Zápis z 16. zasedání Komise mediální RMČ dne 9. září 2011

Zápis z 16. zasedání Komise mediální RMČ dne 9. září 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Michal Šesták, Karel Novotný, Ing. Ondřej Velek, A. Martínek

Hosté: Bc. Luděk Sefzig

 

1. Zahájení

Podle prezenční listiny je komise usnášeníschopná.

 

2. Schválení zápisu z 15. zasedání

Mediální komise schvaluje zápis z 15. zasedání MK                                        6/0/0

 

3. Schválení programu

Mediální komise schvaluje program 16. zasedání                                           6/0/0

 

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání

 

–          návrh (představa) OVV ohledně budoucnosti serveru www.ipetka.czúkol trvá

–          MK žádá člena komise Jaroslava Knapa o předání hesel ke správě serveru www.ipetka.cz

–          Problematika výzkumu veřejného mínění:

  • OVV zašle otázky v den 16. zasedání
  • členové MK mají 7 dní k vyjádření
  • Ing. Kopáček zašle informaci agentury členům komise

 

5. Hodnocení čísla 9/11

 

–  MK RMČ
hodnotí

velmi kladně  titulní stranu                                                                             6/0/0

–  MK RMČ
doporučuje

sledovat naplněnost (přenaplněnost) inzerce časopisu Pětka pro vás tak, aby odpovídalo uzavřené smlouvě                                                                                                         6/0/0

–          MK hodnotí číslo 9/2011 kladně                                                                                                            6/0/0

 

6. Pětka pro Vás – návrh obsahu čísla 9/11

 

Podněty a návrhy od členů MK:

–  Švandovo divadlo – výročí

–  pokračovat v seriálu historie sportovních klubů

 

MK RMČ
schvaluje

–  termín navrhování a schvalování otázky do rubriky Politikum. Bude tomu vždy na 1. zasedání MK v daném měsíci                                                                                                                   6/0/0

–  téma říjnové rubriky: otázka neziskového sektoru                                           6/0/0

 

 7. TVP 5 – plán reportáží

 

Na příštím zasedání komisí p. Sefzig přednese plán reportáží.

MK RMČ

navrhuje
co nejvyšší propojení mediálních webů.                                                              6/0/0

 

8.SMS rozhlas

 

MK RMČ
doporučuje

příslušnému odboru zrušit smlouvu na službu SMS rozhlas, neboť v této službě nevidí smysl.                                                                                                                                                                            6/0/0

 

9. Různé

 

– problematika nezveřejňování osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, rodné číslo)

  • MK žádá pana tajemníka MČ Praha 5 o zdůvodnění nařízení 3/2011

– Ing. Ondřej Velek navrhl sestavení elektronického katalogu neziskových organizací se vztahem k Praze 5

Mediální komise bere na vědomí                                                                           6/0/0

 

Zápis: T. Fulajtárová

Ověřil: Bc. Miloslav Mrštík

Příští zasedání MK RMČ se koná 23.9. 2011 v 10.00 v zasedací místnosti RMČ