Zápis z 13. KOAaM dne 7.7.2008

09/07/2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S 

 

ze  13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne : 7.7. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              6                                                   

Omluveno:                            6                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 12. KOAaM schválen bez připomínek a program na 13. KOAaM  také schválen.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

13/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1662/6 a 1662/5, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

  1.             se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1662/6, k.ú. Hlubočepy o výměře 52 m2 a pozemku parc. č. 1662/5, k.ú. Hlubočepy o výměře 381 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních nemovitostí čp. 1121 a 1132, k.ú. Hlubočepy za podmínky, že bude s ing. Carhou v rámci prodeje, příp. směny pozemku projednán převod části pozemku č. parc. 1018/3 zastavené chodníkem ulice Slivenecká ve prospěch Hl.m.Prahy.

4/0/0.

 

13/02/2008

 

Žádost:  Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 484/3, k.ú. Motol ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem výstavby „Víceúčelového sportovního areálu“.

 

Žadatel:  Ing. Petr Klas

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                          souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 484/3, k.ú. Motol za účelem stavby části běžecké dráhy a obvodové zdi „Víceúčelového sportovního areálu“ dle článku VI. odst. 12 nájemní smlouvy č. 56/0/00A /2006 ze dne 30.6.2006.

4/0/0

 

13/03/2008

 

Žádost:  Firma Telefonica 02 Czech Republic, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření  Smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 298/2 a 298/4, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                    uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 298/4 a 298/2, k.ú. Motol (uložení telekomunikační sítě) pro firmu Telefónica 02 Czech Rebublic, a.s. na základě zákona 458/2.

4/0/0

 

 

13/04/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. ½ pozemku parc. č. 4261/220, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Radilovým.

 

Žadatel:  manželé Radilovi

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

    1.         se záměrem prodeje id. ½ pozemku parc. č. 4261/220, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl.   m. Prahy vlastníkům druhé id. ½ pozemku, manželům Radilovým.

3/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 13/01/2008

 

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 90, k.ú. Smíchov – letní restaurační zahrádka u Restaurace U sv. Filipa a Jakuba.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           záměr pronájmu části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov o výměře 12 m2 před Restaurací U sv. Filipa a Jakuba pro zřízení a provozování letní restaurační zahrádky za cenu 6.000,- Kč + DPH v platné výši v období 1.6 – 30.9. toho kterého roku firmě FaJ, s.r.o., se sídlem Josefův Důl 356, IČ: 27344550.

4/0/0

 

 

OA 13/02/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře ke zřízení sběrného dvora pro společnost Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                  záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře umístěného v areálu Klikatá 1238/90c o výměře 1.600 m2 za účelem zřízení sběrného dvora pro občany  společnosti  Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 za nájemné ve výši 28,- Kč/m2/měsíc, tj. 537.600,- Kč ročně bez DPH.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 13/01/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – garáže ul. Na Konvářce č. 789/3, k.ú. Smíchov, ev. č. 907 žadateli:

                 Zdeňka Navrátilová, Křížová 1727, 150 00  Praha 5

                 za nájemné ve výši 700,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH).  

4/0/0         

————————————————————————————————————————–

 

NP 13/02/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.            pronájem NP – garáže ul. Na Konvářce č. 789/3, k.ú. Smíchov, ev. č. 919 žadateli:

                 Ing. Vlasta Vlachová, Mrázkova 1107/1, 150 00  Praha 5

                 za nájemné ve výši 700,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH)

2/0/2

 

NP 13/03/2008

 

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Oslovit:

  1.            všechny žadatele (mimo dlužníky) k podání dodatečné informace týkající se případné rekonstrukce, odhadu výše potřebných nákladů a z toho vyplývajících případných požadavků na odbydlení a doby nájmu.

 

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

13/05/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí..

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

 

                  Oprava obvodového pláště a výměna otvorových prvků domu Svornosti 1/1497, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o., v částce 3, 301.431,- Kč vč. DPH

 

                 Oprava fasády, výměna vstupních dveří a oprava maleb domu Na Neklance 30, Praha 5 zhotovitel a-z Profil s.r.o., v částce 494.046,- Kč vč. DPH.

 

                 Oprava střechy garáží Na Konvářce 9, Praha 5 zhotovitel Domistav CZ a..s., v částce 459.918,- Kč vč. DPH

 

                Celková oprava nebytových prostor Mahenova 4, Praha 5 v částce 1, 194. 833,- Kč vč. DPH, zhotovitel MOZAIK s.r.o.

4/0/0

 

 

14. KOAaM se koná dne :  28.7.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec  zasedání v 17,15 hod.

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                       Ověřil:                          V Praze dne: 8.7.2008

Jiřina Zavadilová                         ing. Petr H O R Á K

                                                         zástupce starosty               

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě