Zápis z 16 KOAaM ze dne 11.10.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 11.10.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               6                                               

Omluveno:                             4                      

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

16/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 69,8/3, 57/2 a části pozemku parc. č. 70, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy – realizace bytových a nebytových projektů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit prodej pozemků parc. č. 69,8/3, 57/2 a části pozemku parc. č. 70, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy za účelem realizace bytových a nebytových projektů.

3/0/0

 

16/02/2004

 

Žádost:  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. 197/OSM/01 ze dne 19.12.2001 na pozemky parc. č. 1175/2, 1175/3 a 1175/5, k.ú. Košíře mezi MČ Praha 5 a společností Vrchlického Invest a.s. – doplnění pozemku parc. č. 1175/4, k.ú. Košíře

 

Žadatel:  společnost Vrchlického Invest a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1175/2,3 a 5, k.ú. Košíře č. 197/OSM/01 ze dne 19.12. 2001, který řeší doplnění nájemní smlouvy o pozemek parc. č. 1175/4, k.ú. Košíře.

3/0/0

 

 

16/03/2004

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu případně prodeji části pozemku parc. č. 3726/1, k.ú. Smíchov ve vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit  pronájem i  případný prodej části pozemku parc. č. 3726/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře cca 800 m2 za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot.

4/0/0

 

 

16/04/2004

 

Žádost:  Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 32/926/2004 ze dne 20.7.2004 – doplnění pozemku parc. č. 955/36, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OSM MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1.      revokovat usnesení RMČ Praha 5 ze dne 20.7.2004 čj. 32/926/2004 takto:

2.      schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 955/23, 955/24, 955/25, 955/26, 955/32, 955/33, 955/36, 955/41-50 a 633/9-13 vše v k.ú Košíře a 3330/3, k.ú. Smíchov z vl. Bytového podniku v Praze s.p. v likvidaci vlastníků garáží na pozemcích postavených.

4/0/0

 

16/05/2004

 

Žádost:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov ve vl. MČ Praha 5 – kostel na náměstí 14. října

 

Žadatel:  Spojprojekt Praha CZ, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov pro Český telecom, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3.

4/0/0

 

 

 

 

16/06/2004

 

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 406/3, 410/3, 503/2, k.ú. Motol pro Univerzitu Karlovu, držitele licence na neveřejné telekomunikační zařízení.

 

Žadatel:  Univerzita Karlova

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 406/3, 410/3 a 503/2, k.ú. Motol pro Univerzitu Karlovu v Praze, Ovocný trh 3/5, Praha 1.

4/0/0

 

 

16/07/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 1020/130, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1020/130, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 1020 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem zřízení uzavřeného parkoviště. Požádat o svěření pozemku.

4/0/0

 

 

16/08/2004

 

Žádost:  Žádost o slevu nájemného

 

Žadatel:  pí. Krausová Ivana

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit paní Ivaně Krausové prominutí úhrady nájemného ve výši  183,- Kč za pronájem části pozemku parc. č. 2933, k.ú. Smíchov (parkování ve vnitrobloku Stroupežnického 12) za měsíc červenec – z důvodů provádění výkopových prací před domem a tím znemožnění parkování ve vnitrobloku.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

16/09/2004

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 606/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba garáže

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1, k.ú. Košíře o výměře cca 20 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby garáže.

3/0/0

 

 

16/10/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4907/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – prostor pro zřízení staveniště.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

         Materiál odložen, doplnit o stanovisko Odboru územního rozhodování.

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 16/01/2004

 

Žádost:  Pronájem objektu č.p. 886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem části objektu čp. 886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy Prvnímu česko – ruskému gymnáziu s.r.o., Královická 915, Brandýs nad Labem za nájemné ve výši 200 Kč/m2/měsíc, s tím že o případném snížení nájmu bude jednáno s nájemcem až po pronajmutí celého objektu.

3/0/0

 

 

 

OA 16/02/2004

 

Žádost:  Smlouva o poskytování TV služeb, správě a údržbě STA společností UPC Česká republika, a.s.

 

Žadatel: UPC Česká republika. a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření smlouvy o poskytování TV služeb, správě a údržbě STA na sídlišti Barrandov se společností UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4 za poplatek 24,- Kč bez  DPH za jednu bytovou jednotku/měsíc.

3/0/0

 

OA 16/03/2004

 

Žádost: Žádost p. P. Karase o pronájem části pozemku č. parc. 27, k.ú. Košíře na  zahrádku.

 

Žadatel: p. P. Karas

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 27 v k.ú. Košíře o výměře 114 m2 p. Pavlu Karasovi, bytem Praha 5, Nepomucká 445c/4 za cenu Kč 7,-/m2/rok tj. celkem Kč 798,-/rok na dobu neurčitou k využití jako zahrádka.

4/0/0

 

OA 16/04/2004

 

Žádost: K.ú Hlubočepy, č. parc. 1347/1 – prodej pozemku vlastníkovi sousedních nemovitostí.

 

Žadatel: René Blahovský, Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

        Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 16/05/2004

 

Žádost: K.ú Smíchov, č. parc. 2084/1 – žádost o prodej části pozemku

 

Žadatel: manželé Jelínkovi

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje části pozemku č. parcely 2084/1 v k.ú. Smíchov o výměře cca 60 m2 za cenu minimálně podle znaleckého posudku žadatelům p. Janu Jelínkovi a MUDr. Marii Jelínkové, bytem Praha 5, Na Doudkové 7.

4/0/0

 

 

OA 16/06/2004

 

Žádost: K.ú Motol, č. parc. 69/2– žádost o pronájem části pozemku

 

Žadatel: firma Hloušek s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem části č. parc. 69/2 v k.ú. Motol o výměře cca 100 m2 za cenu Kč 200,-/m2/rok, tj. 20.000,- ročně  + valorizace firmě Hloušek podnikatelství staveb s.r.o., se sídlem Praha 8, Pod plynojemem 93.

4/0/0

 

 

NP 16/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: žadatelé o pronájem

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy na základě vyvěšení:

 

l.1. Mahelova 294/4, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 62)

   SEDMA Praha s.r.o.za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.2. Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 63)

   V. Krumphanzl, Praha 4, za 2.200,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

1.3. Vltavská 350/26, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 66)

   Ing. Kadlec J. Praha 5, za 861,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

 

4/0/0

 

 

 

 

2. opětovné zveřejnění nabídek

 

2.1. NP Plzeňská 442b/211,                   Praha 5 – Košíře za cenu 800,- Kč/m2/rok.  4/0/0

2.2. NP Plzeňská 796/82,                       Praha 5 – Košíře za cenu 1.800,- Kč/m2/rok 4/0/0

2.3. NP Vrchlického 482/49,                 Praha 5 – Košíře  za cenu 1.000,- Kč/m2/rok 4/0/0

2.4. NP Vrchlického 493a/41 + 493b/43 Praha 5 – Košíře za cenu 1.300,- Kč/m2/rok. – odloženo

       4/0/0

 

NP 16/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Zámyšli 478/8, Praha 5 – Košíře, pan JUDr. Martin Váňa – KOMPAS – výpověď z nájmu.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit podání výpovědi panu JUDr. Martinovi Váňovi – KOMPAS, NP Na Zámyšli č.p. 478/8 z důvodu neplacení nájemného.

4/0/0

 

NP 16/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Brožíkova 15/1 – paní Marta Nejedlá – žádost o prominutí nájmu za měsíc srpen 2004 – podílový dům, MČ P-5 id. 2/3, p. Hájek id 1/6 a pí. Jilemnická id. 1/6.

.

Žadatel: nájemce NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit prominutí nájmu paní M. Nejedlé za měsíc srpen za NP Brožíkova 15/1, za id. podíl 2/3 MČ P-5.

Do RMČ předložit materiál o stanovisko spoluvlastníků domu p. Hájka a p. Jilemnické.

4/0/0

 

NP 16/04/2004

 

Žádost: NP – Plzeňská 470/76 – OS ORFEUS – žádost o prominutí dluhu za teplo za rok 2003

 

Žadatel: OS ORFEUS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit prominutí dluhu divadlu OS ORFEUS ve výši 4.458,- Kč za služby poskytovaného tepla prostupujícího stropem v suterénu (krytu domu Plzeňská 470/76 v r. 2003 s tím, že tato částka  nebude předepsána k úhradě nájemníkům objektu.

4/0/0

 

 

 

 NP 16/05/2004

 

Žádost: NP – Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., technické zhodnocení býv. lázní nájemcem.

 

Žadatel: f. LOKAL BLOK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se snížením výše vybíraného čistého nájemného za NP na nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, nájemce LOKAL BLOK, s.r.o. na částku 2.000,- Kč měsíčně s účinností od 1.2.2004 s tím, že měsíčně bude započítávána částka 25.778,- Kč pro výpočet doby odbydlení. K datu ukončení trvání nájmu, tj. k 31.3.2013 (před uplatněním opce na pokračování NS) zůstane k vyrovnání částka ve výši 4, 941.450,- Kč.

4/0/0

 

NP 16/06/2004 

 

Žádost: NP – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o pokračování v úhradě sníženého nájemného po dobu rekonstrukce.

 

Žadatel: f. Jan Halas – uzenářství u Špejlíka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  

I.                    revokovat usn. RMČ č. 44/1522/2003 ze dne 18.11.2003

II.                 souhlasí s prodloužením doby snížení základního nájemného Janu Halasovi – uzenářství u Špejlíka z 20.101,- Kč/měs. za zákl. nájemné ve výši 3.000,- Kč/měs. za NP v ul. Plzeňská 452/167, Praha 5 –Košíře po dobu rekonstrukce od 1.1.2004 do 30.4.2004.

4/0/0

 

 

NP 16/07/2004 

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh usnesení dle bodu 1 a 2.

4/0/0

 

NP 16/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, PROSTORA, s.r.o., žádost o souhlas s umístěním sídla firmy.

 

Žadatel: nájemce NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit návrh usnesení dle bodu I. a II.

4/0/0

 

NP 16/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 442b/211  Praha 5 – Košíře, Plejády, s.r.o. – žádost o ukončení nájmu dohodou a o převod nebytového prostoru na pana Jana Štindla.

.

Žadatel: Firma PLEJÁDY, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1 ukončení nájmu firmě Plejády, s.r.o. k 31.10.2004.

2. zveřejnění nebytového prostoru – kanceláře, Plzeňská 442b/211, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Janu Štindlovi za cenu 700,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 16/10/2004

 

Žádost: NP – Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, ak. soch. Jana Bartošová, ak. soch. Karel Kronech, žádost o rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce.

 

Žadatel: Nájemci NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění nebytového prostoru v ul. Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov pronajatých ak. soch. Janě Bartošové a ak. soch. Karlu Kronychovi na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o ak. mal. Lenku Helfertovou, bytem Opatovická 7, P-1 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

 

 

 

 

NP 16/11/2004

 

Žádost: NP – 901 a 902 Lamačova  825/11, Praha 5 – Hlubočepy, firma RAMIA, s.r.o. – žádost o pronájem.

 

Žadatel: f. REMIA, spol. s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP č. 901 a 902 Lamačova 825/11, Praha 5 – Hlubočepy firmě RAMIA s.r.o. za cenu 1.500,- Kč/m2/rok za prodejnu a 550,- Kč/m2/rok za sklad na dobu neurčitou.

4/0/0

 

NP 16/12/2004 

 

Žádost: NP – Štefanikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, ing. Petr a Juliana Janečkovi, žádost o prominutí nájemného.

 

Žadatel: manželé Janečkovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit Ing. Petru a Julianě Janečkovým prominutí nájemného v plné výši za nebytový prostor Štefánkova 40/278, Praha 5 – Smíchov za dobu od 26.7.2004 do 8.8.2004 (15 dnů = cca ½ měsíce), tj. celkem 14.682,- Kč.

4/0/0

 

NP 16/13/2004 

 

Žádost: NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, MOBIL TRADE, s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě  MOBIL TRADE, s.r.o., se sídlem Poděbradská 38, 190 00 Praha 9 výpověď z nájmu nebytového prostoru v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov (prodejna tabáku a tiskovin).

4/0/0

 

 

 

 

Na  stůl :

 

OA 16/07/2004 

 

Žádost: Janáčkovo nábřeží 11/1211 – návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 175/OSM/01 na pronájem části objektu pro umístění antény GSM.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části objektu Janáčkovo nábřeží 11/1211 se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.

 4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

17. KOAa M se koná dne : 25.10.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 12.10.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                  zástupce starosty

                                                      MČ Praha 5