Zápis z 12. KOAaM dne 12.7.2004

 

Z Á P I S

 

 

z 12.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 12.7.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                          

Omluveno:                            2                        

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   M A J E T K O V Á

 

 

12/01/2004

 

Žádost:  Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 955/23, 955/24, 955/25, 955/26, 955/32, 955/33, 955/36, 955/41-50 a 633/9-13 vše v k.ú. Košíře a 3330/3, k.ú. Smíchov vlastníkům garáží na pozemcích postavených .

 

Žadatel:  Ing. R. Dubec, likvidátor Bytového podniku v Praze 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 955/23, 955/24, 955/25, 955/26, 955/32, 955/33, 955/41-50 a 633/9-13 vše v k.ú. Košíře a 3330/3, k.ú.  Smíchov z vl. Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

4/0/0

 

 

12/02/2004

 

Žádost:  Žádost o výpůjčku pozemků parc. č. 3590/2, 3591/1, 3591/4, 3591/5, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. – staveb „Modernizace kabelové sítě Plzeňská – měnírna Hřebenka a „Zvýšení výkonu měnírny Hřebenka“.

 

Žadatel:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      výpůjčku pozemků v k.ú. Smíchov:

parc. č. 3591/4 o výměře 151 m2

parc. č. 3590/2 o výměře 134 m2

parc. č. 3591/5 o výměře   7 m2

a části pozemku v k.ú. Smíchov:

parc. č. 3591/1 o výměře 20 m2

 

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a.s. – pokládka kabelového vedení v rámci akce Modernizace kabelové sítě Plzeňská – měnírna Hřebenka

 

2.      Smlouvu o výpůjčce částí pozemků parc. č.:90/2, 3591/1, 3591/4, 3591/5, k.ú. Smíchov s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s.

4/0/0

 

 

12/03/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 201 a části pozemku 174/3, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, na dobu určitou (15 nebo 20 let) – sportovní fotbalový areál.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr změny pronájmu pozemku parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, o výměře 13.000 m2, k.ú. Jinonice na dobu určitou (15 nebo 20 let) současnému nájemci tj. Sportovnímu klubu Motorlet Praha.

4/0/0

 

 

12/04/2004

 

Žádost:  Žádost o parkování ve vnitrobloku Štefánikova 13-15, Praha 5.

 

Žadatel:  MUDr. Libor Zedníček

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem jednoho parkovacího místa MUDr. Liboru Zedníčkovi, bytem Štefánikova 5, ve vnitrobloku Štefánikova 13-15, za  částku 25.000,- Kč/rok na dobu neurčitou – za účelem parkování služebního vozidla potřebného k vykonávání lékařské praxe.

4/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 12/01/2004

 

Žádost:  Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  revokovat usnesení 6/145/2004 ze dne 10.2.2004 takto:

Souhlasí s prodejem id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5, Stanislavu Matějkovi, Kostomlatská 684/3 Praha 9 za nabídnutou kupní cenu  305.000,- Kč.

4/0/0

 

 

OA 12/02/2004

 

Žádost:  Záměr prodeje bytového domu čp. 1169, Ke Koulce 8, se stav. pozemkem parcel. č. 1219, k.ú. Smíchov, Praha 5.

             

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem  prodeje bytového domu čp. 1169, Ke Koulce 8 se stav. pozemkem parcel. č. 1219, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu…“ za cenu nejméně 2,100.000,- Kč.

4/0/0

 

 

OA 12/03/2004

 

Žádost:  Společný prodej  domu čp. 1039 se stav. pozem. parc. č. 2198, k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5, spoluvlastníci id. ½ obec hl. m. Prahy – MČ Praha 5, id. ½ paní Eva Tomášková, třetí osobě.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se společným prodejem domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č. 2198, k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5, zájemci dle nabídky PURUS, spol. s.r.o., Pod novým lesem 23, 162 00 Praha 6 za kupní cenu:  8,600.000,- Kč.

4/0/0

 

 

OA 12/04/2004

 

Žádost: Schválení dohody o ukončení nájemní smlouvy se Speciální školou Pod Radnicí 5/315 ke dni 15.4.2003 – předání objektu Plzeňská 115, čp. 314.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení nájemní smlouvy ze dne 4.3.1996 se Speciální školou Pod Radnicí 5/315, a to dohodou ke dni 15.4.2003.

4/0/0

 

 

OA 12/05/2004

 

Žádost:.Schválení dodatků k nájemním smlouvám ZZ Smíchov – Anna Beranová, Věra Černá a Helena Folprechtová.

 

Žadatel:  ZZ Smíchov, Kartouzská 6, P 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na NP v ZZ Smíchov s těmito nájemci:

1.      Helena Folprechtová, Na provaznici 9, Praha 5, IČ 61828947

2.      Anna Beranová, Výpadová 547/29, Praha 5, IČ 61831760

3.      Věra Černá, Nevanova 1052, Praha 6, IČ 45835977

5/0/0

 

 

OA 12/06/2004

 

Žádost: Záměr pronájmu školy Pod Žvahovem 5, čp. 463, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 – výběr nového nájemce

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing.  Š. Hodová

 

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit opětovné vyvěšení záměru pronájmu objektu Pod Žvahovem 5, čp. 463, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 s preferencí pro víceletá gymnázia.

5/0/0

 

 

OA 12/07/2004

 

Žádost: Lamačova 861, Praha 5 – pronájem části střechy společnosti VanCo.net, s.r.o.

 

Žadatel: společnost VanCo.net, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing.  Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem části střechy objektu Lamačova 28, čp. 861, k.ú. Hlubočepy, Praha 5 pro umístění internetové antény s nájemcem VanCo.net, s.r.o. za roční nájemné Kč 12.000,- na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5/0/0

 

OA 12/08/2004

 

Žádost: Snížení nájemného občanskému sdružení ADRA na základě písemné žádosti

 

Žadatel: Občanské sdružení ADRA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing.  Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit snížení ročního nájemného občanskému sdružení ADRA, Peroutkova 570, Praha 5 o  40 % za pronajaté NP v areálu Klikatá, Praha 5.

5/0/0

 

 

NP 12/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Antonín Krůta, žádost o úpravu výše nájemného

 

Žadatel: Antonín Krůta

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit Antonínu Krůtovi snížení nájemného za nebytový prostor v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov z částky 8.000,- Kč/m2/rok o 40%, tj. o 3.200,- Kč na nájemné ve výši 4.800,- Kč/m2/rok s účinností od 1.6.2004 do 31.12.2004.

5/0/1

 

 

NP 12/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana, Ing. Petr Němeček, žádost o sloučení půdního bytu s NP.

 

Žadatel: Ing. Petr Němeček

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

1.      arch. Vladimíru Šmerdovi ukončení nájmu NP – atelieru  v ul. Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana dohodou k 31.7.2004,

 

2.      sloučení NP – ateliéru v ul. Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana (po Vlad. Šmerdovi) s půdním bytem Ing. Petra Němečka , který provede na vlastní náklady rekolaudaci včetně opravy střechy v termínu do 31.12.2005.

6/0/0

 

 

NP 12/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Kmochova 12/2148, Praha 5 – Smíchov, Divadelní spolek KOVÁČEK, pronájem NP za snížené nájemné.

 

Žadatel: Divadelní spolek KOVÁČEK

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP v ul. Kmochova 12/2148, Praha 5 – Smíchov Divadelnímu spolku KOVÁČEK, Bylanská 28, P-10 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

NP 12/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Jindřicha Plachty 15/398, Praha 5 – Smíchov, Ing. Václav Kříž – Autoškola Kříž, dočasné propůjčení NP v ul. Nádražní 21/29

 

Žadatel: Ing. Václav Kříž

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

I.    souhlasit s dočasným propůjčením nebytového prostoru v ul. Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov  (po firmě VEKOMAC) Ing. Václavu Křížovi – Autoškola Kříž po dobu rekonstrukce NP – Jindřicha Plachty 15/398, tj. od 26.7.2004 do ukončení oprav, max. do 31.10.2004.

 

II.    schválit vystavení „Dodatku“ k nájemní smlouvě č. 39/2001 ze dne 7.8.2001 uzavřené s firmou Ing. Václav Kříž – Autoškola Kříž na NP J. Plachty 15/398, Praha 5 – Smíchov, kterým bude nájemci dočasně propůjčen NP Nádražní 21/29, P-5 o velikosti 121,87 m2 (po firmě VEKOMAC) za

stávajících smluvních podmínek se zvláštním ujednáním: neopustí-li nájemce propůjčené prostory do uvedeného data, bude mu podána výpověď z nájmu NP v ul. J. Plachty 15/398, P-5.

6/0/0

 

 

NP 12/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 949/129, Praha 5 – Košíře, Radioklub Praha 5 – OK 1 KIR, žádost o přidělení NP.

 

Žadatel: Radioklub Praha 5-OK 1 KIR

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP Plzeňská 949/129 Praha 5 – Smíchov Radioklubu Praha 5 OK-1 KIR za cenu 400,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

NP 12/06/2004

 

Žádost:  NP – pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel: žadatelé o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem NP na základě vyvěšení:

 

1.1.  Křížová 264/43, Praha 5, Radlice (nabídka č. 50)

…Pacíková Dana, Firma  DOTOHO, Praha 4 za…400,-Kč/m2/rok, doba neurčitá.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 12/07/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, Oblastní sdružení ODS Praha 5, poskytnutí náhradních prostor

 

Žadatel: Oblastní sdružení ODS Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ

I.    souhlasit s poskytnutím náhradních prostor ul. Janáčkovo nábř. 9/84, Praha 5 – Smíchov (po        

      Městské knihovně) Oblastnímu sdružení ODS Praha 5 po dobu rekonstrukce NP – Janáčkovo   

      nábřeží 11/1211, tj. od 1.7.2004 do ukončení oprav, cca do 31.8.2004  

 

II.   schválit

1.      uzavření „Dodatku“ k nájemní smlouvě č. 56/98 ze dne 24.6.1998 uzavřené s Oblastním sdružením ODS Praha 5 na NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, kterým bude nájemci dočasně poskytnut NP Janáčkovo nábřeží 9/84, P-5 o velikosti 25,81 m2 (po Městské knihovně) za stávajících podmínek, tj. za cenu 238,- Kč/m2/rok

2.      Oblastnímu sdružení ODS Praha 5 prominutí zákl. nájemného (tj. 238,- Kč/m2/rok) za nebytový prostor Janáčkovo nábřeží 11/1211, P-5 pod dobu probíhajících stavebních oprav s tím, že prominutí nájemného se vztahuje k části NP o velikosti 140,90 m2 

6/0/0

 

 

NP 12/08/2004

 

Žádost: NP – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, Josef Mellen, ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel: Josef Mellen

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s ukončením nájmu nebytového prostoru v ul. Svornosti 18/888  , Praha 5 – Smíchov za podíl MČ P-5 dohodou k 31.7.2004, nájemce Josef Mellen.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 12/09/2004

 

Žádost: NP – Vrchlického 161/5, Praha 5 – Košíře, Ing. Jaroslav Fiala, změna z fyzické  na právnickou  osobu.

 

Žadatel: Ing. Jaroslav Fiala

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Vrchlického 161/5, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor firmě FIALA – Praha, s.r.o.  s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

5/0/0

Hlasování členů komise o neúčasti p. Fialy při hlasování k  projednávání tohoto budu.

5/0/1

 

 

NP 12/10/2004

 

Žádost: NP – Braunova 1300/7, Praha 5 – Smíchov, pan Ladislav Hošek, rozšíření nájemní smlouvy

 

žadatel: Ladislav Hošek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit Ladislavu Hoškovi rozšíření nájemní smlouvy na NP Braunova 1300/7, Praha 5 – Smíchov o Václava Zahradila. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění

6/0/0

 

 

N A   S T Ů L

 

NP 12/011/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava, snížení nájemného

 

Žadatel: SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava snížení zákl. měsíčního nájemného (14.219,- Kč) o 30 % za NP v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov po dobu provádění stavebních oprav domu, tj. od 15.6.2004 do 31.8.2004 v celkové výši 10.665,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

13. KOAaM se koná dne: 2.8.2004 v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5. Žádáme členy komisí o včasný příchod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:13.7.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                   zástupce starosty

                                                        MČ Praha 5

 

 

 

 

Termíny  konání Komise obchodních aktivit a majetku

 

II/pol. roku 2004

 

 

 

12.07.2004

02.08.2004

30.08.2004

13.09.2004

27.09.2004

11.10.2004

25.10.2004

08.11.2004

22.11.2004

06.12.2004

20.12.2004