Zápis z 14. KOAaM dne 30.8.2004

02/09/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 30.8.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              7                                                  

Omluveno:                             4                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4261/1, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4261/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 113 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem vybudování provizorního oplocení u nemovitosti čp. 2938.

Komise  doporučuje prodej celého pozemku.

5/0/0

 

14/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1184/60, 1184/63 (Finep) a id. ½ pozemku parc. č. 1184/58 (spoluvlastnictví FINEP + MHMP) za pozemek parc. č. 1184/61 (MHMP) vše v k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr směny pozemku parc. č. 1184/58, k.ú. Hlubočepy, z vl. firmy FINEP Barrandov k.s., ua pozemek parc. č. 1184/61, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodů výstavby obytného domu.

5/0/0

 

 

14/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel:  pan David Mlýnek

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ :

1. schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 340 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zabezpečení pozemku proti černým skládkám – za podmínek, že předmětná část pozemku bude užívána v souladu s platným ÚP HMP (lesní porosty a trvalý travní porost) a oplocení bude na hranici pozemku parc. č. 1775.

5/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 14/01/2004

 

Žádost:  Žádost o schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. – doplnění úklidu přilehlých prostor.

 

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, Vltavská 12

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. – Vltavská 12, čp. 980, k.ú. Smíchov.

  5/0/0

 

OA 14/02/2004

 

Žádost:  Revokace usnesení čj. 36/1260/2003 – pronájem části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ revokovat usnesení čj. 36/1260/2003 z 23.9.2003 takto:

Schvaluje pronájem části pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol p. P. Pospíšilovi, bytem Praha 9, Zelenáčská 127 – díl č. 4 a manž. Vintrovým, bytem Praha 5, Mahelova 6 – díl č. 8 za cenu Kč 7,-/m2/rok na dobu neurčitou.

Z důvodu nepodepsání nájemní smlouvy je vyloučen pronájem pí. J. Jelínkové, bytem Praha 9, Zárybská 671/8.

 

5/0/0

 

OA 14/03/2004

 

Žádost: Žádost společnosti SUPTe a.s. o souhlas s výstavbou základnové stanice mobilních telefonů pro operátora Český Mobil a.s. v objektech čp. 1272, Nádražní 15, k.ú. Smíchov a čp. 249, Štefánkova 28-30, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: Společnost SUPTe a.s.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – Hodová Helena

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit výstavbu základnové stanice mobilních telefonů pro operátora Český Mobil a.s. v objektech Nádražní 15/1272 a Štefánkova 28-30/249, k.ú. Smíchov za roční nájemné 80.000,- Kč pro každý objekt.

5/0/0

 

 

NP 14/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – cestovní kancelář, žádost o revokaci usn. RMČ a úpravu NS z titulu dokončení rekonstrukce.

 

Žadatel: pan Otakar Forstík

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  revokovat usn. RMČ č. 8/213/2004 ze dne 24.2.2004 takto:

I.                    doporučuje souhlasit

s prominutím částky ve výši 508.315,50 Kč nájemci Otakaru Forstíkovi, KOMFORT – Cestovní kancelář za ušlé nájemné z titulu rekonstrukce pronajatého NP Štefánkova 28/249, Praha 5 – Smíchov za dobu od 1.9.2003 do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o novém způsobu užívání, tj. do 15.7.2004.

II. doporučuje schválit změnu doby trvání NS uzavřené s Otakarem Forstíkem, KOMFORT – cestovní kancelář na NP Štefanikova 28/249, Praha 5 – Smíchov z doby neurčité na dobu určitou s trváním od 1.9.2003 do 31.8.2013,

III. snížení výše vybíraného nájemného za NP Štefanikova 28/249, Praha 5 – Smíchov od 1.9.2003 do 31.7.2007 na částku 1.000,- Kč/měsíc s tím, že v této době bude obydleno slevou na nájemném technické zhodnocení pronajatého NP ve výši 2,228.970,- Kč.

5/0/0

 

NP 14/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 10/493, Praha 5 – Smíchov, VINUM – českomoravské družstvo – žádost o pronájem NP sklepa.

 

Žadatel: Vinum, vinařské družstvo

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál odložen do doby vyřešení s nájemcem NP

5/0/0

 

NP 14/03/2004

 

Žádost:Nebytové prostory – Lamačova 825, pí. Trnková – ukončení nájemní smlouvy č. 901 a 902 dohodou.

 

Žadatel: pí. Trnková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      dohody o ukončení nájemních smluv k NP č. 901 a č. 902 v domě čp. 825, k.ú. Hlubočepy, Lamačova ul. Č. 11 ke dni 31.8.2004

2.      zveřejnění pronajmutí NP prodejny č. 901 a NP skladu č. 902 v domě čp. 825, k.ú. Hlubočepy, Lamačova ul. 11, Praha 5 – Barrandov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tyto prostory firmě Ramia spol. s r.o. za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2, rok za prodejnu a 550,- Kč/m2/rok za sklad na dobu neurčitou.

5/0/0

 

 

NP 14/04/2004

 

Žádost: Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, PRO PORK s.r.o., žádost o pokračování v úhradě sníženého nájemného po dobu rekonstrukce

 

Žadatel: PRO PORK s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu – nový návrh usnesení

5/0/0

 

 

 NP 14/05/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 479/37 – pí. Neubauerová – ukončení nájemní smlouvy dohodou.

 

Žadatel: Pí. Neubauerová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje   RMČ schválit dohodu o ukončení nájemní smlouvy s paní Marií Neubauerovou, Brožíkova 8, Praha 5 – Košíře k NP v domě čp. 911, Janáčkovo nábřeží č. 37, k.ú. Smíchov ke dni 31.5.2004.

 

NP 14/06/2004  – na stůl

 

Žádost: NP – Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov, Petr Drábek, žádost o prominutí nájemného.

            podílový dům: MČ Praha 5 id. ¼, Ing. František Večeřík id. ½, pí. Anna Kolářová id. ¼.

Žadatel: Pan Petr Drábek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit firmě Petr Drábek prominutí základního nájemného na dobu 3 měsíců s plněním  od 1.7.2004 do 30.9.2004 při provádění stavebních úprav nebytového prostoru Borovská 29/594, Praha 5 – Smíchov v úhrnné výši 29.481,- Kč.

5/0/0

 

NP 14/07/2004  – na stůl

 

Žádost: NP – Vrchlického  161/5, Praha 5 – Košíře, pan Ing. Jaroslav Fiala – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel: pan Ing. Jaroslav Fiala

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP – (kancelář, výrobna, sklad) v ul. Vrchlického 161/5 firmě FIALA – Praha s.r.o. za cenu 1.600,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

Pan  Fiala po dobu hlasování opustil jednací místnost jako osoba podjatá.

4/0/0

 

 

15.KOAa M se koná dne : 13.9.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:31.8.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                    zástupce starosty

                                                        MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě