Zápis z 11. KOAaM ze dne 9.6.2008

16/06/2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S  

 

z 11. zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne: 9.6. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                            1                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis z 10. zasedání KOAaM ze dne 26.5.2008 – bez připomínek.

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

11/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

                  

                  Oprava nebytových prostor, výměna rozvodů vody a elektroinstalace včetně bytů domu Pod Kesnerkou 1/č.p. 189, Praha 5 zhotovitel RODOSTAV s.r.o., v částce 2.224.950,- Kč, vč. DPH.

                 

                  Oprava 35 ks WC dle norem EU – Poliklinika Barrandov, Praha 5 zhotovitel KERT, s.r.o., v částce 2.225.048,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

11/02/2008

 

Žádost:  Schválení firmy Statika s.r.o. k provedení kontroly říms 31 objektů v majetku MČ Praha 5, zajišťované správní firmou Centra a.s.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                          firmu Statika s.r.o. k provedení kontroly říms 31 objektů v majetku MČ Praha 5 v částce 221.340,- Kč vč. DPH, zajišťované správní firmou Centra a.s.

5/0/0

 

11/03/2008

 

Žádost: Schválení lokální opravy střechy domu určeného k prodeji Ke Kotlářce 14/č.p. 1147,                Praha 5.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.                    lokální opravu střechy domu určeného k prodeji Ke Kotlářce 14/1147, Praha 5 v částce 167.960,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

11/04/2008

 

Žádost:  Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro parc. č. 4875/8 a 3110/22, k.ú. Smíchov ve vl. MČ Praha 5 v rámci „Optického připojení objektů na území Prahy 5“.

 

Žadatel:  p. Michaela Štěpánková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.          schválit:

  1.       smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.ů 4875/8 a 3110/22, k.ú. Smíchov pro T-Systems Czech Republic a.s. se sídlem Korunní 2456/98, Praha 10.

5/0/0

 

 

11/05/2008

 

Žádost:  Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna do března 2008

 

Žadatel:  

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.          vzít na vědomí:

  1.          informaci dle přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetencí.

5/0/0

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 11/01/2008

 

Žádost:  Pronájem a uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek č. parc. 1184/3, k.ú. Smíchov vlastníkovi nemovitosti čp. 96 – BD Franty Kocourka 10, Praha 5.

 

Žadatel: BD Franty Kocourka 10

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.        záměr pronájmu pozemku č. parc. 1184/3 v k.ú. Smíchov o výměře 912 m2 Bytovému družstvu Franty Kocourka 10, se sídlem Franty Kocourka 10/96, 150 00  Praha 5 – Smíchov za cenu 85,- Kč/m2/rok tj. 77.520,- Kč/rok na dobu 7 let s využitím jako zahrada a s povinností údržby.

 

   II.           Souhlasit:

   1.            se záměrem budoucího prodeje pozemku č. parc. 1184/3 v k.ú. Smíchov o výměře 912 m2  vlastníkovi domu čp. 96 v k.ú. Smíchov za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2006 tj. 3.100,- Kč/m2 – Bytovému družstvu Franty Kocourka 10, se sídlem Franty Kocourka 10/96, 150 00 Praha 5 – Smíchov tj. 2, 827.200,- Kč nejpozději do 7 let od uzavření nájemní smlouvy.

 

5/0/0

 

 

OA 11/02/2008

 

Žádost:  Nádražní 20/289 – žádost společnosti E-lékárny, a.s., se sídlem Krčská 1079/59, Praha 4, IČ: 26438062 o odpuštění smluvní pokuty v částce ve výši 2.930,- Kč za pozdní úhradu nájemného.

 

Žadatel:  E-lékárna, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                         Neschválit:

1.                  odpuštění smluvní pokuty v částce ve výši 2.930,- Kč, která vznikla pozdní úhradou    nájemného za pronájem části fasády objektu Nádražní 20/289, k.ú. Smíchov pro společnost E-lékárny, a.s. se sídlem Krčská 1079/59, Praha 4, IČ: 26438062.

 

5/0/0

 

 

OA 11/03/2008

 

Žádost:  Nám 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

OA 11/04/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy na pronájem dočasné stavby umístěné na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře 90 m2 s Obvodním soudem pro Prahu 5, zastoupeným Miroslavem Hourou, se sídlem Nám. Kinských 5, P5, IČ: 024422.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.        uzavření nájemní smlouvy na pronájem dočasné stavby umístěné na pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 1238/90c o výměře 90 m2 za nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. 90,- Kč ročně s Obvodním soudem pro Prahu 5, zastoupeným Miroslavem Hourou, se sídlem Nám. Kinských 5, P5, IČ: 024422.

5/0/0    

 

OA 11/05/2008

 

Žádost:  Mošnova 41, záměr prodeje id. ½ domu č.p. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parc. č. 3952 a id. ½ zahrady parc. č. 3953, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  p. Šperk  Jiří

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Nesouhlasit:

  1.          se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parc. č. 3952 a id. ½ zahrady parc. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, za kupní cenu 1,700.000,- Kč spoluvlastníku Jiřímu Šperkovi.

2.               se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 2381 s id. ½ zastavěného pozemku parc. č. 3952 a id. ½ zahrady parc. č. 3953, k.ú. Smíchov, Mošnova 41, Praha 5, za kupní cenu 3,000.000,- Kč Ing. Jitce Vršecké.

 

Uložit OOA: jednat se spoluvlastníkem o společném prodeji domu

5/0/0

OA 11/06/2008

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – žádost nájemce, Miluše Humplové, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300, o snížení nájemného za pronájem NP umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2.

 

Žadatel:  p. Miluše Humplová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

1.                    snížení nájemného za pronájem NP umístěných v přízemí a suterénu objektu Elišky Peškové  17/741 o celkové výměře 124 m2 z částky ve výši 1.550,- Kč/m2/rok

2.                    ukončení Smlouvy o nájmu NP č. 89/0/OOA/07 uzavřené dne 19.12.2007 s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300 dohodou k 30.6.2008.

 

Uložit OOA: žadatelku informovat o usnesení RMČ

 

5/0/0    

 

 

OA 11/07/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/11/OOA/07 uzavřené dne 18.11.2007 s Jaroslavem Minaříkem, K Jezeru 2331/2, Praha 10, IČ: 14904764 na pronájem NP o výměře 19,20 m2 dohodou k 31.5.2008.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.          Neschválit:

  1.     ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/11/OOA/07 uzavřené dne 18.10.2007 s Jaroslavem   Minaříkem, K Jezeru 2131/2, Praha 10, IČ: 14904764 na pronájem NP umístěných v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,20 m2 dohodou k 31.5.2008.

              

Uložit OOA: žadatele informovat o usnesení RMČ

 

5/0/0

 

 

OA 11/08/2008

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 789/7 v k.ú. Smíchov zastavěného garáží ve vlastnictví fyzické osoby.

 

Žadatel:  RMČ

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Revokovat:

  1.            usnesení RMČ č. 30/1074/2007 z 28.8.2007 takto:

 

            Souhlasí se záměrem prodeje pozemku č. parc. 789/7 v k.ú. Smíchov o výměře 20 m2 zastavěného garáží vlastníkovi stavby Vladimíru Machovi, bytem Praha 5, Nad Santoškou 2330/27 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 1.700,- Kč/m2 tj. 34.000,- Kč.

 

5/0/0

 

 

OA 11/09/2008

 

Žádost:  Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1474 v k.ú. Jinonice vlastníkovi souvisejících nemovitostí.

 

Žadatel:  Hrbáček s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Nesouhlasit:

  1.         s prodejem části pozemku č. parc. 1474, k.ú. Jinonice o výměře 42 m2 s.r.o. Hrbáček, odštěpný závod Praha, se sídlem Praha 5, Radlická 120, pozemek bude přímo dotčen stavbou Radlické radiály.

 

5/0/0

 

 

OA 11/10/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – uzavření dodatků k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804.

Žadatel:  p. Miluše Humplová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.        uzavření dodatku č. 7 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který upravuje výši nájemného – zvyšuje o inflaci z roku 2007 s účinností od 1.1.2008.

  2.         uzavření dodatků č. 8 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který rozšiřuje předmět nájmu o 20,35 m2 s účinností od 1.3.2008.

 

 

 

  3.         uzavření dodatku č. 9 se společností Medifin s.r.o. k nájemní smlouvě č. 49/0/OOA/06 uzavřené dne 19.5.2006 ve znění pozdějších dodatků, který rozšiřuje předmět nájmu o 969,45 m2 s účinností od 1.4.2008.    

5/0/0

 

 

NP 11/01/2008

 

Žádost:  NP Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Zrušit

  1.            nabídkové řízení na pronájem NP – prodejny ul. Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov  

  II.           Schválit

   1.           opětovné zveřejnění nabídky pronájmu NP – prodejny ul. Lidická 18/797, Praha 5 –

                  Smíchov za min. cenu 3.500,- Kč /m2/rok

5/0/0             

        

 

NP 11/02/2008

 

Žádost:  NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – Lumierů 13/453, Praha 5, k.ú. Hlubočepy firmě:

                 Radek LEBL – CLEAN POOL , Malátova 18/645, 150 00 Praha 5

                 za nájemné ve výši 1.503,- Kč/m2/rok, tj. 12.775,- Kč měsíčně +DPH

 

4/0/1

 

 

NP 11/03/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – garáže ul. Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, ev. č. 913 žadateli:

                 Dana Šašková, NA Konvářce 19, 150 00  Praha 5

                 za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok, tj. 1.050,- Kč měsíčně

 

5/0/0

 

 

 

NP 11/04/2008

 

Žádost:  NP Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, Pelikán, spol. s r.o., žádost o odbydlení a změnu NS.

 

Žadatel: f. Pelikán, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Trvat:

  1.           na usn. čís. 28/954/2007 ze dne 11.7.2007 o neschválení snížení nájemného

  2.         na usn. čís. 3/1776/2006 ze dne 20.12.2006 o DPH s tím, že nájemce Pelikán, s.r.o. uzavře nejpozději do 31.8.2008 s MČ Praha 5 dodatek k NS o výši a způsobu úhrady nájemného za užívání NP vč. DPH

 

II.           Neschválit:

1.            návrh nájemce NP firmy Pelikán, spol. s r.o. na odbydlení nákladů za práce, které bez souhlasu pronajímatele provedl na nemovitosti čp. 531, k.ú. Malá Strana, ul. Vítězná č.o. 13, Praha 5 a v pronajatém NP lékárně na opravách a odstraňování následků běžného opotřebení

2.            nájemci NP Vítězná 13/531 firmě Pelikán, spol. s r.o.spol. s r.o. změnu doby trvání nájmu     v uzavřené  NS čísl. 14/2005 ze dne 25.11.2005 na dobu určitou.

 

Uložit OOA: žadatele informovat o usnesení RMČ

 

5/0/0

 

 

 

NP 11/05/2008

 

Žádost:  NP Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, TWM komplex, s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu NP.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

  1.          uzavření splátkového kalendáře předloženého nájemcem NP firmou TWM komplex s.r.o., IČ 26690454, na dlužnou částku za užívání NP v nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov.

 

 II.           Schválit:

1.                  podání výpovědi nájemci TWM komplex s.r.o., IČ: 26690454, z NS čís. 3/2006 ze dne 20.11.2006 uzavřené na užívání NP kanceláří v přízemí nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov

2.                  použití jistiny složené nájemcem TWM komplex s.r.o. ve výši 114.222,- Kč k úhradě části pohledávky MČ Praha 5 za dlužné nájemné za NP Lesnická 8/1155, Praha 5

3.                  podání žaloby na dlužníka TWM komplex s.r.o. na úhradu dlužné částky zjištěné k datu předání NP v nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 zástupci pronajímatele

4.                  podání žaloby na vyklizení NP v nemovitosti Lesnická 8/1155, Praha 5 v případě, že nájemce TWM komplex s.r.o. nevyklidí a nepředá tento NP k datu ukončení výpovědní doby

 

III.          Zmocnit:

1.              AK JUDr. Ilju Lamprechta, Holečkova 10, Praha 5 k podání výše uvedených žalob na nájemce NP Lesnická 8/1155, Praha 5 firmu TWM komplex s.r.o. a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.

 

5/0/0

 

 

NP 11/06/2008

 

Žádost:  NP  Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, podání žaloby na vyklizení na firmu SWIFT Production, s.r.o. a podání žaloby na úhradu pohledávky na firmu BUDD INVEST, s.r.o.

 

 Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

    Materiál stažen z programu.

       

 

 

NP 11/07/2008

 

Žádost:  NP  Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou.

 

 Žadatel:  JUDr. Iveta Krůtová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Neschválit:

  1.           ukončení nájmu NP – kanceláře v přízemí nemovitosti č.p. 669, Staropramenná 27, Praha 5 – Smíchov s nájemcem JUDr. Ivetou Krůtovou, IČ: 66247454, dohodou ke dni 30.06.2008.

 

5/0/0

 

 

NP 11/08/2008

 

Žádost:  NP  Holečkova 69/836, Praha 5 – Smíchov, návrh na ukončení nájmu výpovědí z NS Mgr. Věře Pivoňkové.

 

 Žadatel:  OOA

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 5/98 ze dne 28.1.1998 uzavřené s nájemcem Mgr. Věrou Pivoňkovou, Janáčkovo nábřeží 29, Praha 5 na užívání NP – garáže v nemovitosti č.p. 836, k.ú. Smíchov, ul. Holečkova č. 69, Praha 5.

 

5/0/0

 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.05 hod.

Konec zasedání v 17.25 hod.

 

 

 

12. KOAaM se koná dne: 23.6.2008 v 16 hodin, 6. patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                                     Ověřil:                                      V Praze dne 9.6.2008

Jiřina Zavadilová, OSM                        Ing. Petr  H o r á k      

Za správnost zápisu:                               zástupce starosty

Lenka Holubová, OOA                                

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě