Zápis z 15. KOAaM dne 25.7.2005

01/08/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S  

 

z 15. zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 25.7.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M     12

Přítomno:                           7                                                         

Omluveno:                         5                              

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   M A J E T K O V Á

 

 

15/01/2005

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE a.s.

 

Žadatel:  JUDr. Milada Bohatová

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. smlouvu  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov vymezeného   

    geometrickým plánem 2475-145/2004 schváleného pod čj. 5622 dne 27.11.2004 za jednorázovou

    náhradu Kč 10.860,- dle znaleckého posudku č. 579-34/2005 ze dne 30.6.2005 pro PRE a.s.,        

    Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

 

5/0/0

 

 

15/02/2005

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Český Telecom a.s.

 

 

 

 

 

Žadatel:  Firma Vegacom a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov vymezeného

    geometrickým plánem č. 2508-40/2005 ze dne 25.2.2005 za jednorázovou náhradu Kč 12.670,- dle  

    znaleckého posudku č. 578-33/05 ze dne 30.6.2005 pro Český Telecom, Olšanská 55/5, Praha 3.

 

5/0/0

 

 

15/03/2005

 

Žádost:  Žádost  o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2, 1798/109 a 1798/111, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE a.s.

 

Žadatel:  JUDr. Milada Bohatová

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2, 1798/109 a 1798/109 a 1798/111, k.ú. Hlubočepy vymezeného geometrickým plánem 1395-27/2004 schváleného pod čj. 4594/2004 dne 6.10.2004 za jednorázovou náhradu Kč 34.810,- dle znaleckého posudku č. 580-35/05 ze dne 30.6.2005 pro PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

 

5/0/0

 

 

15/04/2005

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku č. 1101, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

1. prodej části pozemku parc. č. 1101, k.ú. Hlubočepy o výměře 145 m2 z vl. obce hl. m. Prahy    

    dle přiložené situace za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

5/0/0

 

 

15/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 4227/3, 4227/4 a 4227/5, k.ú. Smíchov ve vl. (id. ½) pana Ladislava Cirhana a parc. č. 4221/1, 4261/81, k.ú. Smíchov ve vlastnictví (id. ½) obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

1. směnu pozemků parc. č. 4227/3, 4227/4 a 4227/5, k.ú. Smíchov ve vl. (id. ½) pana Ladislava   

    Cirhana a parc.č. 4221/1, 4261/81, k.ú. Smíchov ve vl. (id. ½) obce hl. m. Prahy z důvodu ochrany   

    přírody krajiny v dané lokalitě.

 

5/0/0

 

 

15/06/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k umístění TS na části pozemku parc. č. 4817/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.  prodej části pozemku parc. č. 4817/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 7 m2 na 

     výstavbu trafostanice

 

5/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 15/01/2005

 

Žádost:. Uzavření dodatku  č. 2 k nájemní smlouvě č. 266/OSM/99 ze dne 30.12.1999 s Subterrou a.s. na objekt Radlická 58/ čp. 505.

 

Žadatel: firma Subterra a.s.

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 s firmou Subterra a.s. na objekt Radlická 58/505 z důvodu úpravy doby

    nájmu a úpravy nájemného.

 

5/0/0

 

 

OA 15/02/2005

 

Žádost:  Žádost společnosti BUMBLE BEE s.r.o. o zřízení soukromé jazykové školy pro děti předškolního věku – Trojdílná 18/č.p. 1117, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost BUMBLE BEE s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

Na stůl:

 

 

15/07/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu či prodeji částí pozemků parc. č. 4198/41 a parc. č. 4198/43, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – neoprávněný zábor.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej částí pozemků parc. č. 4198/41 a parc. č. 4198/43, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy, o výměře 121 m2, dle vyznačení.

 

5/0/0

 

 

15/08/2005

 

Žádost:  Žádost Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 116/2, k.ú. Motol – pozemek pod garáží.

 

 

Žadatel:  Bytový podnik, s.p. v likvidaci

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 116/2, k.ú. Motol z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci, Vrázova 9, Praha 5 vlastníku garáže na pozemku postavené.

 

5/0/0

 

 

OOA 15/03/2005

 

Žádost:  Kauce při prodeji nemovitosti dle „Statutu…“ třetím osobám.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      složení kauce jako podmínku přijetí nabídky na odkoupení nemovitosti a to do výše 10% z minimální kupní ceny stanovené v záměru prodeje nemovitosti dle „Statutu…“.

2.      započítání kauce vybranému zájemci do kupní ceny.

3.      nevratnost kauce v případě odstoupení vybraného zájemce nebo nepodepsání smlouvy z důvodu na straně nájemce.

 

Komise doporučuje předložit do RMČ zpracování metodiky postupu pro uplatňování kauce při prodeji nemovitostí dle „Statutu…“.

 

5/0/0

 

 

 

16. KOAaM se koná dne : 22. 8. 2005 v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                             Ověřil:

   Lenka Holubová                       Martin STRÁNSKÝ                    V Praze dne 26.7.2005

           OOA                                     zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě