Zápis z 15. zasedání KV dne 12. 3. 2012

20/03/2012

Zápis č. 15

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 12. 3. 2012

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Mgr. Jan Hlaváček, Karel Novotný,  Ing. Ondřej Velek, RNDr. Miroslav Škaloud (příchod 14,15 hod)

Hosté:         Vojtěch Zapletal, Ing. Radka Kuncová, Mgr. Lucie Vávrová, Bc. Olga Burianová

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Michal Pavel

Program:

 1. Schválení programu 15. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. Kontrola zápisu z 14. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
 5. Kontrola vybraného usnesení RMČ P5 – pronájem mobilní kanceláře (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 6. Kontrola vybraných činností v souvislosti s mandátní smlouvou – CENTRA, a. s. (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 7. Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 15. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 15. zasedání ve výše uvedeném znění                   4 / 0 / 0

            

ad  2/   Kontrola zápisu z 14. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 14. zasedání, které se konalo dne 13. 2. 2012           4 / 0 / 0

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 1. 2012 do 15. 2. 2012

             KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            5 / 0 / 0

 

 ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 3. 2. 2012 do 6. 3. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 8/19/2011/1.3, 10/33/2011/1.1, 12/8/2011/1.1, 12/11/2011/1.1, 12/19/2011/1.1, 12/20/2011/1.1, 15/5/2012/1.1, 15/6/2012/1.1, 15/7/2012/1.1, 15/8/2012/1.1, 15/9/2012/1.1, 15/13/2012/1.1, 15/14/2012/1.1, 15/15/2012/1.1
  a 15/16/2012/1.1
 • odložení usnesení č. 12/8/2011/1.1 do 30. 6. 2012 a 13/7/2011/1.1 do 30. 4. 2012

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5                               5 / 0 / 0

 

     ad 5)    Kontrola vybraného usnesení RMČ P5 – pronájem mobilní kanceláře (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):

Na základě úkolů z minulého zasedání výboru informoval předseda KV přítomné o tom, že dosud neobdržel písemné vyjádření Ing. Petra Haluzy, MBA, pověřeného vedením odboru smluvních vztahů ÚMČ Praha 5 k právnímu stanovisku o vypověditelnosti smlouvy, nicméně dle jeho ústního sdělení takový posudek nebyl odborem, který řídí, vypracován. Ohledně stěhování mobilní kanceláře se stále čeká na všechna povolení, která jsou potřebná k přestěhování mobilní kanceláře. Situaci zároveň komplikuje rozhodnutí Dopravního podniku Hl. m. Prahy vybudovat v místě plánovaného umístění mobilní kanceláře bezbariérový vstup do metra.

 • KV bere na vědomí informace o současném stavu pronájmu mobilní kanceláře zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra
 • KV ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání vyjádření právního odd. odboru servisních služeb k vypověditelnosti smlouvy o pronájmu mobilní kanceláře mezi MČ Praha 5 a Marlyle, s. r. o.

5 / 0 / 0

 

 ad 6)    Kontrola vybraných činností v souvislosti s mandátní smlouvou – CENTRA, a. s. (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)

Předseda KV informoval členy KV o zahájení kontroly, která se bude skládat ze dvou částí:

 1. Kontrola evidence volných bytových a nebytových jednotek a jejich hlášení MČ Praha 5
 2. Kontrola evidence předepsaných kontrol a revizí vybraných technických zařízení v domech svěřených MČ Praha 5

Ke kontrole byla společností CENTRA předložena evidence volných bytů a evidence volných nebytových prostor, obě k 9. 3. 2012, dále přehled revizí elektro- a plynových zařízení, hromosvodů, hydrantů a hasících přístrojů. Kontrola bude zaměřena především na dodržování termínů při hlášení o uvolnění bytové či nebytové jednotky a na dodržování termínů zákonných revizí techn. zařízení.

 • KV bere na vědomí informace o zahájení kontroly
 • KV doporučuje, pokud to bude účelné, aby byl přizván na zasedání výboru příslušný radní (popř. zástupce dotčeného odboru) k podání informací o projednávaném bodu

5 / 0 / 0

 

 ad 7)    Různé:

 • Kontrola vybraného usnesení – půdní vestavby: mezi MČ Praha 5 a některými staviteli půdních bytů nebyly uzavřeny nájemní smlouvy. V současné době došlo k nápravě a kromě jednoho případu, který je v řešení, došlo k uzavření všech nájemních smluv.
 • Informační systém MČ Praha 5: momentálně je připravován projekt na vybudování nového informačního systému, který byl zaslán na MHMP. Přednostně je zvažováno pořízení nového hardwaru, programové vybavení bude řešeno následně.
 • „Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“: předseda KV informoval členy výboru o tom, že podle informace člena rady M. Šestáka není analýza dosud k dispozici
 • Průzkum veřejného mínění společností Field Research, s. r. o: v souvislosti se zadaným úkolem z minulého zasedání byl členům výboru zaslán odkaz na powerpointovou prezentaci, která dle Ing. Velka neobsahuje kompletní soubor odpovědí na otázky zadané k analýze; úkol trvá.

5 / 0 / 0

 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 16. 4. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 

 V Praze dne 13. 3. 2012

 Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

  

Zápis ověřil:

                                                                                    Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě