Zápis z 17. KOAaM dne 1.10.2007

04/10/2007

                                                                                                                                                                         

 

Z Á P I S 

 

 

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 1.10. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                                                                                 

Omluveno:                                                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis ze 16. KOAaM byl projednán bez připomínek, program na 17. zasedání je schválen.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

17/01/2007

 

Žádost:  Stanovisko k záměru úplatného převodu části pozemku parc. č. 1643, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – parkování.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                        se záměrem pronájmu či prodeje části pozemku parc. č. 1643, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy vzhledem k tomu, že se jedná o část veřejné komunikace.

 6/0/0

 

17/02/2007

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1114/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – přístupová cesta.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

   1.            se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1114/1, k.ú. Košíře o výměře cca 140 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy pro řešení přístupové cesty k nemovitosti ve vlastnictví žadatele.

7/0/0

 

 

 

17/03/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2315/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Nesouhlasit:

 1.         se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2315/1, k.ú. Smíchov o výměře 21.404 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy Českému zahrádkářskému svazu, z.o. č. 58, Praha 5

II.         Trvat:

1.      na  žádosti ZHMP o svěření pozemku parc. č. 2315/1, k.ú. Smíchov o výměře 21.404 m2 za               účelem revitalizace předmětných ploch..

7/0/0  

 

 

17/04/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1040/5 a 1040/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

   1.  se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1040/5 a 1040/7, k.ú. Hlubočepy o celkové výměře 465 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům nemovitosti čp. 902, Lohnického 9 (zastavěná plocha, přístupová cesta).

2.     doporučuje MHMP odprodej souvisejícího pozemku č. 1040/6 vlastníkům předmětného bytového domu a to z důvodu oplocení tohoto pozemku a nemožnosti užívat tento pozemek veřejností.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 17/01/2007

 

Žádost:  Projekt Nové Košíře – prodej budov na realizaci výstavby dle schválené urbanistické studie Nové Košíře na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 ze dne 22.3.2007 č. 5/8/2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.           s prodejem pozemků a objektů na něm stojících na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře RS development, s.r.o., se sídlem Štefánikova 18/25, Praha 5

                  čp. 175 Jinonická 3 se zastavěným pozemkem parcel. č. 1128, k.ú. Košíře za cenu 1,944.000,- Kč

                  id. 262/336 čp. 16 Plzeňská 135 se zastavěným pozemkem parcel. č. 1129, k.ú. Košíře, za kupní cenu 3,200.595,- Kč

                  čp. 55, Plzeňská 133 se zastavěným pozemkem parcel. č. 1130, k.ú. Košíře, za kupní cenu 3,000.000,- Kč

                  čp. 10 Vrchlického 42 se zastavěným pozemkem parcel. č. 1201, k.ú. Košíře za kupní cenu 14,820.000,- Kč

                  za celkovou cenu  22,964.595,- Kč

                  za podmínky, že kupující poskytne všem nájemcům bytů v těchto domech odpovídající náhradní byty.

                  Součástí kupní smlouvy bude ujednání o poskytnutí prostor pro  Policii ČR pro potřeby služebny I. kategorie.

7/0/0

 

 

 

OA 17/02/2007

 

Žádost: Rentgenové zařízení umístěné v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

OA 17/03/2007

 

Žádost:  ADRA o,s, – žádost o zrušení valorizační doložky, která je součástí nájemní smlouvy č. 73/OSM/01, v čl. III. odst. 6 uzavřené dne 4.5.2001.

 

Žadatel: ADRA o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         zrušení valorizační doložky, která je součástí nájemní smlouvy č. 73/OSM/01, v čl. III. odst. 6 uzavřené dne 4.5.2001 se společností ADRA o.s., se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ: 61388122.

7/0/0

 

 

OA 17/04/2007

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – záměr pronájemu části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře 284 m2 pro Jiřího Kepku, V Stráni 10/370, Praha 5, IČ: 67770762 za nájemné ve výši 175,- Kč/m2/rok, tj. 49.700,- Kč vč. DPH.

 

Žadatel:  p. Jiří Kepka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.          záměr pronájemu části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře 284 m2 umístěného v areálu Klikatá 1238/90c pro Jiřího Kepku, V Stráni 10/370, Praha 5, IČ: 67770762 za nájemné ve výši 175,- Kč/m2/rok, tj. 49.700,- Kč vč. DPH za předpokladu zachování příslušných hygienických předpisů.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/01/2007

 

Žádost:  NP – Grafická 30/2337, Praha 5 – Smíchov, Michal Jankovský, Dodatek k NS na prodloužení doby nájmu.

 

Žadatel:  p. Michal Jankovský

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         za vlastnický podíl MČ P-5 id. ¼ předložený Dodatek k NS ze dne 1.6.2002, kterým se nájemci Michalu Janovskému, IČ 70627169, prodlužuje doba nájmu od 1.6.2007 do 31.5.2012 v NP o výměře 92,16 m2 v suterénu domu čp. 2337, Grafická 30, Praha 5 – Smíchov.

6/0/0

 

 

NP 17/02/2007

 

Žádost:  NP – Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kříž, Dodatek k NS na prodloužení doby nájmu.

 

Žadatel:  Ing. Jan Kříž

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.      1.            za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 4/10 předložený Dodatek č. 1 k NS ze dne 6.12.2004, kterým se nájemci Ing. Janu Křížovi, IČ 71629530, prodlužuje doba nájmu od 1.1.2007 do 31.12.2009 v NP o výměře 45,2 m2 v suterénu domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/03/2007

 

Žádost:  NP – Návrh na podání výpovědi z nájmu NP nájemcům, kteří za rok 2007 dluží na nájemném.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 I.           Schválit:

1.            podání výpovědi z nájmu NP /prodejna-butik – 85,37 m2) Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov nájemci Josefu Třískovi z důvodu neplacení nájemného

2.           podání výpovědi z nájmu NP (vinárna – 83,50 m2) Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov nájemci Jaroslavu Tačnerovi z důvodu neplacení nájemného

3.           podání výpovědi z nájmu NP (ateliér – 41,00 m2) Staropramenná 24/669, Praha 5 – Smíchov nájemci Otakaru Nesvadbovi z důvodu neplacení nájemného

4.          podání výpovědi z nájmu NP (kancelář – 17 m2) Nádražní 52/761, Praha 5 – Smíchov nájemci Františku Skořepovi z důvodu neplacení nájemného

5.         podání výpovědi z nájmu NP (oční optika – 61,19 m2) Plzeňská 129A/948, Praha 5 – Košíře nájemci Mgr. Františku Jeřábkovi z důvodu neplacení nájemného

6.         podání výpovědi z nájmu NP (restaurace – 143,96 m2) Štefánikova 8/316, Praha 5 – Smíchov nájemci Prizma Export Import, s.r.o. z důvodu neplacení nájemného

7.        podání výpovědi z nájmu NP (kancelář – 48,85 m2) Plzeňská 211/442,Praha 5 – Smíchov nájemci HOST, o.s. z důvodu neplacení nájemného.

5/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

18. KOAaM se koná dne :  15.10.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                    Ověřil:                            V Praze dne: 2.10.2007

   Jiřina Zavadilová                    ing. Petr HORÁK

                                                      zástupce starosty

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě