Zápis z 11. zasedání komise územního rozvoje dne 25.5.2006

 


1.) Studie nástavby obytného domu č.p.620, Donátova 2, na pozemku č.parc. 1361 k.ú.


      Košíře
    Projektant splnil požadavek komise o zákres návrhu nástavby do uliční fronty sousedících
     domů.


  Komise  souhlasí s navrženým řešením dvoupodlažní nástavby na bytovém domě č.p. 620
  v ulici Donátova 2, a výjimečně přípustným využitím území SVO pro funkci bydlení, dle
  dokumentace dat. 01/2006


       


 2. „Vilové domy Nad Buďánkami“ na pozemcích č.parc. 4473/1, 4473/2, 4507, 4508/1,
       4508/8, 4508/11, 4509/3, 4514/1, 4514/2, 4515, 4824 k.ú. Smíchov při ulicích Nad
        Buďánkami III. –  dokumentace k územnímu řízení
     Předmětem návrhu je trojice bytových domů  A,B,C o 1PP až 2 PP, 3 –4
     NP.  V objektech je 13 bytů, 30 parkovacích míst v podzemních garážích.


 


      Komise souhlasí s umístěním stavby“, Vilové domy Nad Buďánkami“ na pozemcích
      č.parc.473/1, 4473/2, 4507, 4508/1, 4508/8,4508/11, 4509/3, 4514/1, 4514/2, 4515, 4824
      k.ú.   Smíchov, dle dokumentace dat. 05/2006


                                                                                                                  


3. Rezidence Musílkova – rekonstrukce a nástavba“ č.p. 488, Musílkova 12 na č.parc.
    545  k.ú.Košíře – dokumentace k územnímu řízení


Stávající nárožní objekt bývalé továrny o 4 podlažích bude rekonstruován a doplněn dvoupodlažní nástavbou.V objektu bude 35 bytů, 36 parkovacích stání v podzemních garážích.


   Komise souhlasí s umístěním stavby „Rezidence Musílkova- rekonstrukce a nástavba“
  č.p.488,Musílkova 12, na pozemku č.parc. 545 k.ú. Košíře dle dokumentace dat. 03/2006.


.


4.„Bytový dům Tůmova č.p. 190,na pozemku č.parc.548 k.ú. Košíře“ – dokumentace
    k územnímu řízení
    Po demolici stávajícího bytového domu č.p.190 je navržen bytový dům o 1 PP a  6 NP, s 10
    byty a 12 parkovacími místy v suterénu domu.


 


  Komise nesouhlasí s umístěním stavby „Bytový dům Tůmova.p. 190, na pozemku č.parc. 548, 
  k.ú. Košíře dle dokumentace dat. 02/2006


                                                                                                            


5. Informace – Veřejná vyhláška – oznámení o vystavení návrhu změny Z 1000/00 –
      Revize  ÚP  SÚ hl. m. Prahy . Materiál na internetových stránkách MHMP
: www.praha-
     mesto.cz,
     zatím  bez grafických příloh


    Komise bere tuto informaci na vědomí


 


6. Administrativní budova Vrchlického“   na pozemcích č.parc. 1392/2 až 1396  k.ú.
      Košíře  dokumentace územnímu řízení


    Na ploše stávající halové budovy  je navržena administrativní budova o 2 PP a 6 NP ve tvaru
    T. Stávající vily (sloužící k bydlení) budou rekonstruovány. Umístěno je 21 služebních bytů,
    administrativa o ploše 3541 m2 .


 Komise  nesouhlasí s návrhem stavby „„Administrativní budova Vrchlického“   na pozemcích č.parc. 1392/2 až 1396  k.ú. Košíře, dle dokumentace dat.05/2006


                                                                                                                   


7. „Bytový dům  Trilobit  “– studie – na pozemku č.parc.964/22 k.ú. Hlubočepy


   Investor navrhuje na pozemku v areálu panelového sídliště mezi přízemními objekty garáží při
   komunikaci K Barrandovu a bytovými domy o 4až 6 NP bytový objekt o 1 PP a 9 NP s cca 58


 


 


 


    byty. V parteru jsou umístěny  komerční plochy, parkování v suterénu domu.


  Komise k předložené studii na stavbu „Bytový dům TRILOBIT“ na pozemku č.parc. 964/22 k.ú.
  Hlubočepy nemá zásadních připomínek, dle studie dat. 04/2006.


 


8. „Administrativní .budova Vrchlického – Hlaváčkova „ na pozemcích č.parc.1184,1185 Budova „A“) a  č.parc. 1188, 1190 a další – budova „B“) k.ú. Košíře  – dokumentace k územnímu řízení.


 


    Návrh předkládá zástavbu pozemků mezi ul. Vrchlického – Hlaváčkova administrativními


 budovami A a B, které zastavují proluky na předmětných pozemcích.


 


      Komise nesouhlasí s umístěním stavbyAdministrativní .budova Vrchlického – Hlaváčkova“ na pozemcích č.parc.1184,1185 Budova „A“  a  č.parc. 1188, 1190 a další – budova „B“  k.ú. Košíře , dle dokumentace dat.08/2005