Zápis z 13. KOAaM dne 27.6.2005

29/06/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 27.6.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               6                                                

Omluveno:                              5                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

13/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji či dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr prodeje či dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol o výměře cca 3.800 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby dvoupodlažního parkingu, který bude sloužit Nemocnici Na Homolce.

 

3/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 2872, 2873, 2874, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – bloková zástavba.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      prodej  pozemků parc. č. 2872, 2873, 2874, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

4/0/0

——————————————————————————————————–

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 13/01/2005

 

Žádost: Dodatek ke smlouvě uzavřené s firmou EkoMotol CZ, s.r.o. čj. 96/0/00A/04.

 

Žadatel: EkoMotol CZ, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková Pavla

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě  čj. 96/0/00A/04 uzavřené s firmou EkoMotol CZ, s.r.o., se sídlem Praha 7, Janovského 986/14, a to změnou čl. VIII. týkající se splátky jistiny v termínu do 31.12.2005 ve výši Kč 500.000,- (původní termín byl k 31.12.2004).

4/0/0

 

 

OA 13/02/2005

 

Žádost:  Musílkova 11, záměr prodeje bytového domu čp. 173 se stav. pozemkem parcel. č. 554, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje bytového domu čp. 173, Musílkova 11, se stav. pozemkem parcel. č. 554, k.ú. Košíře, Praha 5, dle „Statutu…“ za kupní cenu nejméně : 2,300.000,- Kč.

 

4/0/0

 

 

 

OA 13/03/2005

 

Žádost: Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: p. Alena Koskubová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál odložen k prověření ceny dle předchozích prodejů restituentům podílových domů, kdy byla cena snížena oproti ceny dle znaleckého posudku.

4/0/0

 

 

OA 13/04/2005

 

Žádost: Brožíkova 1, záměr prodeje id. 2/3 domu čp. 15 s id. 2/3 zast. pozemku parcel. č. 1339, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

Žadatel: p. Bohumil Hájem, p. Eva Jilemnická

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje id. 2/3 domu čp. 15 s id. 2/3 zast. pozemku parcel. č. 1339, k.ú. Košíře, Brožíkova 1, Praha 5, spoluvlastníkům Bohumilu Hájkovi a Evě Jilemnické za kupní cenu:

2.      KOAaM doporučuje RMČ určit kupní cenu za prodej id. 2/3 domu dle návrhů:

 

1. Návrh – 5,000.000,- Kč   hlasování   2/0/2

2. Návrh – 5,500.000,- Kč   hlasování   2/2/0

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 13/05/2005

 

Žádost: Ukončení nájemní smlouvy č. ZZS2100A04 ze dne 18.5.2004 se společností RAMIA s.r.o., Dobřejovice 92, Říčany, IČO 47122951 dohodou k 30.6.2005 z důvodu nepokrytí nákladů  spojených s nájmem nebytového prostoru.

 

Žadatel: RAMIA s.r.o., Dobřejovice 92, Říčany

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. ZZS2100A04 se společností RAMIA s.r.o. dohodou k 30.6.2005.

 

4/0/0

 

 

OA 13/06/2005

 

Žádost: Národní dům Praha s.r.o. – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

 

Žadatel: Národní dům PRAHA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      uzavření podnájemní smlouvy s Petrem Šuráni, Rumburská 247, Praha 9 na pronájem kavárny v letohrádku Portheimka za roční nájemné 440.000,- Kč bez DPH.

4/0/0

     

 

OA 13/07/2005

 

Žádost: Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/OSM/99 ze dne 18.1.1999 s Metrostav a.s. na objekt Mrázovka 11/č.p. 964.

 

Žadatel: Metrostav a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      uzavření dodatku č. 3 s firmou Metrostav a.s. na objekt Mrázovka 11/964 z důvodu úpravy doby nájmu a úpravy výše nájemného.

4/0/0

 

OA 13/08/2005

 

Žádost: Souhlas s podnájmem na umístění  nápojového automatu a peněžního bankomatu v supermarketu JULIUS MEINL, a.s. ve Smíchovské tržnici, nám. 14. října, Praha 5.

 

Žadatel: JULIUS MEINL, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      Supermarketu Julius Meinl, a.s. uzavření podnájemní smlouvy na umístění nápojového automatu na kávu společnosti Š a Sch s.r.o., IČO 45274959 ve vstupní hale supermarketu JULIUS MEINL, a.s., nám. 14. října, Praha 5.

2.      Supermarketu Julius Meinl, a.s., uzavření podnájemní smlouvy na umístění peněžního bankomatu společnosti Pharro Praha CZ, a.s., IČO 26007991 ve vstupní hale supermarketu JULIUS MEINL, a.s., nám. 14. října, Praha 5.

4/0/0

 

NP 13/01/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, Milan Kučera, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Milan Kučera

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem NP – restaurace (88 m2) v ul. Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov fyzické osobě p. Milanu Kučerovi, U Vysočanského pivovaru 17/459, Praha 9, IČO 63931672 s tím, že budoucí nájemce pokračuje v nájmu  podle pův. NS uzavřené s Ing. Jiřím Kášem – PRADOK, za nájemné stanovené ve výši 23.500,- Kč/měsíčně, na dobu určitou do 31.3.2007.

4/0/0

 

 

NP 13/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, OTAKAR, s.r.o., záměr pronájmu.

 

Žadatel: F. OTAKAR, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      pronájem NP – restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana společnosti OTAKAR, s.r.o. se sídlem Vítězná 13/531, Praha 5, IČO 26129892 za nájemné ve výši 4.983,- Kč/m2/rok ( dle nejvyšší nabídky ).

2.      V případě nedohody s nájemcem OTAKAR, s.r.o. dle bodu 1. KOAaM doporučuje RMČ jednat s firmou A LUSITANA – „LÚCIO MOURA“, Nádražní 21, Praha 5, která předložila nejvyšší nabídku – 4.983,- Kč/m2/rok ( za podmínky doložení ŽL).

3.      Druhý náhradník je firma – MOTOCLUB Benešov, s.r.o., Famfulíkova 1133/14, Praha 8 za nabízenou cenu 4.550,- Kč/m2/rok.

 

4/0/0

 

 

 

Na stůl:

 

 

OA 13/09/2005

 

Žádost: Žádost o prodej pozemků č. parc. 1593/2 a 1593/3 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: pí. Dagmar Machová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková Pavla

 

Stanovisko KOAaM:

 

     KOAaM doporučuje RMČ:

I. Nesouhlasit

1. s prodejem pozemků č. parc. 1593/2 a 1593/3 v k.ú. Smíchov Dagmar Machové, bytem Praha 5, Nad Santoškou 27, vlastnicí stavby č.e. 65 stojící na pozemku č. parc. 1593/3 v k.ú. Smíchov,

 

II. Souhlasit

1. s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky č. parc. 1593/2 o výměře 985 m2 – zahrady a 1593/3 o výměře  92 m2 – zastavěného stavbou v k.ú. Smíchov za celkovou cenu Kč 29.711,-/ročně tj. 248,-/m2/rok za pozemek č. parc. 1593/3 a 7,-/m2/rok za pozemek č. parc. 1593/2 v k.ú. Smíchov s pí. Dagmar Machovou, bytem Praha 5, Nad Santoškou  27 vlastnicí stavby č.e. 65.

4/0/0

—————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 13/03/2005

 

Žádost: NP – pronájmy na základě vyvěšení

1)      NP U Mrázovky 23/2661, Praha 5 – Smíchov /sklad 10,5 m2, suterén), zveřejněn od 1.6. do 17.6.2005 za 400,- Kč/m2/rok, 2 žádosti, obě po termínu vyvěšení

2)       NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov (vyřazený kryt 89,70 m2, suterén) podruhé zveřejněn od 1.6. do 17.6.2005 za 500,- Kč/m2/rok, žádná žádost, návrh OOA na snížení ceny.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      pronájem nebytového prostoru U Mrázovky 23/2661, Praha 5 – Smíchov, žadatel: C.I.M CZECH INVESTMENT MANAGMENT, s.r.o., Na Cihlářce 3062/8, Praha 5 za cenu 550,- Kč/m2/rok.

2.      snížení ceny za pronájem NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov z částky 500,- Kč/m2/rok na 400,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

Termíny KOAaM na II.pol. r. 2005

 

11.7.2005             5.9.2005               17.10.2005              28.11.2005

25.7.2005            19.9.2005               31.10.2005             12.12.2005

22.8.2005             3.10.2005              14.11.2005

 

 

 

 

14. KOAaM se koná dne : 11.7. 2005  v 15 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 15 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 16,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:28.6.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                          zástupce starosty

                                                             MČ Praha 5

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě