Zápis z 15. KOAaM dne 18.8.2008

20/08/2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S 

 

z  15.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 18.8. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              10                                                   

Omluveno:                              1                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis ze 14. KOAaM bez připomínek, program na 15 KOAaM schválen.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

15/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1648/1, 1648/4 a  částí pozemků parc. č. 1649 a 1653/3, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

  1.             se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1648/1 o výměře 2176 m2, 1648/4 o výměře 55 m2 a částí pozemků parc. č. 1649 a 1653/3 o výměře 934 m2, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu D. Mlýnkovi, vlastníkovi sousedních pozemků parc. č. 224 a 1775/3, k.ú. Hlubočepy.

6/0/0

 

 

15/02/2008

 

Žádost:  Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1255/3, 1257/14, k.ú. Jinonice ve vlastnictví pí. J. Kubrové za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                          se záměrem směny pozemků parc. č. 1255/3, k.ú. Jinonice o výměře 100 m2 a pozemku parc. č. 1257/14, k.ú. Jinonice o výměře 1.185 m2 ve vlastnictví pí. J. Kubrové, bytem Ohradská 222/2, 158 00  Praha 5 – Jinonice za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 2.170 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

6/0/0

 

15/03/2008

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                                se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov o výměře cca 200 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rezidentní vilky.

6/0/0

 

15/04/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2665, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2665/2, k.ú. Smíchov o výměře 75 m2 (oddělen GP č. 2065-41/2003 z poz. parc. č. 2665) z vlastnictví obce hl. m. Prahy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2619, Fráni Šrámka Praha 5 – za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (pozemek připlocen k nemovitosti čp. 2619).

 

II.    Doporučit

1.         OOA MHMP prodej pozemku parc. č. 2665/1, k.ú. Smíchov o výměře 62 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti čp. 2637 (pozemek připlocen)

7/0/0

 

 

 

 

 

15/05/2008

 

Žádost:  Výběr  zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

 

1.                        Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

 

Oprava vnitřní dvorní fasády, výměny oken domu Radlická 2070/112, Praha 5 zhotovitel firma Kert s.r.o. v částce 815 435,- Kč vč. DPH

 

Oprava  vnitřní dvorní fasády, nátěr uliční fasády, oprava schodiště a oprava oken domu Na Březince 2033/17, Praha 5 zhotovitel firma Domistav a.s. v částce 1, 099.604,- Kč vč. DPH

 

Oprava vnitřní dvorní fasády, nátěr uliční fasády, oprava schodiště a oprava oken domu Na Březince 1149/7, Praha 5 zhotovitel SWH STAVBY s.r.o. v částce 1, 199.502,- Kč vč. DPH

7/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 15/01/2008

 

Žádost:  Mošnova 41, záměr prodeje id. ½ domu č.p. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: p. Jiří Šperk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.           se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 a id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 3952 a id. ½ zahrady parcel. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, spoluvlastníku Jiřímu Šperkovi za  kupní cenu 3, 500.000,- Kč.

6/0/1

 

 

 

 

 

 

OA 15/02/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – žádost nájemce, Ing. Ilony Kulíkové, o souhlas s podnájmem části nebytových prostor pro Olgu Bohdaneckou, Pod Krocínkou 8/304, Praha 9.

 

Žadatel:  Ing. Ilona Kulíková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

      podnájem části nebytových prostor č. 103 umístěné v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 1238/90c pro Olgu Bohdaneckou, Pod Krocínkou 8/304, Praha 9.

7/0/0

 

OA 15/03/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 132/OSM/99 uzavřené  dne 17.8.1999 ve znění dodatku č. 1 s Ing. Miloslavem Purkytem – Institut TRANSFERO PRAHA, Renoirova 16/652, Praha 5, IČ: 13143492.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                                           Schválit:

1.                uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 132/OSM/99 uzavřené dne 17.8.1999 ve znění dodatku č. 1 s ing. Miloslavem Purkytem – Institut TRANSFERO PRAHA , Renoirova 16/652, Praha 5, IČ: 13143492 na pronájem NP č. 113 umístěné v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c z důvodu zrušení registrace plátce DPH – platba ceny nájmu vč. DPH s účinností od 1.8.2008.

7/0/0

 

 

OA 15/04/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěný v přízemí administrativní budovy pro společnost PATERSONE OIL s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 za roční nájemné ve výši 12.870,- Kč vč. DPH.

 

Žadatel:  spol. PATERSONE OIL s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.          záměr pronájmu NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěný v přízemí administrativní budovy areálu Klikatá 1238/90c se společností PATERSONE OIL s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 za roční nájemné ve výši 12.870,- Kč vč. DPH s účinností od 1.9.2008

 2.         udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti PATERSIONE OIL s.r.o., IČ: 28185366 na adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5.

7/0/0

 

OA 15/05/2008

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 128/3, k.ú. Smíchov vlastníkům stavby garáže.

 

Žadatel:  manželé Pinďákovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.                          1.         se záměrem prodeje pozemku č. parc. 128/3 v k.ú. Smíchov o výměře 18 m2 vlastníkům stavby MUDr. Mariánu Pinďákovi a MUDr. Zuzaně Pinďákové, bytem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 387/18 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 – 5.790,- Kč/m2 tj. celkem 104.220,- Kč.

7/0/0

 

OA 15/06/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 2210/1, k.ú. Smíchov pro parkování vozidel.

 

Žadatel:  firma 3P

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 15/01/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, o.s. PROGRESSIVE, souhlas s uváděním sídla na adrese nemovitosti.

 

Žadatel:  o.s. PROGRESSIVE

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s uváděním sídla občanského sdružení PROGRESSIVE, IČ 26614936, na adrese Janáčkovo nábřeží 43/476, 150 00  Praha 5 – Smíchov.

7/0/0            

————————————————————————————–

 

NP 15/02/2008

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, David Pajer – Digital Darcroom, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  David Pajer

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           ukončení nájmu společného domovního prostoru o velikosti 49,64 m2 užívaného jako fotoateliér v suterénu nemovitosti č.p. 451, Lumiérů 20, Praha 5 – Hlubočepy s nájemcem Davidem Pajerem – Digital Darcroom, IČ 67402941, ke dni 1.10.2008.

5/1/1

 

NP 15/03/2008

 

Žádost:  NP Nádražní 82/42, Praha 5 – Smíchov, TRUHLÁŘ a spol. s r.o., žádost o snížení smluvní pokuty.

Žadatel:  nájemce ¨TRUHLÁŘ a spol.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            snížení smluvní pokuty ve výši 35.682,- Kč na částku 1.784,- Kč, tj. 18,25 % p.a. nájemci TRUHLAŘ a spol., v.o.s., IČ 00537284, za pozdní úhrady nájemného v období od 1.1.2007 do 30.4.2008 při užívání NP v nemovitosti č.p. 42, k.ú. Smíchov, ulice Nádražní 82, Praha 5

 2.             uzavření dodatku k NS č. 537/p/c/01/42 ze dne 28.5.2001 sjednané s nájemcem firmou TRUHLÁŘ a spol, v.o.s., IČ 00537284, na NP Nádražní 82/42, Praha 5, kterým se upravuje v čl. VI, odst. 7 výše smluvní pokuty na výši 0,5%o za každý den prodlení, tj. 18,25 % p.a.

7/0/0

 

 

 

 

NP 15/04/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Josef Navrátil a Zdeňka Navrátilová, návrh na ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            možnost ukončení nájmu NP – garáže ev. č. 911 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 dohodou k 31.10.2008 s nájemci Josefem a Zdeňkou Navrátilovou, oba bytem Křížová 1727, Praha 5.

5/0/2

 

                

Na stůl:

 

15/06/2008

 

Žádost:  Návrh úpravy plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 správní firmy CENTRA a.s. v roce 2008.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            Návrh úpravy plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 správní firmy CENTRA a.s. v roce 2008 dle přiložených tabulek.

7/0/0

 

16. KOAaM se koná dne :  8.9.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM  v 17,30 hod.

 

 

 

Za KOAaM:                                     Ověřil:                                               V Praze dne: 19.8.2008

Jiřina Zavadilová                      Ing. Petr HORÁK                                                                                                             

                                          zástupce starosty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě