Zápis z 13. KOAaM ze dne 2.8.2004

11/08/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

ze 13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 2.8.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               5                                                

Omluveno:                             4                        

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

13/01/2004

 

Žádost:  Ukončení nájemní smlouvy č. 170/OSM/00 ze dne 25.9.2000 dohodou.

 

Žadatel:  Pan Stanislav Herákl

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení nájemní smlouvy č. 170/OSM/00 uzavřené mezi MČ P5 a panem Stanislavem Herákem ke dni 14.7.2004 (prodej automobilu).

3/0/0

  

 

13/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1472/12, 1472/13 a 1472/14, k.ú. Vinoř ve vlastnictví Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. za pozemky parc. č. 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6 a 1316/19, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit směnu pozemků parc. č. 1472/12, 1472/13 a 1472/14, k.ú. Vinoř ve vlastnictví Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. za pozemky parc. č. 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6 a 1316/19, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sjednocení vlastnictví staveb a k nim příslušejících pozemků.

3/0/0

 

 

 

13/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4918/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 4918/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 180 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zřízení uzavřeného parkoviště.

3/0/0

 

 

 

13/04/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 3071/1, 3171/2, 3074, 3075/3, 3076, 3077/3, 3078, 3080 část 3081, 3082, 3083, 3085, 3077/1, 4879/1 a 4880/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy za účelem výstavby ČSPH.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr pronájmu pozemků parc č. 3071/1, 3071/2, 3074, 3075/3, 3076, 3077/3, 3078, 3080 a části 3081, 3082, 3083, 3085, 3077/1, 4879/1 a 4880/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o celkové výměře 1.800 m2 k výstavbě čerpací stanice pohonných hmot za dodržení podmínek OŽP ÚMČ Praha 5.

3/0/0

 

 

13/05/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji a směně části pozemku parc. č. 1088, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy a 1059/6, k.ú. Hlubočepy z vl. žadatele – příjezdová cesta.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje a směny části pozemku parc. č. 1088, k.ú. Hlubočepy o výměře 60 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem zbudování příjezdové cesty a pozemku parc.č. 1059/6,  k.ú. Hlubořepy z vl. žadatele.

3/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 13/01/2004

 

Žádost:  Záměr pronájmu objektu č.p. 264, Křižíkova 43, Praha 5, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: VESNA Liberec, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová Š.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem štítu objektu čp. 264, Křížová 43, Praha 5, k.ú. Smíchov společnosti VESNA Liberec, spol. s r.o. za roční nájemné 40.000,- Kč.

3/0/0

 

 

OA 13/02/2004

 

Žádost:  Studio Esthetica – sleva na nájemném a úhrada nákladů  na uvedení prostor do původního stavu po povodních v roce 2002.

 

Žadatel: Studio Esthetica

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová Š.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

slevu na nájemném ve výši Kč 35. 148,- za dobu 50 dní po kterou nemohly být pronajaté NP v objektu Elišky Peškové 17 používány k účelu nájmu,

 

3/0/0

 

NP 13/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, Karel Šeba, záměr pronájmu

 

Žadatel: YAO HUA CZ, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem nebytového prostoru Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov firmě YAO HUA CZ, s.r.o. se sídlem Xaveriova 134, P-5 za nájemné ve výši 4.550,-

Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že  tato firma pokračuje v nájmu podle původní nájemní smlouvy.

3/0/0

 

 

 

NP 13/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Otakar Nesvadba – žádost o znovuprojednání zpětvzetí výpovědi z nájmu.

 

Žadatel: ak. mal. Otakar Nesvadba

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  revokovat usn. RMČ č. 25/710/2004 ze dne 1.6.2004 takto:

I.                    doporučuje schválit

1.      ak. malíři Otakaru Nesvadbovi zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov (ateliér) za podmínky zpřístupnění nebytového prostoru do 31.8.2004 (poskytne součinnost při opravách nebytového prostoru).

2.      dodatečné prominutí nájemného ve výši 4.100,- Kč za 9/2002 až 12/2002 ak. mal. Otakaru Nesvadbovi na NP – ateliér Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov ve smyslu usn. Zastupitelstva č. 30/3/2002 ze dne 29.8.2002.

3/0/0

 

 

NP 13/03/2004 – na stůl

 

Žádost: Nebytové prostory – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, Dům dětí a mládeže + Klub dvojčat a vícečat, revokace usn. RMČ č. 30/1022/2004

 

 

Žadatel: Dům dětí a mládeže + Klub dvojčat a vícečat

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ revokovat usn. RMČ č. 30/1022/2003 ze dne 22.7.2003 takto:

I.                    doporučuje schválit

1.      Domu dětí a mládeže prominutí nájemného za NP v suterénu domu v ul. Matoušova 18/1552, Praha  5 – Smíchov  s platností od 1.1.2004 do doby ukončení stavebních úprav a zkolaudování prostor (zákl.měs.nájemné 1.140,- Kč + služby)

2.      Klubu dvojčat a vícečat prominutí nájemného za NP v přízemí domu v ul. Matoušova 18/1552,Praha 5 – Smíchov s platností od 1.1.2004 do doby ukončení stavebních úprav a zkolaudování prostor (zákl. měs. nájemné 2.989,-Kč + služby)

3/0/0

 

 

13/04/2004 – na stůl

 

Žádost:Nebytové prostory – Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov, akad.mal.Radoslava Mikulová žádost o přisloučení části chodby k ateliéru

Žadatel: akad.mal.Radoslava Mikulová

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 souhlasit s rozšířením předmětu nájmu pronajatého ateliéru v ul. Matoušova 18/1552, Praha 5 – Smíchov o část domovní chodby (7,00m2) za podmínky přemístění vstupu na půdu domu, které provede nájemce NP akad.mal. Radoslava Mikulová na vlastní náklady

3/0/0

 

 

NP 13/05/2004 – na stůl

 

Žádost:  Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, nebytové prostory Mahelova 294/4 – úprava ceny

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 schválit úpravu ceny za NP Mahelova 294/4 na 1.000,- Kč /m2/rok

3/0/0

 

 

NP 13/06/2004 – na stůl

 

Žádost: Pronájem společného domovního prostoru prádelny v ul. Pod Kavalírkou 304/44 Praha 5 – Košíře

 

Žadatel: Mgr. Petr Bílý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 schválit pronájem společného domovního prostoru – prádelny, Pod Kavalírkou 304/44, Praha 5 – Košíře Mgr. Petru Bílému za nájemné ve výši 700,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci

3/0/0

 

 

NP 13/07/2004 – na stůl

 

Žádost: Nebytové prostory – Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy Barsel s.r.o. žádost o změnu nájemce

 

Žadatel: Firma BARSEL s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

 

KOAaM  doporučuje RMČ Praha 5 schválit pronájem NP Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy Ladislavu Procházkovi za cenu 1.320,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy

3/0/0

 

 

NP 13/08/2004 – na stůl

 

Žádost: Nebytové prostory –  Nám.14.října 10/2173, Praha 5 Smíchov, Lokal Blok, s.r.o., žádost o schválení úhrady za komerční využívání části dvorku, která je součástí NS

 

Žadatel: LOKAL BLOK s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ Praha 5 schválit dodatek k nájemní smlouvě č. 9/2003 ze dne 1.4.2003 na úhradu sezónního využívání části dvorku domu (49m2), kterou je oprávněn užívat nájemce k předmětu nájmu a je součástí nájemní smlouvy čl. II odst.4, v období od 15.4 do 15.10 vždy do 22.00 hod. běžného roku, na dobu neurčitou, ve výši á 1.000,-Kč/měs.

3/0/0

 

 

14.KOAa M se koná dne : 30.8.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:3.8.2004

 Marcela Končolová                     ing. Jan Matoušek

 

 

 

 

Termíny  konání Komise obchodních aktivit a majetku

 

II/pol. roku 2004

 

 

12.07.2004                                                                                                   11.10.2004

02.08.2004                                                                                                   25.10.2004

30.08.2004                                                                                                   08.11.2004

13.09.2004                                                                                                   22.11.2004

27.09.2004                                                                                                   06.12.2004

                                                                           20.12.2004

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě