Zápis z 13. zasedání KÚR dne 17.8.2006

01/09/2006

 


 1.) Podnět na změnu ÚPn Z01/08 Nad Hliníkem na pozemcích č.parc. 1853/5 a 1853/6
       k.ú.    Košíře


    Pozemek se nachází v lokalitě Košíř, východně od ulice Upolínovy, ležící v k.ú. Motol.
    Stávající stav dle ÚPn je zahrádky a zahrádkové osady (PZO),  navrhovatel žádá o
    změnu na funkci čistě obytnou (OC). Lokalita je  součástí přírodního parku Košíře –
    Motol.
   Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1853/5 a 6 k.ú. Košíře ze
   stávajícího funkčního využití zahrádky a zahrádkové osady (PZO)   na čistě obytné (OC).

 2.) Podnět na změnu ÚPn na pozemku č.parc. 1054/2 k.ú. Košíře ze stávajícího LR na
      OC –  opakovaná změna (Z 02/06 U Vojanky) 


   Pozemek se nachází v lokalitě nad ulicí U Vojanky. Stávající stav dle ÚPn je funkce lesní
   porosty – LR, navrhovatel žádá o změnu na OC opětovně. Lokalita je součástí přírodního
   parku Košíře – Motol.


 


  Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn „ Z 02/08 U Vojanky“ na pozemku č.parc. 1054/2
  k.ú. Košíře ze stávajícího funkčního využití lesní porosty (LR)   na čistě obytné (OC).


       3.) „Rekonstrukce objektu č.p. 366, Holečkova 13 k.ú. Smíchov na ubytovací zařízení“
     DÚR  výjimečně  přípustné funkční využití území OV pro ubytovací zařízení +
     úprava směrné   části ÚPn – podílu bydlení v centrální části  ze stávajících 0,7 na 0.
      Rekonstrukcí a nástavbou bytového domu o 1 podlaží a využitím půdního prostoru
      vznikne  ubytovací zařízení hotelového typu ****, o kapacitě 98 lůžek, cca 53 pokojů, 70
      míst u stolu (snídárna). Potřebný počet 20 parkovacích míst zajištěno na pozemku SŠ,
      ZŠ a MŠ pro  sluchově postižené.


 


KÚR souhlasí  s umístěním stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 366, Holečkova 13, k.ú.
Smíchov, na ubytovací zařízení “, nástavbu a vestavbu objektu, s výjimečně přípustným
funkčním využitím území OV pro  umístění ubytovacího zařízení a úpravou směrné části
ÚPn   podílu bydlení v centrální části ze stávajícího 0,7 na 0.


                                                                                                                     


     4 . Radlická Business Park – 3. etapa, č.parc. 1236/7,70 k.ú. Jinonice, DUR


       Projekt je předkládán po provedené úpravě ÚPn míry využití území ZOS  ze stávajícího kódu
    E na G. Dostavbu umožňuje stabilizace trasy Radlické Radiály. Objekt je navržen o 5 NP,
    využití pro administrativu. V rámci stavby budou  provedeny související komunikace pro pěší.


 


      KÚR souhlasí s umístěním stavby Radlická Business Park, 3. etapa, na pozemcích č.parc.
   1236/7,70 k.ú. Jinonice dle dokumentace dat. 02/2006.


 


                                                                                                                      
  5.) Úprava směrné části ÚPn č. U 0437/2003, č.parc. 1236/5 – 48, k.ú. Jinonice


       Důvodem je rozšíření kapacity stávajícího objektu ubytovny v areálu ČR – Generálního
    ředitelství cel. V území ZOS je navržena úprava míry využití ze stávajícího kódu E na G.
    Stávající objekt bude po úpravě navýšen nástavbou na 7 NP. Bude sloužit k ubytování
    zaměstnanců  GŘ cel.


 


      Komise doporučuje úpravu ÚPn č. U 0437/2006 v území ZOS na pozemcích č.parc. 1236/5,
  9,  19, 20,21,22,47 48 k.ú. Jinonice


 


                                                                                                                           


     6.) BD a apartmány Golf, zastavovací a hmotová studie, č.parc. 387/2 – 387/5 k.ú. Motol


     V území SVO, kde je funkce bydlení výjimečně přípustným využitím, s mírou využití D1, je
  navržena skupina  8 bytových domů. Mají charakter viladomů se 4 NP na podnožích, které
  jsou využity pro umístění parkovacích stání o cca 95  místech. V bytových domech umístěno
  celkem 84 bytů.


 


 


 


Komise souhlasí – s výjimečně přípustným využitím území SVO pro bydlení na pozemcích č.parc.
                            387/2,3,4,5 k.ú. Motol


                            – s návrhem zástavby na předmětných pozemcích k.ú. Motol dle předložené
                             zastavovací a hmotové studie Bytové domy a apartmány Golf, dat.07/2006
                           


7.) BD Na Popelce – DÚR na pozemcích č.parc.1379/2 a 1381/2 k.ú. Košíře


    Na pozemku, kde  je v současné době nevyužívaný objekt garáží, je navržen bytový dům o 
1 PP , 7 NP (2 poslední ustupující). Umístěno je 2 bytů, 23 parkovacích stání v podzemních garážích.


  


  Komise souhlasí s umístění stavby “Bytový dům Na Popelce“ na pozemcích č.parc. 1379/2 a
  1381/2 k.ú. Košíře.


                                                                                                                          


 


8.)Bytový dům Pod stadiony – ověřovací studie – na pozemcích č.parc.3765, 3789,
  3790k.ú. Smíchov  – ověřovací studie.


     Navržený bytový dům na pozemcích ležících v území OC, v lokalitě na Hřebenkách ,
 z ulice Pod stadiony je o 3 NP, z jižní strany vystupují nad terén o 2 PP (využity pro
 parkovací stání). Objekt obsahuje 24 bytů.


 


  Komise souhlasí s návrhem zástavby na pozemcích 3765, 3789, 3790 k.ú. Smíchov, dle
  předložené dokumentace dat. 02/2006.


                                                                                                                             


   14 . zasedání KÚR se koná  31.8.  2006  v 16,00 hod, společné s KŽP a KOD


  


     

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě