zápis z 12.zasedání komise územního rozvoje dne 23.6.2005

11/07/2005


1. Změna ÚPn 0493/00 – Veřejná vyhláška – oznámení


      Komise byla informována o návrhu změny ÚPn Z 0493/00, týkající se změny v k.ú. Lysolaje,
      Suchdol, ze stávajícího území   OP – orná půda, na OC – čistě obytné a VVS – veřejné
      vybavení,školy


  2Obytný dům „Božínka“ při ul. Jinonická,na pozemcích č.parc. 1439,1440 k.ú. Košíře  
     studie

  Předmětem návrhu je zástavba pozemku obytným objektem při  ulici Jinonické. V objektu  je  
  navrženo 14 až 24 bytů,dispozice objektu jsou navrženy flexibilně a mohou reagovat na  
  požadavek velikosti bytů. Dvě podzemní podlaží slouží pro garážová stání , v pěti podlažích
  (páté ustupující)
 jsou umístěny byty.
  KÚR souhlasí  předloženým řešením návrhu stavby „Obytný objekt Božínka“ na pozemcích
 č. parc. 1439 a 1440 k.ú. Jinonice, při ulici Jinonická, dle studie,zprac. v dat. 06/2005.
3. Prodloužení TT Barrandov – Holyně, dopravně urbanistická studie


 Členové komisí RMČ P5 byli podrobně informováni o studii při prezentaci dne 9.6.2005.


 Studie URM se zabývá především urbanistickým řešením (trasa, vzdálenost, tvar a výšková   úroveň křižovatek, poloha zastávek apod.) s regulačními zásadami, širšími vztahy, dopravním


řešením, technickým vybavením (inž. sítě), životním prostředím, návrhem případných změn ÚPn, v úzké koordinaci je navrženo kolejové řešení (Metroprojekt).


Návrh usnesení vychází z posouzení předložené studie a závěrečného zhodnocení a doporučení zpracovatele:


Komise


Doporučuje nadále sledovat  variantu vedení TT 1B osovou dlouhou a 


    upozorňuje na problémové řešení nové křižovatky u ulice K Barrandovu a navrhuje prověřit možnost mimoúrovňového řešení 


    z důvodů případné tvorby kongesce požaduje hledat možnost dalšího připojení na ulici K Barrandovu


    požaduje věnovat zvýšenou pozornost přechodu TT z bočního do osového vedení v místě při stávající smyčce TT, případně prověřit možnost mimoúrovňového řešení křižovatky z důvodu bezpečnosti provozu


Souhlasí se změnou vymezení funkčního uspořádání v daném prostoru v souvislosti s upřesněním trasy a smyčky TT Barrandov -Holyně a upřesnění na základě realizovaných staveb Kaskády II a III.


 


Souhlasí s vyhlášením podmíněnosti staveb pro území bezprostředně ovlivněného  realizací uličního prostoru s vedením TT včetně výstavby inženýrských sítí


 


Souhlasí s vyhlášením stavební uzávěry a veřejně prospěšných staveb pro prodloužení TT –  1/DT/5, 1/DT/46 a 12/DP/46


 


  Doporučuje vyhlásit nové VPS pro park (X/ZP/5 a Y/ZP/5), pro možnost realizace zeleného  pásu propojujícího Prokopské a Dalejské údolí a Radotínsko Chuchelský háj  a případně pro veřejné prostranství (1/VP/5) při stanici Kaskády a pro dešťovou usazovací nádrž (X/TK/5)
                    


4. Prodloužení TT Radlická včetně smyčky – dokumentace k ÚR
Předmětem DÚR je prodloužení tramvajové tratě v ulici Radlická cca o 0,741 km v traťovém  úseku od stávajícího obratiště Laurová, ke stanici metra Radlická, kde bude ukončena tramvajovou smyčkou. Komise s umístěním stavby souhlasí


                                                                                                           


5. Podnět na úpravu ÚPn při ulici Česká v území SVM, ze stávajícího C na E na pozemcích  
     č.parc. 1479/94,101,65,64,2,1475/67, 1477/2, 1475/183 k.ú. Košíře – U  0330/05
Pozemky leží v lokalitě mezi ulicemi Česká a Houdova .navrhovatel uvažuje s návrhem dvou


objektů A a B na společné podnoži o 2 PP a 5 NP( z toho 2 ustupující). V domě kromě bytů 


 cca 62,  jsou umístěny nebytové prostory ( ateliery) , parkovací místa v počtu 71 míst umístěna
ve 2. NP.
 Komise souhlasí s návrhem úpravy směrné části ÚPn – úpravy míry využití území na 
 vymezeném území v k.ú. Košíře mezi ulicí Česká a Houdova( dle předložené dokumentace,dat.
01/2005) ze stávajícího kódu C na E za předpokladu, že návrh bude respektovat hmotovou
skladbu stávající okolní zástavby( objemy, tvary) a podnož bude vizuálně potlačena.
6. Změna návrhu podání změny  Z 1266/06 (01/06 U Šalamounky)
Změna ÚPn č. Z1266/06 byla MČ Praha 5 souhlasně projednána v rámci projednávání podnětu na změnu pod pořadovým číslem 01/06 „U Šalamounky“ (usnesení ZMČ č.13/2/2004) i návrhů zadání změn ÚPn Z/06 (usnesení ZMČ č. 21/33/2005). Jedná se o změnu funkčního využití části pozemků č.parc. 1426, 1427/1 k.ú. Košíře ze stávajícího ZN a LR (s plochou SP) na OC.


Komise souhlasí v souvislosti s projednávaným návrhem zadání změny ÚPn č. Z 1266/06 s následnou změnou ÚPn ze stávajícího funkčního využití ZN na LR, dle doložené studie, dat. 05/2005


7. “Galerie Butovice – čerpaci stanice pohonných hmot v areálu“, na pozemcích č.parc.           1231/2,1231/3,1237/5 k.ú. Jinonice a výjimečně přípustné funkční využití území  ZOS pro stavbu čerpací stanice – dokumentace k ÚR


Investor stavby uvažuje umístit ČSPH V dokončovaném areálu stavby multifikačního objektu


ZPA


Komise souhlasí s umístěním stavby „Čerpací stanice  PH  v areálu „Galerie Butovice“ na pozemcích  č.parc. 1231/2, 1231/3,1237/5  k.ú. Jinonice a s výjimečně přípustným  funkčním využitím území  ZOS pro stavbu ČSPH
8. Podnět na pořízení změny ÚPn Z 02/07 Křížová na pozemku č.parc. 743/1 k.ú. Smíchov ze stávajícího ZN na OC


   Komise doporučuje pořízení návrhu změny ÚPn na pozemku č.parc. 743/1 k.ú. Smíchov ze  stávajícího funkčního využití „ přírodní nelesní plochy –ZN“ na „čistě obytné – OC“


    Příští zasedání KÚR je  21.7.  2005 v 16,00 hod
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě