Vysoké školy finanční a správní o.p.s, Estonská 500, Praha 10 o odklad splátky nájemného za IV. čtvrtletí 2005 ve výši 214.375,50 Kč, nejpozději však do 31.12.2005, z důvodu provádění modernizace sociálního zařízení na objektu Vltavská 12/980.

 

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní o.p.s

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      odklad splátky nájemného za IV. čtvrtletí 2005 ve výši 214.375,50 Kč, nejpozději však do 31.12.2005, z důvodu provádění modernizace sociálního zařízení na objektu Vltavská 12/980.

7/0/0

 

 

OA 18/05/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov – prodloužení stávající smlouvy o nájmu  nebytových prostor č. 1 s MUDr. Reantou Galliovou.

 

Žadatel: MUDr. Renata Galliová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatku č. 1 s MUDr. Renatou Galliovou, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a změna výše nájemného a záloh na služby související s nájemným. 

7/0/0

 

Dle návrhu p. Smetany  a doporučení členů komise odbor obchodních aktivit předloží aktualizovanou cenovou mapu na pronájmy nebytových prostor k projednání do příští KOAaM.

 

 

OA 18/06/2005

 

Žádost: Mateřská škola V Úvalu o.p.s., Weberova 299/33 – prodloužení doby nájmu.

 

Žadatel: Mateřská škola  V Úvalu o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu

7/0/0

 

 

OA 18/07/2005

 

Žádost: Zdravotní  zařízení Smíchov – výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 1.11.2004 s Romanem Sekem k 30.11.2005.

 

Žadatel: Roman SEK, El. Peškové 322/3, Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

         1. výpověď nájemní smlouvy ze dne 1.11.2004 uzavřené s p. Romanem Sekem ke dni 30.11.2005.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 18/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Šmukýřce 19/909, Praha 5 – Košíře, KANDA, s.r.o., žádost o schválení změny sídla firmy a dohoda o navýšení nájemného.

 

Žadatel: KANDA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

 

1.      s uvedením sídla společnosti KANDA, s.r.o. na adrese NP – Na Šmukýřce 19/909, 150 00 Praha 5 – Košíře za předpokladu, že bude uzavřena dohoda dle bodu II. 1.

2.      schválit uzavření dohody  o zvýšení vybíraného nájemného za NP Na Šmukýřce 19/909, Praha 5 – Košíře Na výši 2.034,- Kč/měs. s účinností od 1.10.2005, nájemce KANDA, s.r.o. s tím, že obydlovaná výše techn. zhodnocení se nemění.

7/0/0

 

 

NP 18/02/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, GUILLEMOT, s.r.o., úprava NS.

 

Žadatel: spol. GUILLEMOT, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      Dodatek k NS č. 12/2003 ze dne 31.3.2003 na NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, kterým se společnosti GUILLEMOT, s.r.o. upravuje:

 l. I. NS – Předmět nájmu: nebyt. prostor o velikosti 16,41 m2 se doplňuje o podíl na užívání spol. prostor o velikosti 4,3 m2, celkem 20,71 m2

 2. Čl. IV. NS – Nájemné: měsíčně se navyšuje o 1.075,- Kč, celkem 5.178,- Kč/měs. (3.000,- Kč/m2/rok).

6/0/0

 

NP 18/03/2005

 

Žádost: NP – návrh Zásad postupu MČ Praha 5 při řešení změn na pronajaté věci, při kterých může vznikat technické zhodnocení.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál odložen do příští komise k projednání jako první materiál.

 

 

 

 

NP 18/04/2005

 

Žádost: NP – Pronájmy na základě vyvěšení.

1)      NP Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov (kancelář 28,35 m2), sut.), cena 1.500,- Kč/m2/rok: 5 žádostí  (nabídka NP č. 32/2005)

2)      NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (kancelář 19,85 m2, příz.), cena 1.800,- Kč/m2/rok, 3 žádosti (nabídka NP č. 33/2005)

3)      NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov (prodejna lahůdek + přísluš. a sklady 199 m2, příz. sut.), cena 1.400,- Kč/m2/rok, 12 žádostí (nabídka NP č. 35/2005)

4)      NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (kanceláře 79,13 m2, příz.), cena 1.800,- Kč/m2/rok, 1 žádost (nabídka NP č. 36/2005).

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.       pronájem NP Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov ( č. 32/2005)

žadatel: Jiří Zajíček, U Prostředního mlýna 507, 393 01 Pelhřimov, 2.300,- Kč/m2/rok.

 

2.      pronájem NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (č. 33/2005)

žadatel: Jan Routner, Vrchlického 78, Praha 5 a Jarmila Štědronská, Vrchlického 78, Praha 5,  2.100,- Kč/m2/rok

3.      pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov (č. 35/2005)

žadatel: 1. Jaroslav Čech, Na Homoli 8/2002, Praha 4-Komořany, 17.500,- Kč/m2/rok,

              2. Rudolf Křesťan, Nádražní 40, Žďár nad Sázavou, 2.500,- Kč/m2/rok-doložit ŽL

              3.VINUM-českomoravské družstvo, Čermákova 9, Znojmo, 2.000,- Kč/m2/rok.

4.  pronájem NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (č. 36/2005)

žadatel: ATHINGANOI, občanské sdružení, Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1,

1.800,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 18/05/2005

 

Žádost: NP – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, INTERKOMERC BEOGRAD – obchodní zastupitelství, a.s., žádost o snížení výše dlužné částky.

 

Žadatel: INTERKOMERC BEOGRAD, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

 

1.      společnosti INTERKOMERC BEOGRAD, a.s. prominutí 50% podílu MČ P-5 na vymáhané částce ve výši 60% dluhu, tj. 48.000,- Kč za NP Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana a to vzhledem k pořizovací ceně etáž. topení v r. 1990 a odepsání zhodnocení majetku k r. 2005 s tím, že –

a)      bývalý nájemce uhradí částku zbývající do snížené výše dluhu s příslušenstvím v částce 112.000,- Kč Agentuře Praha, a.s.

b)      Agentura Praha 5. a.s. uhradí z vymožené částky za prodanou pohledávku MČ Praha 5 částku ve výši 48.000,- Kč (tj. polovinu podílu MČ P-5.

5/0/0

 

NP 18/06/2005

 

Žádost: NP – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO – SEMÍK, s.r.o., žádost o změnu doby pronájmu v NS.

 

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

1.      společnosti SEKO-SEMÍK, s.r.o. změnu doby pronájmu z doby neurčité  na dobu určitou 10 let s účinnosti od 1.10.2005 do 1.10.2015 na NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana a to formou „Dodatku“ k NS č. 57/2001 ze dne 20.11.2001.

6/0/0

Komise žádá podat informaci o kontrole z ACCT a řešit případnou výpověď z nájmu.

 

 

NP 18/07/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Český svaz bojovníků za svobodu, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      zveřejnění NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor Českému svazu bojovníků za svobodu za nájemné

 ve výši 50,-Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

NP 18/08/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, GS STAVITELSTVÍ, s.r.o., záměr pronájmu.

 

Žadatel: firma GS STAVITELSTVÍ, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění NP – Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor společnosti GS STAVITELSTVÍ, s.r.o. se sídlem Na Průhoně 3412, Mělník, IČ 26763371 na dobu určitou do 31.3.2006 za nájemné ve výši 6.000,- Kč/ měsíčně.

6/0/0

 

 

NP 18/09/2005

 

Žádost: NP – Na Konvářce 24/192, Praha 5 – Smíchov, Milada Synková, převod nájmu.

 

Žadatel: pí. Milada Synková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

5/0/0

 

NP 18/10/2005

 

Žádost: NP – Lumiérů 13/453, Praha 5 Hlubočepy, Acer Zahradníci, s.r.o., změna sídla společnosti.

 

Žadatel: Acer Zahradníci, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

        1. uzavření Dodatku k NS č. 595/P/C/04/453 ze dne 23.6.2004, kterým se mění sídlo společnosti Acer Zahradníci, s.r.o., na adresu NP – Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy.

 

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 18/11/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Marta Nejedlá, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Marta Nejedlá

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře dohodou k 30.9.2005 – nájemce Marta Nejedlá, bytem Plzeňská 211/442, Praha 5 za předpokladu, že se k ukončení dohodou připojí oba spoluvlastníci domu.

5/0/0

 

 Na  stůl:

 

OA 18/08/05

 

Žádost: Staropramenná 31, záměr prodeje id. 3/8 domu čp. 653 s id. 3/8 stav. pozemku parcel. č. 317, k.ú. Smíchov spoluvlastníku.

 

Žadatel: František Cvejn

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1. se záměrem prodeje id. 3/8 domu čp. 653 s id. 3/8 stav. pozemku parc. č. 317, k.ú. Smíchov, Staropramenná 31, Praha 5, spoluvlastníku Františku Cvejnovi za kupní cenu 7,000.000,- Kč.  Dle znaleckého posudku ing. Jana Beneše.

5/0/0

 

 

19. KOAaM se koná dne : 3.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod. 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:20.9.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě