Zápis z 14. KOAaM dne 14.8.2006

16/08/2006

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne : 14.8.2006

 

 

Počet členů  KOA a M        10

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             3                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2006

 

Žádost:  Dodatek ke smlouvě 90/OSM/1998 ze dne 2.7.1998 z důvodu změny záhlaví smlouvy.

 

Žadatel:  společnost Kováků 13, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      Dodatek č. 1 ke smlouvě 90/OSM/1998 ze dne 2.7.1998 z důvodu změny záhlaví smlouvy na Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1498 se sídlem Praha 5, Karla Engliše 1498/13.

 3/0/0

 

14/02/2006

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 1798/4, k.ú. Hlubočepy z vl. Obce hl. m. Prahy – rampa.

 

Žadatel:  HIPOZ s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 1798/4, k.ú. Hlubočepy dle GP 1502-16/2005 ze dne 24.10.2005 z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

3/0/0

 

 

 

 

14/03/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 176/2, k.ú. Jinonice včetně části pozemku parc. č. 1514/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vydržení.

 

Žadatel:  spolumajitelé domu čp. 206, k.ú. Jinonice

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      pronájem případný prodej částí pozemků parc. č. 176/2 a 1514/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiložené situace spolumajitelům domu čp. 206, k.ú. Jinonice, ulice Butovická.

3/0/0

 

14/04/2006

 

Žádost:  Žádost  o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1560/4, 1560/1, 1564/1, 1564/3 a 1838/103, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  firma INTERTRADE CS, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1560/4, 1560/1, 1564/1, 1564/3 a 1838/103, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti INTERTRADE CS, spol. s r.o. – za účelem plánované výstavby bytového domu a řešení dané lokality.

3/0/0

 

14/05/2006

 

Žádost:  Žádost  o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu částí pozemků parc. č. 190/11 a parc. č. 188/1, v k.ú. Jinonice, včetně celých pozemků parc. č. 188/5 a 188/6, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.      záměr prodeje a pronájmu částí pozemků parc. č. 190/11 a parc. č. 188/1 a celých pozemků parc. č. 188/5 a 188/6, vše v k.ú. Jinonice panu Alexandru Buckovi – za účelem vybudování přístupové cesty k pozemku parc. č. 189/2, k.ú. Jinonice.

3/0/0

 

 

 

14/06/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 1440, k.ú. Košíře za části pozemků parc. č. 1442 a 1443, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Firma PREMIUM real, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1. záměr směny části pozemku parc. č. 1440, k.ú. Košíře o výměře cca 4.605 m2 ve vlastnictví firmy PREMIUM real, spol. s r.o. za části pozemků parc. č. 1442 a 1443, k.ú. Košíře o výměře cca 2.621 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem scelení (úpravy tvaru pozemků)

4/0/0

 

14/07/2006

 

Žádost:  Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1108, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví ing. J. Šťastného za pozemek parc. č. 1114/6 (nově 1114/20) ve vlastnictví MHMP.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      záměr směny části pozemku parc. č. 1108, k.ú. Hlubočepy o výměře 2.053 m2 ve vlastnictví ing. Josefa Šťastného, za pozemek parc. č. 1114/20, k.ú. Smíchov o výměře 691 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

5/0/0

 

14/08/2006

 

Žádost:  Stanovisko k převodu pozemků parc. č. 8/2 a parc. č. 8/17, k.ú. Košíře z vl. Obce hl. m. Prahy – sjednocení vlastnictví.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      úplatný převod pozemků parc. č. 8/2 a 8/17, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy o celkové výměře 705 m2 za účelem sjednocení vlastnictví pro vlastníka ČR – Ministerstvo vnitra.

5/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 14/01/2006

 

Žádost:. Záměr prodeje objektu Ženské domovy – Radlická 3, č.p. 2000 s pozemkem parcel. Č. 2898 a Ostrovského 16, čp. 11 s pozemkem parcel. Č. 2899 a pozemkem parcel.č. 2900, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: RMČ P5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.se záměrem prodeje objektu Ženské domovy – Radlická 3, č.p. 2000 s pozemkem parcel. č. 2898 (zastavěná plocha a nádvoří) a Ostrovského 16, čp. 11 s pozemkem parcel. č. 2899 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkem parcel. č. 2900 (zahrada), k.ú. Smíchov za minimální kupní cenu dle znaleckého posudku 173.898.680,- Kč.

5/0/0

 

OA 14/02/2006

 

Žádost:. Štefánikova 21/ čp. 216 – uzavření nájemní smlouvy se společností ERATO s.r.o., Štefánikova 21, Praha 5, IČ: 49616609 nájemce NP na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu s účinností od 1.8.2006.

 

Žadatel: spol. ERATO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.uzavření nájemní smlouvy se společností ERATO s.r.o., Štefánikova 21, Praha 5, IČ:49616609 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu s účinností od 1.8.2006 za roční nájemné ve výši 8.000,- Kč.

5/0/0.

 

OA 14/03/2006

 

Žádost:. Holečkova 45, čp. 906, parc. č. 3488 (zahrada), vypořádání nároků účastníků vzniklých v důsledku rozhodnutí Pozemkového úřadu.

 

Žadatel: MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.s prohlášením ve věci vypořádání nároků účastníků vzniklých v důsledku rozhodnutí Pozemkového úřadu č.j. PÚ 9061/93 z 18.2.2003.

5/0/0

 

 

OA 14/04/2006

 

Žádost:. U Klikovky 17, záměr prodeje id. 26/32 domu čp. 1795 s id. 26/32 stav. Poz. Parcel. Č. 4424, a souvisejících pozemků, zahrady parcel. Č. 4425/1 a zast. Plochy parcel. Č. 4425/2, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: spoluvlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.se záměrem prodeje id. 26/32 domu čp. 1795, U Klikovky 17, s id. 26/32 stav. Poz. Parcel. Č. 4424, a souvisejících pozemků, zahrady parcel. Č. 4425/1 a zast. Plochy parcel. Č. 4425/2, k.ú. Smíchov, Praha 5, spoluvlastníku, za kupní cenu celkem 5, 000.000,- Kč.

4/0/1

 

OA 14/05/2006

 

Žádost:. Žádost o schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné – Jan Písecký.

 

Žadatel: p. Jan Písecký

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.splátkový kalendář nájemci sportovního areálu V Stráni 11 Janu Píseckému, bytem Praha 5, V Cibulkách 57 – nový termín splacení dlužného nájemného ve výši 104.200,- Kč ke dni 15.9.2006.

5/0/0

 

OA 14/06/2006

 

Žádost:. Nabídka odkoupení části pozemku na základě předkupního práva od spoluvlastníků – č. parc. 1192, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: p. Božena Hladečková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se vzdáním se předkupního práva k id. 4/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře – ul. Hlaváčkova spoluvlastníkům dle LV č. 647 pro k.ú. Košíře – tj. Boženě Hladečkové, bytem Praha 10, Amurská 855/1 vlastnící id. 1/5, Jiřímu Novákovi, bytem Praha 6, U Střešovických hřišť 1050/2 vlastníkovi id. 1/5, Věře Rožňové, bytem Praha 4, Nad Malým mýtem 502/1 vlastnici id. 1/5, Antonínu Novákovi, bytem Praha 5, Záluské 153/2 vlastniku id. 1/5.

5/0/0

 

OA 14/07/2006

 

Žádost:. Prodej id. 87/216 části pozemku č. parc. 4688/5 o výměře cca 155,5 m2 manž. Hahnovým – vlastníkům domu čp. 2880, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: manž. Hahnovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. 87/216 z části pozemku č. parc. 4688/5 v k.ú. Smíchov o celkové výměře cca 155,5 m2 manž. Hahnovým, bytem Praha 3, Lobkovicovo náměstí 14, vlastníkům domu čp. 2880 v k.ú. Smíchov se souhlasem spoluvlastníků ing. Boháče a spol. na základě geometrického plánu za cenu 2.000,- Kč/m2 tj. celkem cca 63 m2 za cenu 126.000,- Kč.

5/0/0

 

 

OA 14/08/2006

 

Žádost:. Žádosti o prominutí smluvní pokuty – nájemci PRE, a.s., Roman Dipolt.

 

Žadatel: PRE, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. neschválit:

1.      prominutí smluvní pokuty ve výši 2.613,40 Kč nájemci firmě PRE, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 4 vyčíslené z důvodu nedodržení termínů splatnosti stanovených  v nájemní smlouvě č. 73/OSM/98 na část pozemku č. parc. 4034/1 v k.ú. Smíchov

II. neschválit:

1.      prominutí smluvní pokuty ve výši 9.313,30 Kč nájemci Romanu Dipoltovi, bytem Kladno 4 – Rozděliv, Smečenská 732 vyčíslené z důvodu nedodržení termínů splatnosti stanovených v nájemní smlouvě č. 70/0/OOA/05 na část pozemku č. parc. 1954/3 v k.ú. Košíře.

5/0/0

 

NP 14/01/2006

 

Žádost: Nebytové prostory – Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a.s., odepisování technického zhodnocení a souhlas s podnájmem.

 

Žadatel: ČSOB Pojišťovna, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu na žádost předkladatele.

 

 

 

NP 14/02/2006

 

Žádost: Nebytové prostory – Pronájem na základě vyvěšení, Na Konvářce parc. č. 789/3, Praha 5 – Smíchov.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Holubová Lenka

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ 

            I. Schválit:

1. pronájem NP – garáže v ul. Na Konvářce č. parc. 789/3, Praha 5 – Smíchov

    Žadatel: Diana Boumová, Na Konvářce 21, Praha 5

    Za nájemné ve výši: 1.000,- Kč/měsíc

5/0/0

 

Na stůl:

 

14/09/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 316/4 a 317/2, k.ú. Radlice ve vl. Žadatelů za část parc. č. 316/1 a část parc. č. 317/1, k.ú. Radlice ve vl. Obce hl. m. Prahy – výstavba veřejné komunikace.

 

Žadatel: Společnost Central Group

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ 

            I. Schválit:

1. směnu částí pozemků parc. č. 316/4 a 317/2, k.ú. Radlice z vl. Společnosti Central Group a.s. a částí pozemků parc. č. 316/1 a 317/1, k.ú. Radlice z vl.. obce hl. m. Prahy.

4/0/1

 

 

OA 14/09/2006

 

Žádost: Změna usnesení KOAaM – Revokace usnesení č. 24/823/99 o prodeji pozemků č. parc. 415/5  a 415/6 v k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit –  p. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ 

I.                   Revokovat:

1.      usnesení OR č. 24/823/99 týkající se prodeje pozemků č. parc. 415/5 a 415/6 v k.ú. Hlubočepy vlastníkům navazujících pozemků takto:

 

II.                Souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 415/6 v k.ú. Hlubočepy o výměře 165 m2 za cenu 1.300,- Kč/m2 tj. 214.500,- Kč a č. parc. 415/5 v k.ú. Hlubočepy o výměře 343 m2 za cenu 1.000,- Kč/m2 tj. 343.000,- Kč vlastníkům navazujících nemovitostí manž.. PhDr. Josefu Alánovi, CSc, bytem Praha 5, Lumiérů 484/38 a PhDr. Zdence Alánové, bytem Praha 5, Švábova 769/24 id. ½ a MUDr. Davidu Alánovi, bytem Praha 5, Švábova 769/24 id. ½ – tj. celkem 557.500,- Kč pro zajištění přístupu k domu čp. 769 k.ú. Hlubočepy.

 

III.             Souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 415/9 v k.ú. Hlubočepy o výměře 35 m2 odděleného z pozemku č. parc. 415/6 na základě GP č. 1511 – 25/2005 vlastníkům navazujících nemovitostí manž. Bartlovým, bytem Praha 5, Švábova 770/22 v poměrech dle LV č. 1020 za cenu 1.300,- Kč/m2 tj. za cenu 45.500,- Kč pro zajištění přístupu k domu čp. 770, k.ú. Hlubočepy a parkovacího místa.

5/0/0

 

 

NP 14/03/2006

 

Žádost:  NP – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, návrh na připojení uvolněných prostor k restauraci Stará Praha..

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ 

I.                   Souhlasit:

 

1.      s tím, že požadavek Hyg.st.hl.m. Prahy na obnovení zásobovací cesty pro restauraci Stará Praha, č.p. 530, k.ú. Malá Strana, ul. Vítězná 11, Praha 5 bude vyřešen připojením volného NP po býv. Večerce o velikosti 48,37 m2

2.      s uzavřením Dodatku k NS č. 15/2005 s nájemcem POR FAVOR, s.r.o., IČ 26707845, kterým se po pravomocném kolaudačním rozhodnutí upravuje předmět nájmu na velikost 134,63 m2 a výše nájemného na částku 79.656,- Kč měsíčně.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.KOAaM se koná dne :28.8.2006  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                    Ověřil:                        V Praze dne 15.8.2006

Jiřina Zavadilová                            Bc. Martin Stránský

                                                  zástupce starosty MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě