Zápis z 13. KOAaM dne 23.7.2007

25/07/2007

        

 

                                                                                                                                                                                                   

 

Z Á P I S 

 

 

z 13.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 23.7. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                               8                                                   

Omluveno:                              5                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis z 12. komise byl projednán bez připomínek, program na 13. zasedání je schválen.

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

13/01/2007

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2 a 1798/109, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Český telecom a.s.

 

Žadatel:  Český telecom a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit::

1.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2 a 1798/109, k.ú. Hlubočepy vymezeného geometrickým plánem 1623-507/2007 schváleného pod. čj. 1523/2007 ze dne 18.4.2007 za cenu 15,- Kč/bm pro společnost Telefonica 02 Czech Republic a.s. Olšanská 55/5, Praha 3.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 13/01/2007

 

Žádost:  Vyjmutí pozemků ze svěřovací listiny č. parc. 1161/1 a  1167 v k.ú. Košíře – ZP Plzeňská 117.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      vyjmutí pozemků č. parc. 1161/1 a 1167 v k.ú. Košíře ze zřizovací listiny č. 23/0/OŠK/2006

3/0/0

 

 

OA 13/02/2007

 

Žádost: Pronájem č. parc. 789/7 v k.ú. Smíchov – pozemek pod garáží.

 

Žadatel:  MUDr. Petr Havránek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.záměr pronájmu pozemku č. parc. 789/7 v k.ú. Smíchov o výměře 20 m2 vlastníkovi stavby garáže za cenu 85,- Kč/m2/rok (dle výměru MF č. 1/2007 z 6.12.2006) MUDr. Petru Havránkovi, bytem Praha 4, Štichova 596/10 za celkovou cenu 1.700,- Kč/rok.

2. doporučuje jednat s vlastníkem garáže o odkoupení pozemku.

4/0/1

 

  OA 13/03/2007

 

Žádost:  Prodej id. 87/216 pozemku č. parc. 4261/152 v k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  manželé Tirpákovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4261/152 o celkové výměře 180 m2 v k.ú. Smíchov manželům Tirpákovým, bytem Praha 5, Zdíkovská 3009/19 za cenu 2.000,- Kč/m2 tj. 72,497 m2 za 144.994,- Kč v součinnosti se spoluvlastníky.

5/0/0

 

 

OA 13/04/2007

 

Žádost:  Odkoupení id. 1/3 pozemku č. parc. 4541, k.ú. Smíchov od spoluvlastníka K. Šembery.

 

Žadatel:  p. Karel Šembera

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Nesouhlasit:

1.     s odkoupením id. 1/3 pozemku č. parc. 4541 v k.ú. Smíchov  o celkové výměře 204 m2 tj. o výměře 68 m2 od spoluvlastníka Karla Šembery, bytem Praha 9, Prosecká 685 za cenu 5.000,- Kč/m2 tj. 340.000,- Kč.

5/0/0

 

 

OA 13/05/2007

 

Žádost:  Nad Hliníkem 2/1202 – žádost nájemce, společnosti LALASA spol. s r.o. se sídlem Nad Zámečkem 526/9, Praha 5, IČ: 27367312, o umístění sídla společnosti na adrese Nad Hliníkem 2/1202.

 

Žadatel:  LALASA spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.     udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti LALASA spol. s r.o. na adrese Nad Hliníkem 2/1202, Praha 5.

5/0/0

 

NP 13/01/2007

 

Žádost:  NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, ABC Interiér, s.r.o., ukončení nájmu dohodou ke dni 31.7.2007.

 

Žadatel:  ABC Interiér, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

ukončení nájmu NP – prodejny Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni 31.7.2007, nájemce ABC Interiér, s.r.o. IČ 64581756, za předpokladu, že do doby uzavření dohody o ukončení nájmu, bude doplacena dlužná částka vč. příslušenství.

5/0/0

 

 

 

 

 

NP 13/02/2007

 

Žádost:  NP – Ne Bělidle 42/65, Praha 5 – Smíchov, Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, uzavření Dohody o odepisování TZ.

 

Žadatel:  Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Vzít na vědomí:

výši tech. zhodnocení, které provedl nájemce na pronajaté věci NP restaurace Corleone Na Bělidle 42/65, Praha 5 ve výši podle znaleckého posudku Ing. Beneše čís. 2475-115/07 v částce 1,627.881,- Kč

II.                Schválit:

  1. uzavření Dohody o způsobu odepisování TZ v účetnictví nájemce ve výši 1,627.881 Kč, které provedl vlastním nákladem nájemce v nemovitosti č.p. 65, k.ú.Smíchov, Praha 5 Jiří Zajíček a Jaroslav Kolanda.

 4/0/1

 

 

 

NP 13/03/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Klub přátel starého Smíchova, účinnost pronájmu.

 

Žadatel:  Klub přátel starého Smíchova

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

 

1.uzavření NS na NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.9.2007, nájemce Klub přátel starého Smíchova, Na Václavce 4, Praha 5.

5/0/0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 13/04/2007

 

Žádost:  NP – Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Košíře, ALFA SUPER, s.r.o., souhlas s uváděním sídla společnosti.

 

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I.  schválit:

1.     uvádění sídla společnosti ALFA SUPER, s.r.o., IČ 256 07 570 na adrese nemovitosti čp. 2076, Plzeňská 174, 150 00  Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

 

 

14. KOAaM se koná dne :  6.8.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                 Ověřil:

 Jiřina Zavadilová                               ing. Petr  HORÁK

                                                                zástupce starosty

 

         

 

 

 V Praze dne: 23.7.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě