Zápis z 13. zasedání KV dne 9. 1. 2012

12/03/2012

 Zápis č. 13

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 9. 1. 2012

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Jan Hlaváček, Karel Novotný,  Ing. Ondřej Velek, RNDr. Miroslav Škaloud (příchod 13,15 hod), Ing. Michal Pavel (příchod 13,15 hod)

Hosté:         Vojtěch Zapletal, Ing. Radka Kuncová, Mgr. Radka Havlinová, Mgr. Lucie Vávrová

Omluveni: 

Program:

 1. 1. Schválení programu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. 2. Kontrola zápisu z 12. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. 4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
 5. 5. Informace o kontrole výkonu správy aquaparku Barrandov v souladu s mandátní 6. smlouvou (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2011)
 6. 6. Informace o kontrole vybraných veřejných zakázek (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2011)
 7. 7. Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2011
 8. 8. Práce s informačním systémem MČ Praha 5
 9. 9. Různé

  

ad 1)    Schválení programu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 13. zasedání ve výše uvedeném znění                   5 / 0 / 0

            

ad  2/   Kontrola zápisu z 12. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 12. zasedání, které se konalo dne 5. 12. 2011           5 / 0 / 0

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 11. 2011 do 15. 12. 2011

                 KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            5 / 0 / 0

 

 ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 12. 2011 do 9. 1. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 4/6/2011/1.2, 8/16/2011/1.1, 10/9/2011/1.1, 10/32/2011/1.1, 10/35/2011/1.1, 10/40/2011/1.1, 10/42/2011/1.1, 11/11/2011/1.1, 11/14/2011/1.1, 11/14/2011/1.2, 12/10/2011/1.1, 12/17/2011/1.1, 12/18/2011/1.1, 12/22/2011/1.1, 13/3/2011/1.1, 13/4/2011/1.1, 13/5/2011/1.1, 13/6/2011/1.1, 13/10/2011/1.1, 13/11/2011/1.1, 13/12/2011/1.1, 13/13/2011/1.1
 • odložení usnesení č. 17/2/2004/1.1 z 31. 12. 2011 na 31. 12. 2012, 9/64/2007/1.1 z 31. 12. 2011 na 29. 6. 2012, 14/40/2008/2.1 z 31. 12. 2011 na 31. 12. 2012, 4/2/2011/1.2 z 15. 12. 2011 na 31. 3. 2012, 13/7/2011/1.1 z 31. 12. 2011
  na 29. 2. 2012

            KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 a usnesl se na tom, že se k usnesení ZMČ Praha 5 vrátí na březnovém zasedání KV ZMČ Praha 5 (po schválení rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2012)                                                                                                                                            5 / 0 / 0

 

ad 5)    Informace o kontrole výkonu správy aquaparku Barrandov v souladu s mandátní smlouvou (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2011):

            Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly, která proběhla v prosinci 2011 ve společnosti Aquadream, a. s.

            K 31. 10. 2011 byly vykazovány za správu objektu dle mandátní smlouvy celkové náklady ve výši 3 112 tis. Kč a příjmy 48 tis. Kč. Provoz Aquaparku Barrandov je financován společností Aquadream na základě pronájmu objektu dle nájemní smlouvy ze dne 11. 9. 2007. Výnosy ze vstupného jsou taktéž příjmem společnosti Aquadream. Akciová společnost Aquadream není povinna zpřístupnit údaje o provozních příjmech a nákladech, tudíž ani po provedené kontrole  není známa výše jejich hospodářského výsledku. MČ Praha 5 hradí poměrně vysoké náklady na údržbu a opravu areálu. Podle výše jejich zisku zvažuje KV, zda nevstoupit v jednání ohledně možného podílu na nákladech za údržbu areálu pronajímatelem.

 1. 1.      Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrole výkonu správy aquaparku Barrandov v souladu s mandátní smlouvou
 2. 2.      Kontrolní výbor doporučuje Radě MČ Praha 5, aby vstoupila do jednání se společností Aquadream a.s s. za účelem zjištění skutečných nákladů a výnosů při provozování aquaparku Barrandov.

                                                                                                                     7 / 0 / 0

 

 

ad 6)    Informace o kontrole vybraných veřejných zakázek (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2011):

Kontrolou vybraných veřejných zakázek bylo zjištěno, že vyhlášení některých výběrových řízení nebylo zveřejněno na úřední desce MČ Praha 5. V jiných případech nebyl vhodně proveden výběr oslovených dodavatelů (nezájem oslovených o zakázku). Od kontroly, provedené v červnu 2011, nedošlo u veřejných zakázek ke zlepšení postupu. Ing. Velek upozornil na skutečnost, že na rozdíl od jiných obcí nemá MČ Praha 5 zpracovaný seznam uskutečněných veřejných zakázek na webových stránkách.

 1. 1.      KV bere na vědomí zprávu o kontrole předloženou předsedou KV
 2. 2.      KV se k výsledkům kontroly vrátí na svém příštím zasedání
 3. 3.      KV ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání celkový přehled uskutečněných objednávek do výše 200 000,- Kč za rok 2011

                                                                                                                                7 / 0 / 0

 

ad 7)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2011:

Na návrh ing. Velka bylo ve Zprávě o činnosti v bodu 7) doplněno do poslední věty o text: „Zastupitelstvo MČ Praha 5 návrh v podobě textu  „zajistit zveřejňování na intranetu všech dokumentů sloužících pro jednání poradních orgánů samosprávy t.j. výborů, komisí a dalších poradních orgánů rady“ nepřijalo.“

KV schválil Zprávu o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2011.                                                                                                                                                                                                                  7 / 0 / 0

 

ad 8)    Práce s informačním systémem MČ Praha 5:

Ing. Velek a RNDr. Škaloud seznámili přítomné s postupem zpracovávání návrhů na zlepšení práce s intranetem a internetem s tím, že konkrétní návrhy budou členům výboru předloženy na některém z příštích zasedání. 

                                                                         

            KV bere na vědomí informace o možnostech zlepšení práce s inf. systémem MČ Praha 5 a ukládá ing. Velkovi a RNDr. Škaloudovi předložit písemné návrhy na příštím zasedání KV.                                                                                                                                                                         7 / 0 / 0

 

 

ad 9)    Různé:

Příští zasedání KV se bude konat dne 13. 2. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 V Praze dne 23. 1. 2012

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

  

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě