Zápis z 15. KOAaM dne 13.9.2004

15/09/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 15.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 13.9.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                                                                               

Omluveno:                                                     

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

15/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice (vodní plocha)

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice o výměře 3.132 m2 (vodní nádrž) – z vlastnictví obce hl. m. Prahy , za účelem přisloučení k nemovitostem ve vlastnictví žadatele za předpokladu součinnosti MHMP při revitalizaci  rybníku.

3/0/0

 

15/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2113/4, 2113/3 a 1872/5, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje  pozemků parc. č. 2113/4 o výměře 17 m2, poz. parc. č. 2113/3 o výměře 11 m2 a pozemku parc. č. 1872/5 o výměře 6 m2, k.ú. Košíře – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům nemovitostí nacházejících se na těchto pozemcích.

3/0/0

 

 

15/03/2004

 

Žádost:  Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČD – Telekomunikace a.s.

 

Žadatel:  ČD – Telekomunikace a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1. schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy, dle geometrického zaměření č. 1279-49/2003 ze dne 9.9.2003, za jednorázovou cenu dle znaleckého posudku č. 507-66/04 tj. Kč 6.367,- (včetně DPH) pro ČD Telekomunikace a.s., zastoupené společností SUPTel a.s. se sídlem Hřbitovní 1322/05, Plzeň.

3/0/0

 

 

15/04/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 4880/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví Immo FUTURE 6 – Crossing Point Smíchov s.r.o. a pozemku parc. č. 2881/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1.      schválit  směnu pozemku parc. č. 4880/2, k.ú. Smíchov o výměře 9 m2 (chodník) ve vl. společnosti Immo Future 6 – Crossing Point Smíchov a pozemku parc. č. 2881/4, k.ú. Smíchov o výměře 6 m2 (zastavěná plocha) ve vl. obce hl. m. Prahy.

3/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
NP 15/01/2004

 

Žádost:  NP – Vrchlického 504/4, Praha 5 – Košíře, pan Ing. Jaroslav Korda – žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti.

 

Žadatel: Ing. Jaroslav Korda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s umístěním sídla společnosti Korda Light s.r.o. v NP Vrchlického 504/4.

3/0/0

 

NP 15/02/2004

 

Žádost:  NP Nepomucká 442c/2 Praha 5 – Košíře, paní Marie Tichá – žádost o převod nebyt. prostoru na ak. mal. Veroniku Palečkovou.

 

Žadatel: paní Marie Tichá

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru – atelieru, Nepomucká 442c/2, Praha 5 – Košíře na  úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor paní ak. mal. Veronice Palečkové za cenu 570,- Kč/m2/rok.

3/0/0

 

NP 15/03/2004

 

Žádost: NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, DISPO Družstvo invalidů, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: DISPO  Družstvo invalidů

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit  firmě DISPO Družstvo invalidů  snížení zákl. měsíčního nájemného (11.274,- Kč) o 30% za NP v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov  po dobu provádění stavebních oprav domu, tj. od 15.6.2004 do 30.9.2004 v celkové výši  11.837,- Kč

3/0/0

 

NP 15/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Renáta Kapsíková, úprava NS.

 

Žadatel: Renáta Kapsíková

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit „Dodatek“ k nájemní smlouvě č. 39/37 ze dne 3.4. 1997 uzavřené s Renátou Kapříkovou na pronájem nebytového prostoru v ul. Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, kterým se údaje v NS uvedou do souladu s živnostenskými listy.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 15/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 30 /1074, Praha 5 – Smíchov, VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o., souhlas s opravami v 02/2004.

 

Žadatel: VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  souhlasit s opravami pronajatého NP Zborovská 30/1074, Praha 5 – Smíchov, které v objemu 551.460,- Kč provedl nájemce – VYDAVATELSTVÍ 2000, s.r.o. v únoru 2004.

3/0/0

 

NP 15/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o pokračování v úhradě sníženého nájemného po dobu rekonstrukce.

 

Žadatel: Firma Jan Halas – uzenářství u Špejlíka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    revokovat usnesení RMČ č. 44/1522/2003 ze dne 18.11.2003

II.               doporučuje souhlasit s prodloužením doby snížení základního nájemného Janu Halasovi – uzenářství u Špejlíka z 20.101,- Kč/ měs. za základní nájemné ve výši 10.000,- Kč/měs. za NP v ul. Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře po dobu rekonstrukce od 1.1.2004 do 30.4.2004.

4/0/0  

 

NP 15/07/2004

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

   Materiál stažen z programu  do předložení původního záměru  na využití NP.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 NP 15/08/2004

 

Žádost: NP – Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře, pan Evžen Rejfíř – žádost o pronájem společného domovního prostoru – prádelny

 

Žadatel: Pan E. Rejfíř

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění společného domovního prostoru – prádelny, Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Evženu Rejfířovi za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci.

5/0/0

 

NP 15/09/2004 

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, spol. s r.o., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: f. ERATO, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  neschválit firmě ERATO, spol. s.r.o. snížení předpisu nájemného (bez služeb) za NP – restauraci v ul. Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov od 1.10.2004 do doby trvání nájmu 31.5.2006 na částku 27.015,- Kč/měsíčně, tj. poskytnutí slevy ve výši 45.000,- Kč/měsíc do doby trvání nájmu 31.5.2006. Zůstatková částka kompenzující opotřebení pronajaté věci do doby ukončení nájmu by tak zůstala ve výši 51.900,- Kč. (Za pronájem části parcely č. 2972, k.ú. Smíchov se sleva neposkytne a NS zůstane beze změny).

5/0/0

 

NP 15/10/2004 

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, UNIQA pojišťovna, a.s., žádost o odepisování technického zhodnocení.

 

Žadatel: UNIQA pojišťovna, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření předložené dohody o způsobu odepisování technického zhodnocení provedeného na majetku MČ Praha 5 s nájemcem nebytového prostoru Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov firmou UNIQA pojišťovna, a.s.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

16.KOAa M se koná dne : 27.9.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 14.9.2004

 Jiřina Zavadilová                      Mgr. Milan JANČÍK

                                                    starosta MČ Praha 5

                                                      

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě