Zápis z 15. KOAaM dne 3.9.2007

05/09/2007

                                                                                                                                                                         

 

Z Á P I S 

 

 

z 15.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.9. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                                                                                 

Omluveno:                                                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis ze 14. KOAaM byl projednán bez připomínek, program na 15. zasedání je schválen.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

15/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2065/3, k.ú.Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen

Komise byla neusnášeníschopná

 

15/02/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. 4/6 pozemku parc. č. 578/2, k.ú. Smíchov a id. 8/128 pozemku parc. č. 1475/406, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci.

 

Žadatel:  ing. Dubec

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ:

I.            Schválit:

   1.            prodej id. 4/6 pozemku parc. č. 578/2, k.ú. Smíchov a id. 8/128 pozemku parc. č. 1475/406, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5.

3/0/0  komise byla neusnášeníschopná

 

15/03/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 1198/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují  RMČ:

I.            Nesouhlasit:

   1.  se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1198/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ODŽ a OÚŽ ÚMČ Praha 5.

3/0/0  komise byla neusnášeníschopná

 

 

15/04/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují  RMČ:

I.            Nesouhlasit:

   1.  se záměrem pronájmu a prodeje části pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice o výměře cca 55 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy paní Markétě Hegarové, vlastnici sousedního pozemku parc. č. 265/10.

3/0/0  komise byla neusnášeníschopná

 

 

15/05/2007

 

Žádost:  Firma SITEL spol. s.r.o. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1,- k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  firma SITEL spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ:

I.            Schválit:

   1.  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1, k.ú. Jinonice (uložení ochranných trubek HDPE pro optický kabel) pro firmu SITEL spol. s r.o. na základě zákona 458/2.

3/0/0  komise byla neusnášeníschopná

 

 

 

 

15/06/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 174/3 a části pozemku parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ:

I.            Souhlasit:

  1.         – se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice o výměře cca 457 m2 a části pozemku parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 105 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy,   Dělnické tělocvičné jednotě, Butovická 100, Praha 5 – Jinonice z důvodů provozování tenisových kurtů.

3/0/0        komise byla neusnášeníschopná                                                                              

 

 

 

15/07/2007

 

Žádost:  Žádost firmy SUPRAPHON MUSIC a.s. o prodloužení doby trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov Pechlátova ul.

 

Žadatel:  firma SUPRAPHON MUSIC a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen

Komise byla neusnášeníschopná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 15/01/2007

 

Žádost:  Stroupežnického čp. 590/22 a 2326/24 – pronájem  částí pozemků č. parc. 2949 a č.parc. 2948/2 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ :

I.            Schválit:

    1.           zveřejnění záměru pronájmu parkovacích stání za cenu:

                  – 4.500,- Kč /parkovací místo// rok vč. DPH pro fyzické osoby

                  – 35.000,- Kč/parkovací místo/ rok pro právnické osoby, plátcům DPH bude nájemné navýšeno o platné DPH

                  Ve společném dvoře domů čp. 590 a 2326, k.ú. Smíchov dle postupu zpracovaného v důvodové zprávě.

3/0/0  komise byla neusnášeníschopná

 

 

OA 15/02/2007

 

Žádost: Projekt Nové Košíře – prodej budov na realizaci výstavby dle urbanistické studie Nové Košíře.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen 

   Komise byla neusnášeníschopná

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 15/03/2007

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A o celkové výměře 51,18 m2 o společnost  Lyngen s.r.o. jako druhého nájemce.

 

Žadatel:  MUDr. Anna Navrátilová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ: 

I.          Schválit:

1.         rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části  nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 51,18 m2 o společnost Lyngen s.r.o. o jako druhého nájemce k 1.9.2007

2.         udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Lyngen s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5.

3/0/0   Komise byla neusnášeníschopná

 

 

OA 15/04/2007

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy A o celkové výměře 19,2 m2 Jaroslavu  Minaříkovi, K Jezeru 2131/2, Praha 10, IČ: 14904764 za roční nájemné ve výši 34.560,- Kč.

 

Žadatel:  Jaroslav Minařík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ 

I.          Schválit:

1.          pronájem nebytového prostoru v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,2 m2 Jaroslavu Minaříkovi, K Jezeru 2131/2, Praha 10, IČ: 14904764 za roční nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 34.560,- Kč k provozu masérské činnosti.

3/0/0    Komise byla neusnášeníschopná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 15/05/2007

 

Žádost:  Štefánikova 12/68, k.ú. Smíchov – uzavření smlouvy o úhradě nákladů  služeb poskytovaných společně s nájmem se společností Národní dům PRAHA s.r.o., se sídlem Nuselská 112/19, Praha 4, IČ: 25631560 s účinností od 1.2.2007.

 

Žadatel: Národní dům PRAHA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Členové komise doporučují RMČ: 

I.          Schválit:

1.                   uzavření smlouvy o úhradě nákladů služeb poskytovaných společně s nájmem se společností Národní dům PRAHA s.r.o. s účinností od 1.2.2007, kde tato smlouva stanovuje míru čerpání služeb spojených s užíváním nebytových prostor o celkové výměře 175,12 m2 předaných do užívání MČ Praha 5 a to na částku ve výši 14.000,- Kč bez DPH měsíčně.

3/0/0     Komise byla neusnášeníschopná

 

 

NP 15/01/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  p. Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      Materiál stažen

Komise byla neusnášeníschopná

 

 

NP 15/02/2007

 

Žádost:  NP – Švédská 35/1844, 37/1845, Praha 5 – Smíchov, MAXIMA, s.r.o., Kristián Langr, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  MAXIMA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen

 Komise byla neusnášeníschopná

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 14/03/2007

 

Žádost:  NP – U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov, Marcel Šíma, neplacení nájemného.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      Materiál odložen 

Komise byla neusnášeníschopná

 

 

 

16. KOAaM se koná dne :  17.9.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                             Ověřil:                                    V Praze dne: 4.9.2007

Jiřina Zavadilová                           Bc. Jan Smetana

                                                         zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě