Zápis z 16. zasedání KV dne 16. 4. 2012

15/05/2012

Zápis č. 16

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 16. 4. 2012

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Jaroslav Bartoš, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný,  Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, RNDr. Miroslav Škaloud (příchod 14,40 hod)

Hosté:         Vojtěch Zapletal, Ing. Vlasta Váchová, Bc. Olga Burianová, Ing. Radka Kuncová

Omluveni:  Ing. Michal Pavel

 

Program:

 1. Schválení programu 16. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. Kontrola zápisu z 15. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2011 (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 5. Kontrola vybraných činností v souvislosti s mandátní smlouvou – CENTRA, a. s. (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 6. Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 16. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 16. zasedání ve výše uvedeném znění                   7 / 0 / 0

           

ad  2/   Kontrola zápisu z 15. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 15. zasedání, které se konalo dne 12. 3. 2012           5 / 0 / 1

 

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 2. 2012 do 31. 3. 2012

                   KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            7 / 0 / 0

 

           

ad 4)    Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2011(dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):

            Předseda KV seznámil přítomné s výsledky provedené kontroly vybraných investičních akcí, realizovaných v souladu s rozpočtem v roce 2011:

Rozpočtem pro rok 2011 byly zastupitelstvem MČ Praha 5 schváleny investiční náklady ve výši 128 082 900,- Kč. V průběhu roku byly investiční náklady sníženy na konečnou částku 72 887 700,- Kč.

Ke kontrole byly vybrány dvě investiční akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Praha 5, Holečkova 38 a Obměna herních prvků na DH Dětský ostrov a koncepce využití zadní části DH (skateboard. prvky).

Rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ v Holečkově ulici byla původně rozpočtována jako  rekonstrukce kuchyně, sociálních zařízení a jednotlivých učebních tříd. V průběhu realizace akce došlo k rozšíření plánovaných oprav o rekonstrukci chodby a schodiště. Celkové náklady na rekonstrukci činily 11 043 454,06 Kč vč. DPH. K financování dodatečných stavebních prací byla využita část investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

Obměna herních prvků na dětském hřišti Dětský ostrov sestávala z vybudování minigolfu, náhrady nevyhovujících herních prvků a rozšíření mimo jiné o lezeckou stěnu, opičí dráhu, obručovou věž, děrovou rampu, skluzavku či síťový kolotoč. Celková cena akce činila 2.538.672,- Kč vč. DPH.

Obě akce byly dokončeny v termínu dle smluvních podmínek a předány bez závad. Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení.

 KV vzal na vědomí informace o kontrole vybraných investičních akcí za rok 2011

7 / 0 / 0

 

 ad 5)    Kontrola vybraných činností v souvislosti s mandátní smlouvou – CENTRA, a. s. (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):

Předseda KV informoval členy o kontrole vybraných činností dle mandátní smlouvy, uzavřené se společností Centra a. s., která se skládala ze dvou částí:

 1. Kontrola evidence předepsaných kontrol a revizí vybraných technických zařízení v domech svěřených MČ Praha 5
 2. Kontrola evidence volných bytových a nebytových jednotek a jejich hlášení MČ Praha 5

Kontrolou evidencí předepsaných kontrol a revizí vybraných technických zařízení v namátkově vybraných domech MČ Praha 5 (Stroupežnického 590/22, Zborovská 512/40, Krškova 807/21) bylo zjištěno, že všechny evidence a revize jsou vedeny řádně a případné nedostatky a závady jsou okamžitě odstraňovány.

Ke kontrole volných bytových a nebytových prostor (dále jen NP) byly vybrány následující domy:

–                     Lidická 291/40 – čtyři volné byty (č. 1, 2, 7, 11) a jeden NP (č. 901)

–                     Vrchlického 479/51 – žádný volný byt a jeden NP (č. 903)

–                     Nádražní 42/82 – šest volných bytů (č. 9, 15, 19, 22, 24, 26) a jeden NP (č. 902)

Evidence volných bytů a NP byla vedena řádně a termíny hlášení volných bytů a nebytových prostor byly dodržovány. Pouze ve třech případech došlo ke zdržení v čase maximálně 10 dní. Při kontrole bylo zjištěno, že v domě Nádražní 42/82 je 5 volných bytů, které jsou způsobilé k pronajmutí, ale dosud nebyly k pronájmu nabídnuty.

 1)      KV konstatuje, že nepronajímáním bytů a nebytových prostor přichází MČ Praha 5 o značnou část finančních prostředků.

2)      KV doporučuje RMČ Praha 5, aby se urychleně zabývala otázkou pronájmu volných bytových jednotek, které nejsou určeny k privatizaci.

3)      KV doporučuje RMČ Praha 5, aby se díky relativně velkému počtu prázdných nebytových prostor zabývala intenzivněji jejich pronájmem.

5 / 0 / 3

 

 ad 6)    Různé:

 • Zahájení kontroly vybraného usnesení RMČ Praha 5 – zrušení výpovědi z nájmu:

Na základě usnesení RMČ 33/1132/2011 ze dne 6. 9. 2011 bylo schválené podání výpovědi z nájmu některým nájemcům bytu z důvodu prokázaných nedoplatků na nájemném a službách spojených s užíváním bytů. Ze seznamu uvedených nájemců byli ke kontrole vybrání namátkou dva nájemci, přičemž bylo zjištěno, že první nájemce obdržel výpověď až 1. 2. 2012 a výpovědní doba byla uvedena v termínu od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012. Ihned po obdržení výpovědi byla dlužná částka na nájemném uhrazena. Druhému nájemci byla Právním oddělením OSS připravena výpověď až k 1. 4. 2012. Při kontrole aktuálního sluhu bylo OBP zjištěno, že dotyčný dlužnou částku na nájemném uhradil na konci roku 2011.

Na základě kontrolních zjištění byla D. Ottomanskému (pověřenému vedením Odboru servisních služeb) a V. Nekolové (vedoucí Odboru bytů a privatizace) zaslána žádost o následující informace:

 1. Co způsobilo několika měsíční zpoždění přípravy a odeslání výpovědi Právním oddělením OSS?
 2. Zda byla přijata konkrétní opatření, aby ke stejnému prodlení již nedocházelo?
 3. Jakým způsobem je nastavena komunikace mezi Právním oddělením OSS a OBP? A to zejména z důvodu, že např. v případě podané výpovědi byla dlužná částka uhrazena v prosinci 2011, Právní oddělení OSS připravilo výpověď
  k 1. 4. 2012, aniž by mělo informace o uhrazení dlužné částky a RMČ se tedy celou záležitostí zabývala až 10. 4. 2012.
 • Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5 – pronájem mobilní kanceláře: V minulém týdnu proběhlo jednání ohledně pronájmu mobilní kanceláře, kde bylo zájemci o pronájem (zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra) oznámeno, že v místě plánovaného umístění mobilní kanceláře bude vybudován bezbariérový přístup do stanice metra.
 • „Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“: předseda KV informoval členy výboru o tom, že podle informace člena rady M. Šestáka není analýza dosud k dispozici.
 • Průzkum veřejného mínění společností Field Research, s. r. o: na základě dotazu z minulého zasedání KV ohledně rozsahu zadání bylo vedoucí odboru vnějších vztahů sděleno, že několik otázek bylo z finálního zadání průzkumu veřejného mínění vyřazeno.
 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 14. 5. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 

 V Praze dne 23. 4. 2012

 Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

  

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě