Zápis z 12. KOAaM dne 13.6.2005

22/06/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

z 12.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 13.6.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               9                                                   

Omluveno:                             3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

12/01/2005

 

Žádost:  Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 19/536/2005 ze dne 26.4.2005 – žádost o přehodnocení.

 

Žadatel:  firma Profi Dental s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. Revokovat

1.      usnesení RMČ Praha 5 čj. 19/536/2005 ze dne 26.4.2005

 

II. Schválit

1.      prodej části pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy k vybudování přístupové komunikace za podmínky dodržení stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy

 

6/0/1

 

 

 

 

12/02/2005

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1560/4, 1564/1 a 1564/3, kú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba obytného domu.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

        1. prodej částí pozemků parc. č. 1560/4, 1564/1 a 1564/3, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy společnosti INTERTRADE CS s.r.o., Naskové 1, Praha  5 dle zákresu situace v příloze žádosti.

 

7/0/0

 

 

12/03/2005

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1019/1, 1662/1, 1660 a 1661, vše v k.ú. Hlubočepy a směně části pozemku parc. č. 1018/5 (chodník) ve vlastnictví manželů Cerhových – za část pozemku, který bude předmětem úplatného převodu.

 

Žadatel:  Mgr. Cerha, Ing. Pojar

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.                    Schválit

 

1        záměr prodeje pozemků parc. č. 1019/1 o výměře 214 m2 a části pozemku parc. č. 1662/1, k.ú. Hlubočepy, která nebude bránit propojení mezi ulicemi Sliveneckou a Třebotovskou – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, žadatelům panu Mgr. Petru Cerhovi a Ing. Václavu Pojarovi

2.      záměr směny části pozemku parc. č. 1018/5 ve vlastnictví manželů Cerhových (chodník) za část pozemku z vlastnictví obce hl. m. Prahy, který by byl předmětem úplatného převodu.

 

II.        Neschválit

 

1.      záměr prodeje pozemků parc. č. 1660, 1661, k.ú. Hlubočepy (ul. Třebotovská) – z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

7/0/0

 

 

 

 

12/04/2005

 

Žádost:  Firma KO-KA s.r.o. v zastoupení investora akce PRE, a.s. se obrátila na MČ P5 se žádostí o souhlas se záborem části pozemků parc. č. 2209 a 2908 po dobu 8 a 10 měsíců – zařízení staveniště pro akci „Kabelový tunel Smíchov, Praha 5 – Smíchov“.

 

Žadatel:  Firma KO-KA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1. souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2209 a 2908, k.ú. Smíchov po dobu 8 a 10 měsíců pro firmu KO-KA, se sídlem Na Výšinách 16, 1700 00 Praha 7 – za účelem zřízení zařízení staveniště pro akci „Kabelový tunel Smíchov, Praha 5 – Smíchov“ (investor PRE, a.s.) a to za podmínky koordinace s odborem městské zeleně a uvedením dotčených ploch do původního stavu po skončení záboru.

 

7/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 12/01/2005

 

Žádost: Reklamní plocha na objektu Plzeňská 174/ čp. 2076, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      vyvěšení záměru pronájmu pro umístění reklamního zařízení na objektu Plzeňská 174/č.p. 2076.

 

7/0/0

 

 

OA 12/02/2005

 

Žádost: Vyhlášení záměru pronájmu na nebytový prostor o výměře 56,54 m2 umístěný v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

Žadatel: CENTRA a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      vyvěšení záměru pronájmu na nebytový prostor o celkové výměře 56,54 m2 v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 na úřední desku ÚMČ Praha .

 

7/0/0

 

 

OA 12/03/2005

 

Žádost: Uzavření  dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 55/0/OOA/04 ze dne 14.6.2004 se společností InWay, a.s. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: společnost InWay

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1. uzavření dodatku č. 2 se společností InWay, a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného  fakturou.

 

7/0/0

 

 

OA 12/04/2005

 

Žádost: Pronájem části pozemků č. parc. 4532 a 3073/1 v k.ú. Smíchov  pro umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: News Outdoor Czech Republic

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

 

1.      pronájem částí pozemků č. parc. 4532 (Buďánka) a 3073/1 (Sacre Coeur) v k.ú. Smíchov pro umístění reklamních zařízení z důvodu záporného stanoviska odboru městské zeleně pro firmu News Outdoor Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze 3, K Červenému dvoru 25 a.

 

7/0/0

 

 

OA 12/05/2005

 

Žádost: Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 75/OSM/99 ze dne 17.5.1999 se společností Eurotel Praha s.r.o. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Eurotel Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      uzavření dodatku č. 2 se společností Eurotel Praha s.r.o. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

 

7/0/0

 

 

 

OA 12/06/2005

 

Žádost: Uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 96/OSM/00 ze dne 12.6.2000, č. 197/OSM/00 ze dne 1.11.2000 a č. 21/OSM/01 ze dne 6.2.2001 se společností Eurotel Praha s.r.o. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Eurotel Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      uzavření dodatků č. 1 se společností Eurotel Praha s.r.o. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

 

7/0/0

     

 

NP 12/01/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      pronájem NP – (121,87 m2) v ul. Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov Sdružení podnikatelů – p. Jiří Zajíček, p. Jaroslav Kolanda a PharmDr. Vladimír Markvart na provozování lékárny za nájemné ve výši 6.200,- Kč/m2/rok.

 

7/0/0

 

 

 

 

NP 12/02/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, spol. s.r.o., vypořádání vynaložených nákladů

 

Žadatel: Firma ERATO, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Materiál stažen z programu.

 

 

NP 12/03/2005

 

Žádost: NP – Pod Kavalírkou 4/300, Praha 5 – Košíře, Ing. Radko Pöschl, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Radko Pöschl

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      Ing. Radko Pöschlovi prominutí nájemného za nebytový prostor v ul. Pod Kavalírkou 4/300,    

      Praha 5 – Košíře za měsíc 07 a 08/2005 (bez záloh na služby) ve výši 4.218,- Kč celkem.

 

7/0/0

 

 

NP 12/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, opakování nabídkového řízení na pronájem restaurace.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit :

 

1.      zrušení původního záměru na pronájem restaurace v domě čp. 530, Vítězná 11, Praha 5 – Malá Strana (nabídka NP č. 22/2005)

2.      vrácení neotevřených přihlášek abonentů, kteří do podatelny ÚMČ Praha 5 předali své žádosti

3.      zveřejnění nového záměru na pronájem restaurace až po jejím úplném právním i fyzickém uvolnění s minim. cenou ve výši 4.500,- Kč/m2/rok.

 

7/0/0

NA STŮL:

 

OA 12/07/05

 

Žádost: Prodej pozemků č. parc. 3697 a 3698 v k.ú. Smíchov  vlastníkovi domu čp. 376, k.ú. Smíchov, Mošnova 2 spol. Petrom, s.r.o.

 

Žadatel: Petrom, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

 

I. nesouhlasit

            1.  s návrhem spol. Petrom, s.r.o.

 

II. souhlasit

            1.  s návrhem nabídnout spol. Petrom, s.r.o. prodej pozemků č. parc. 3697, k.ú. Smíchov   zastavěného domem čp. 376 o výměře 478 m2 za plnou cenu, tj. 5.320,- Kč/m2 a pozemku č. parc. 3698, k.ú. Smíchov – zahrada vč. stavby garáže o výměře 1.257 m2 za cenu 300,- Kč/m2/rok za podmínky, že oba pozemky budou prodány současně.

 

5/0/2

 

 

OA 12/08/05

 

Žádost: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě čj. 96/0/OOA/04 uzavřené se spol. Eko Motol.

 

Žadatel: Eko Motol, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Pavla Synková

 

Materiál odložen na příští jednání k doplnění – předložit nájemní smlouvu.

 

7/0/0

 

 

13. KOAaM se koná dne : 27.6. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání komise obch. aktivit a majetku: 16.00 hod.

Konec zasedání komise obch. aktivit a majetku:    17.15 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                              Ověřil:                                V Praze dne 13. 6. 2005

   Lenka Holubová                            Ing. Petr Horák

            OOA                                     člen zastupitelstva

                                                              MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě