zápis z 15. zasedání KÚR dne 20.11.2008

08/04/2009

ZÁPIS č. 15.

ze zasedání KUR dne 20.11.2008

 

1.    Budova škol, Hlaváčkova – Pod radnicí, (III. etapa studie Nové Košíře)

Studie představuje detailní návrh řešení části území v oblasti ul. Hlaváčkova.

Komise doporučuje pokračovat v přípravě studie “Budova škol – Hlaváčkova“ a předložit ji ke společnému projednání za účasti příslušných komisí, výborů a vedoucích dotčených odborů ÚMČ Praha 5

 

2.     Kavalírka BD – přístavba, č.parc. 699 k.ú. Košíře, DUR

Na místě odstraněné části objektu je navržena přístavba, která půdorysným a objemovým rozsahem navazuje na původní rekonstruovanou stavbu s využitím pro účely bydlení, čímž dochází k výjimečně přípustnému využití území SV v rámci pozemků žadatele.
Komise
        projednání odkládá z důvodu nedostatečné dokumentace vč. dokladové části
        rozsah stavby neodpovídá zájmům městské části z hlediska rozvoje území
        požaduje upravenou dokumentaci přístavby rezidence „BD Kavalírka“ na pozemku č.parc. 699 k.ú. Košíře, předložit po řádném doplnění podstatných stanovisek
a rozhodnutí (ODŽ, odd. dopravy, OÚR-rozhodnutí o změně využití pozemku)
        požaduje změnu dispozičního řešení – nepovažuje dispoziční řešení stavby
za standardní a odpovídající normám pro bydlení, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o novostavbu)
        považuje za nevhodné řešení dopravy v klidu v plném rozsahu na nekrytém prostranství
 

3.       Na Bělidle č.p. 223/23 dostavba, č.parc. 421 k.ú. Smíchov

Studie řeší rekonstrukci a přístavbu domu ve dvorní poměrně úzké části pozemku formou značně převýšené hmoty. Ve stávajícím objektu vznikne rekonstrukcí 14b.j. do 100m2, v přístavbě 6b.j. nad 100m2 a 3b.j. nad 200m2.
Komise nesouhlasí se záměrem přístavby bytového domu na pozemku č. parc. 431, Na Bělidle č.p. 223/23, Praha 5, k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace, dat. 12/2007

4.     Podněty na změnu ÚPn: P/08-část:

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 09/08 „K Vodojemu“ ze stávajícího funkčního využití  technické vybavení (TVV) na čistě obytné (OB) na části pozemku č.parc. 1575/1 k.ú. Smíchov (cca 100m2 )
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 19/08 „Kavalírka“ ze stávajícího funkčního využití parky (ZP) na čistě obytné (OB) na pozemcích č.parc. 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5 k.ú. Košíře.
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 23/08 „Radlická“ ze stávajícího funkčního využití území služby a výroba nerušící a zeleň (VN a ZMK) na všeobecně smíšené (SV) na pozemcích č.parc. 59/2 (část) 87/1, 87/2, 96/1, k.ú. Radlice.
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 33/08 „Dívčí Hrady-sever“ řešit v kontextu širších vztahů v území
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 34/08 „Weberova“ ze stávajícího funkčního využití zvláštní území ostatní (ZVO) na všeobecně obytné (OV) na pozemcích č.parc. 1982/2, 1982/4 k.ú. Košíře
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 35/08 „Třebotovská“ ze stávajícího funkčního zařazení lesní porosty (LR) na sady a zahrady (PS) na pozemcích č.parc. 1015/1 k.ú. Hlubočepy.
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 36/08 „Pod stadiony“ ze stávajícího zeleň (ZMK) na čistě obytné (OB) na pozemku č.parc. 3747 k.ú. Smíchov
Komise doporučuje podnět na změnu č. P 37/08 č. P 36/08 „Vrchlického 2“  ze stávajícího území služeb a nerušící výroby (VN) na území všeobecně smíšené (SV) na pozemcích č.parc. 1418/1,2, 1421/1,2, 1419/7 k.ú. Košíře
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě