Zápis z 14. zasedání KV dne 13. 2. 2012

12/03/2012

 Zápis č. 14

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 13. 2. 2012

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Mgr. Jan Hlaváček (příchod 14,45 hod), Karel Novotný,  Ing. Ondřej Velek, RNDr. Miroslav Škaloud, Ing. Michal Pavel

Hosté:         Vojtěch Zapletal, Ing. Radka Kuncová, Mgr. Lucie Vávrová, Bc. Olga Burianová

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák

Program:

 1. 1. Schválení programu 14. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. 2. Kontrola zápisu z 13. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. 4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
 5. 5. Informace o kontrole vybraných veřejných zakázek (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 6. 6. Kontrola vybraného usnesení RMČ P5 – pronájem mobilní kanceláře (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 7. 7. Kontrola petic za II. pololetí 2011
 8. 8. Různé

  

ad 1)    Schválení programu 14. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 14. zasedání ve výše uvedeném znění                   5 / 0 / 0

            

ad  2/   Kontrola zápisu z 13. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 13. zasedání, které se konalo dne 9. 1. 2012             5 / 0 / 0

 

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 1. 2012 do 15. 1. 2012

             KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            5 / 0 / 0

  

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 10. 1. 2012 do 2. 2. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 6/21/2011/1.3, 13/4/2011/1.1, 13/6/2011/1.1, 14/3/2012/1.1, 14/4/2012/1.1, 14/5/2012/1.1, 14/6/2012/1.1, 14/10/2012/1.1, 14/11/2012/1.1., 14/12/2012/1.1, 14/13/2012/1.1, 14/14/2012/1.1, 14/15/2012/1.1
 • odložení usnesení č. 6/22/2011/1.2, 7/23/2011/1.2, 8/26/2011/1.1, 10/7/2011/1.1 

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5                               5 / 0 / 0

            

ad 5)    Informace o kontrole vybraných veřejných zakázek (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):

Předseda KV seznámil členy s výsledky vybraných veřejných zakázek za rok 2011(dle plánu činnosti KV ZMČ schváleného na jednání ZMČ dne 28. 6. 2011 svým usnesením č. 8/16/2011) Ke kontrole byly vybrány následující veřejné zakázky (schváleno KV ZMČ na svém 12. jednání dne 5. 12. 2011:

 • ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – rekonstrukce kuchyně a ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
 • Úklid a údržba PZ Anděl a části ulice Stroupežnického
 • MŠ Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 – výměna oken
 • Procesně-organizační analýza ÚMČ Praha 5
 • ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 24/720 – odstranění vlhkosti v suterénu budovy, zázemí výdejny jídel

Z výše uvedených výběrových řízení byly ke kontrole předány všechny podklady zakázek (viz. příloha 1).

–          KV bere na vědomí zprávu o kontrole vybraných veřejných zakázek

–          KV konstatuje zjištění závad zejména u zakázek malého rozsahu

–          KV ukládá předsedovi výboru seznámit s výsledky kontroly Radu MČ Praha 5

–          KV opětovně vyzývá Radu MČ Praha 5 k vypracování závazných pravidel pro zakázky malého rozsahu, jejich zveřejňování na úřední desce (internetu) a k vytvoření transparentního seznamu oslovovaných firem

–          KV upozorňuje Radu MČ Praha 5 na nový zákon o veřejných zakázkách, který má vstoupit v platnost k 1. 4. 201

–          KV ukládá předsedovi výboru zabývat se kontrolou vybraných veřejných zakázek (v návaznosti na nový zákon o zadávání veřejných zakázek) nejpozději v červnu tohoto roku                                                                        6 / 0 / 0

 

 Na návrh Ing. Velka přijal KV tato usnesení:

 

–          KV ukládá předsedovi výboru vyžádat „Analýzu efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám v MČ Praha 5, s ohledem na demografický vývoj a strukturu školních zařízení“

–          KV ukládá předsedovi výboru vyžádat výsledky výzkumu veřejného mínění, který zpracovala firma Field Research, s. r. o.                                             6 / 0 / 0

 

 

ad 6)    Kontrola vybraného usnesení RMČ P5 – pronájem mobilní kanceláře (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)

Předseda KV seznámil členy KV se zprávou, kterou vypracoval Ing. Petr Haluza, MBA (viz. příloha 2) a předložil členům KV usnesení RMČ týkající se pronájmu mobilní kanceláře (26/777/2009, 22/725/2010, 36/1111/2010, 40/1302/2010, 42/1416/2010, 2/42/2011, 13/382/2011, 27/917/2011, 33/1156/2011).

Ing. Velek upozornil členy KV na to, že byla vypracována právní analýza týkající se vypověditelnosti smlouvy na pronájem mobilní kanceláře.

–          KV bere na vědomí zprávu Ing. Petra Haluzy MBA

–          KV ukládá předsedovi výboru vyžádat si právní analýzu vypověditelnosti smlouvy na pronájem mobilní kanceláře a předložit ji na příštím zasedání KV

–          KV ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání KV průběžnou zprávu ve věci pronájmu mobilní kanceláře     6 / 0 / 0

 

ad 7)    Kontrola petic za II. pololetí 2011:

 

předmět

podal

datum podání

datum vyřízení

způsob vyřízení

ODKOUPENÍ BYTŮ V ULICI KŘÍŽOVÁ 43

PHDr. Jiří Boubín, Pražská 728, Dobřichovice

1.9.2011

27.9.2011

dům nebyl zařazen do seznamu domů určených k prodeji

PROTI SLOUČENÍ ZŠ PLZEŇSKÁ SE ZŠ PODBĚLOHORSKÁ

za petiční výbor Áda Boček

2.11.2011

30.11.2011

petici nebylo vyhověno

 

 

 

KV vzal na vědomí přehled peticí vyřízených v II. pololetí 2011                                6 / 0 / 0

 

ad 8)    Různé:

 1. Práce s informačním systémem MČ Praha 5

Ing. Velek a RNDr. Škaloud seznámili přítomné o plánované schůzce s Danielem Ottomanským – pověřeným vedením OSS, týkající se návrhů na zlepšení práce s intranetem a internetem s tím, že výstup z tohoto jednání bude členům výboru předložen na příštím zasedání.

 

 1. Objednávky do výše 200 000,- Kč za rok 2011

Předseda KV informovala členy výboru, že do dnešního dne neobdržel od Ing. Pechara přehled objednávek do 200 000,- Kč za rok 2011.

 

 1. Problematika VHP, VLT a kasin

Ing. Pavel navrhl, aby se KV zabýval tématikou VPH, VLT a kasin na území městské části Praha 5. Dále informoval, že tuto informatiku předloží na nejbližším zasedání bezpečnostní komise. KV souhlasí, aby se problematikou VHP, VLT a kasin dále zabýval předseda KV a Ing. Pavel.

 

Příští zasedání KV se bude konat dne 12. 3. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 V Praze dne 16. 2. 2012

 Zapsala: v. z. Zuzana Bilá, asistentka předsedy KV

 Zápis ověřil:

  

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

PŘÍLOHA 1

 

Zpráva o kontrole vybraných veřejných zakázek a výběrových řízení

(9. 1. 2012)

Předmět zkoumání:

Kontrola vybraných veřejných zakázek za rok 2011(dle plánu činnosti KV ZMČ schváleného na jednání ZMČ dne 28. 6. 2011 svým usnesením č. 8/16/2011  – ke kontrole byly vybrány následující veřejné zakázky (schváleno KV ZMČ na svém 12. jednání dne 5. 12. 2011:

 • ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – rekonstrukce kuchyně a ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
 • Úklid a údržba PZ Anděl a části ulice Stroupežnického
 • MŠ Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 – výměna oken
 • Procesně-organizační analýza ÚMČ Praha 5
 • ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 24/720 – odstranění vlhkosti v suterénu budovy, zázemí výdejny jídel

 

 

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – rekonstrukce kuchyně a ZŠ Praha 5 – Košíře, Weberova 1090/1 – úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ

 

O vypsání zakázky rozhodla RMČ na svém jednání dne 24. 5. 2011, číslo usnesení  19/668/2011. Rada se při vypsání dopustila jednoho pochybení. Nerozhodla o zmocnění firmy Veřejné zakázky, s.r.o., která pro MČ soutěž organizovala. Zmocnění se událo pouze prostřednictvím plné moci podepsané statutárním zástupcem (1. zástupce starosty Ing. Miroslav Zelený) z téhož dne. Celé podlimitní řízení je (díky organizátorovi –  společnosti Veřejné zakázky, s.r.o.) velmi dobře archivováno a nenese   vady. KV nepovažuje za vhodný výběr oslovených pěti firem. Z nich totiž zájem o toto podlimitní řízení měl pouze jediný IM stav Praha, s.r.o. (dvě společnosti z pěti si vyzvedly zadávací dokumentaci a jen výše zmíněný IM stav Praha, s.r.o. byl na prohlídce místa plnění). Do podlimitního řízení se díky zveřejnění na IS VZ US a díky zveřejnění výzvy na úřední desce přihlásilo 6 společnosti, čtyři z nich byly dle zákona 137/2006 vyloučeny. Komise i RMČ následně (28. 6. 2011 usnesení č. 25/855/2011) rozhodla o vítězi soutěže firmě Jihospol, jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s., za nabídkovou cenu bez DPH 14.680.492 Kč. (Zde je třeba upozornit na to, že v systému intranetu toto usnesení není opatřeno ani datem jednání RMČ a nejsou zde uvedeny žádné přílohy, přestože materiál přílohy obsahoval). Smlouva o dílo byla podepsána až 25. 7. 2011, kdy se i začalo s přípravnými pracemi na stavbě. V proběhu stavby došlo k potřebě víceprací. Na tento požadavek rada nezareagovala dostatečně pružně. Přestože stavba měla být dle smlouvy dokončena 30.9.2011 až 18.10. schvaluje vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění  a 25.10 svým usnesením 40/1404/2011 schvaluje návrh dodatku k původní smlouvě o dílo s navýšením ceny o 807.168 Kč bez DPH a s prodloužením prací do 27. 10.. Šlo však pouze o schválení ex post, protože stavba i s vícepracemi již byla hotova, práce byly ukončeny 21. 10., kdy též byla předána. Do dnešního dne nebyly uplatněny žádné reklamace.  Finanční prostředky na tuto investici poskytlo v plné výši HMP.  V závěru je třeba konstatovat, že pokud by rada vypsala toto zjednodušené podlimitní řízení dříve, mohly by práce na rekonstrukci kuchyně probíhat celé školní prázdniny a tím by byly zkráceny dvouměsíční potíže s tím spojené na začátku školního roku 2011/2012.

Ostatní výběrová řízení jsou veřejné zakázky malého rozsahu. Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách paragraf 18, odstavec 3 hovoří o tom že:  „Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.“ V paragrafu 6 se hovoří: Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. KV je přesvědčen, že způsob, jakým jsou vypisovány zakázky malého rozsahu, jsou na hranici zákona, tedy na hranici zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jedná se zejména o to, že neexistují pravidla pro výběrová řízení malého rozsahu (tak jak doporučoval již KV svým usnesením ze dne 27. 6.), výběrová řízení nejsou zveřejňována na úřední desce či na internetu, a tím je zamezeno tomu, aby se do nich mohl přihlásit jiný uchazeč. Neexistuje seznam oslovovaných firem, není jasné, kdo o výběrovém řízení rozhodne (jeho vyhlášení v poslední době nejsou schvalována radou), RMČ rozhodne jen o samotném výběru, není jasné, kdo určuje hodnotící komise.

 

 

Úklid a údržba PZ Anděl a části ulice Stroupežnického

 

KV byl předložen jen protokol o otevírání obálek (16. 11. 2011) a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (z téhož dne), jakož i čtyři nabídky, které se posuzovaly. Chybí vše, co je zmiňováno v předchozím odstavci. Z nabídek není patrno, kdy byly přijaty MČ (nearchivují se obálky, ani neexistuje žádná zpráva z podatelny). Jednotlivé nabídky obsahují kromě krycího listu čestná prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech podle zákona 137/2006 Sb. paragraf 53 odst. 1písm., výpisy z obchodního rejstříku – pouze kopie, živnostenské oprávnění – taktéž kopie, podepsanou smlouvu o dílo a cenovou nabídku. Jelikož KV nebyla předložena zadávací dokumentace, nebyl KV schopen jednotlivé nabídky zkontrolovat. Lze jen konstatovat, že některé nabídky obsahují CD se smlouvou – obálky s CD nebyly otevřeny. A že některé smlouvy obsahují i přílohu předmět plnění, některé nikoliv. V této souvislosti je třeba dodat, že komise a následně rada je výrazně benevolentnější ve způsobu zpracování nabídek oproti například grantům, kde například nepředložení CD bylo důvodem k vyřazení nabídky (a to i přesto, že při grantových řízeních se přidělují finanční prostředky většinou do sto tisíc korun).   V tomto případě byly zřejmě osloveny 4 firmy a komise 16. 11. doporučila vítěze společnost RTM Security, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1.980.000 bez DPH. Rada o této zakázce rozhodla v souladu s doporučením komise dne 22. 11. 2011 svým usnesením 44/1557/2011. Hodnocení spolupráce s vítěznou firmou není v tuto chvíli možné. Smlouva na úklid začíná běžet od 1. 1. 2012 a bude platit do konce roku 2012.

 

 

MŠ Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 – výměna oken

 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla jako jedna z mála uveřejněna na úřední desce, resp. na internetu. Rada MČ o vypsání zakázky rozhodla 3. 5. 2011 svým usnesením č. 16/507/2011, zároveň rozhodla o oslovení tří subjektů dle neveřejné přílohy a jmenování hodnotící komise. Jejím zveřejněním se do výběrového řízení přihlásilo 9 subjektů. Z nabídek není patrno, kdy byly přijaty MČ (nearchivují se obálky, ani neexistuje žádná zpráva z podatelny).  Jak vyplývá z nabídek i hodnocení komise, předem oslovené firmy dodaly nabídky v rozsahu od 350.000 Kč až 2.000.000 Kč dražší než vítěz a nabízeli o více než měsíc delší realizaci díla. Komise pro otevírání obálek se sešla 24. 5. a hodnocení nabídek proběhlo 3. 6. 2011. Všechny nabídky obsahují vše dle zadávací dokumentace, což také konstatovala komise pro hodnocení nabídek. Ta také doporučila vítěze soutěže společnost VEKRA Stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1.449.857 Kč bez DPH. Rada o tomtéž rozhodla dne 7. 6. 2011 svým usnesením č. 21/733/2011. Usnesení rady by mělo obsahovat výši vysoutěžené ceny, v tomto případě je uveden vítěz s  „nejvyšší celkovou ekonomickou výhodností nabídky“. Smlouva byla podepsána 1. 7. 2011. Předání staveniště vítězné firmě proběhlo ke dni 29. 7. 2011. Vlastní práce na výměně oken byly zahájeny dne 8. 8. 2011. Práce ukončeny a zahájeno přejímkové řízení dne 12. 8. 2011. Ukončení přejímky a převzetí staveniště ke dni 15. 8. 2011. Ze strany MČ Praha 5 nebyly vůči zhotoviteli doposud uplatněny žádné reklamace na provedené práce.

 

 

Procesně-organizační analýza ÚMČ Praha 5

 

V tomto případě rada rozhodla o vypsání zakázky dne 29. 3. 2011 svým rozhodnutím č. 11/357/2011, schválila zadávací dokumentaci, tři oslovené společnosti a hodnotící komisi. Výběrové řízení nebylo nikde uveřejněno. Proto 14. 4. přišly nabídky jen oslovených společností (jsou archivovány i obálky s razítkem MČ). Komise otevřela obálky 19. 4. 2011 (Přestože v zadávací dokumentaci se hovoří o otevírání obálek dne 14.4.). Jednání byl dle prezenční listiny také přítomen zástupce některé z firem (není patrno, které). Komise konstatovala, že smlouva třetího uchazeče (společnosti IDS Scheer ČR, s.r.o. není podepsána oprávněnou osobou, přesto konstatovala, že všechny nabídky vyhověli kontrole úplnosti. Vyřazení a nehodnocení nabídky výše zmíněné společnosti proběhlo 27. 4. při posouzení a hodnocení nabídek. Chybné datum u podpisů členů komise, neopravil nikdo z členů ale J. Nechvátal, který nebyl jednání přítomen. Ve vítězné nabídce KPMG Česká republika, s.r.o., v jejím krycím listě je opravena výše smluvní pokuty za každý den prodlení (dílčí kritérium s váhou 10%) z 1200 Kč na 10.000 Kč neoprávněnou osobou, nabídku podávala jednatelka společnosti Eva Racková, za společnost nemůže jednat manažer Ondřej Holek, který změnu učinil. Nutno dodat, že zřejmě šlo jen tiskovou chybu, neboť o 10.000 Kč jako smluvní pokutě se hovoří ve smlouvě (součást nabídky), která je podepsána oprávněnou osobou. Komise doporučila společnost KPMG ČR, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.850.000 Kč. Druhá byla Nexia AP, a.s. s nabídkovou cenou 1.950.000 Kč. Rada rozhodla o vítězi dne 3. 5. 2011 svým usnesením č. 16/531/2011. Rada opomněla svým rozhodnutím vyloučit společnost IDS Scheer ČR, s. r. o.. Toto rozhodnutí může učinit pouze RMČ na návrh komise nikoliv komise samotná.   Smlouva byla podepsána 19. 5. 2011 s platností do 31. srpna 2011. Tomu však odporuje jak referátník, tak průvodní list smlouvy, oba dva dokumenty, které jsou vyplňovány před samotným podpisem smlouvy, jsou datovány 7. 6. 2011. Kopii smlouvy, která byla KV předložena, také chybí strana s doložkou podepsanou dvěma zastupiteli. Rada zároveň opomněla usnesením z 3. 5. schválit z jaké kapitoly budou kryty finanční prostředky na tuto analýzu. Tím se zabývala na jednání dne 14.6. Rada opětovně schválila „provedení procesně – organizační analýzy úřadu MČ Praha 5 firmou KPMG Česká republika, s.r.o. za cenu 1.850.000 Kč bez DPH, tj. 2.220.000 Kč s DPH“ přesto, že smlouva byla již podepsána (a to ať již 19. 5., jak hovoří smlouva, či 7. 6., jak naznačuje referátník). A zároveň schválila financování analýzy z podkapitoly 0926 § 6171 pol. 5166. Procesně-organizační analýza ÚMČ Praha 5 byla předána 5. srpna 2011. Na otázku, zda došlo k nějakým reklamacím, nebylo KV odpovězeno.

 

 

ZŠ Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 24/720 – odstranění vlhkosti v suterénu budovy, zázemí výdejny jídel

 

Zadávací dokumentaci pro toto výběrové řízení vypracoval Unitender, s.r.o., se kterým má MČ Praha 5 uzavřenu „Mandátní smlouvu na poradenství v zadávacích řízeních veřejných zakázek“. Za každé jimi zpracované výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek této společnosti náleží odměna 52.000 Kč bez DPH (společnost sídlí a má i kontaktní adresu v Ostravě). Tato cena neodpovídá dle materiálů, které měl KV k dispozici, poskytnutým službám. Výběrové řízení nebylo nikde uveřejněno ani nebyl záměr schválen radou. Z předložených dokumentů KV vyplývá, že byly osloveny tři firmy. Nabídky těchto firem byly doručeny 14. 10. (v tomto případě jsou archivovány obálky, evidenční arch podaných nabídek, i prezenční listina prohlídky místa plnění). Komise se sešla dne 18. 10. 2011. Právě příloha č. 1 zápisu této komise měla obsahovat oslovené společnosti. Tato příloha nebyla KV předložena. Komise doporučila společnost BONKA, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1.127.091 (která měla maximální počet bodů i v dalších dílčích kritériích). Rada o tomtéž rozhodla 25. 10. 2011 svým snesením číslo 40/1386/2011 (v intranetu nejsou přílohy rozhodnutí). Přestože smlouva byla uzavřena už 21. 11. 2011, práce začaly ve shodě s textem smlouvy dle stavebního deníku již 7.11.201 (staveniště bylo předáno 3.11.). V průběhu stavby došlo k požadavku na vícepráce a méně práce, po vzájemném zápočtu obou položek s navýšením ceny o 334.422 Kč. Tento požadavek RMČ schválila 6. 12. 2011 svým usnesením č. 47/1666/2011. Stavba byla ukončena a předána 16. 12. 2011. Závady dosud nebyly zjištěny.

 

 PŘÍLOHA 2

 

Zpráva Kontrolnímu výboru – mobilní kancelář

 

 

Dne 06.09.2011 Rada MČ Praha 5 pod č. usn. 33/1156/2011 schválila podnájem mobilního objektu – kanceláře žadateli: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304.

 

Dne 10.08.2011 byly předány podklady ke zpracování podnájemní smlouvy právnímu oddělení ÚMČ Praha 5. Po několika vzájemných připomínkách k podobě podnájemní smlouvy, předalo právní oddělení dne 24.10.2011 konečnou podobu podnájemní smlouvy.

 

Dopisem ze dne 25.10.2011 byl žadatel o podnájem mobilní kanceláře písemně seznámen s usnesením RMČ a byla mu zaslána podnájemní smlouva k podpisu. Dopis doručen 31.10.2011.

 

Dne 23.11.2011 se na OBS (nyní OSV) osobně dostavili zástupci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra s dotazy a připomínkami ve věci, bez kterých odmítli podepsání podnájemní smlouvy.

 

Na jednání bylo dohodnuto, že navzdory podmínkám podnájmu uvedených ve zveřejněném záměru č. 49/2011 (tj. podnájemce si má svým jménem a svým nákladem zajistit veškerá potřebná povolení k umístění a provozování mobilní kanceláře) poskytne OBS prvotní součinnost a rady při vyřizování administrativy v této záležitosti.

 

V této souvislosti proběhlo dne 12.12.2011 jednání OBS s vedoucí Odboru stavební úřad a vedoucím Odboru dopravy. Vedoucí dotčených odborů seznámili OBS s problematikou související se získáním veškerých potřebných povolení dotčených orgánů.

Na tomto jednání bylo mimo jiné konstatováno, že na místě plánovaného umístění mobilní kanceláře, je v letošním roce plánovaná výstavba bezbariérového přístupu – výtahu metra trasy B metro stanice Anděl. Umístění buď v ulice Brožíkova nebo Nádražní. Umístění v ulici Nádražní by značným způsobem zkomplikovalo přesun a umístění mobilní kanceláře v této lokalitě.

 

Dne 17.01.2012 Rada MČ Praha 5 pod č. usn. 2/72/2012 doporučila, jako jeden s účastníků řízení, umístění bezbariérového zpřístupnění stanice metra Anděl z ul. Bozděchova.

 

Zatím poslední interní jednání ve věci proběhlo dne 02.02.2012 za účasti vedení ÚMČ a vedoucích dotčených odborů, kdy byl rekapitulován postup pro zajištění veškerých potřebných povolení k umístění a provozování mobilní kanceláře, s ohledem na umístění bezbariérového zpřístupnění stanice metra Anděl.

 

 

 

2. 2. 2012                                                                                          Ing. Petr Haluza, MBA

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě