Zápis z 11 KOAaM dne 30.5.2005

01/06/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

 

z 11.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 30.5.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                

Omluveno:                            3                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

11/01/2005

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu  hlavního města Prahy o svěření pozemku parc. č. 4395, k.ú. Smíchov – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 4395, k.ú. Smíchov.

 

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 11/01/2005

 

Žádost: Uzavření  dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 167/OSM/00 ze dne 21.9.2000 a č. 168/OSM/00 ze dne 21.9.2000 se společností GTS NOVERA a.s.  s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: GTS NOVERA a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatků č. 1 se společností GTS NOVERA a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

6/0/0

 

OA 11/02/2005

 

Žádost: Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám č. 71/OSM/00 ze dne 12.5.2000 a č. 73/OSM/00 ze dne 12.5.2001 se společností Oskar Mobil a.s. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Oskar Mobil, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatků č. 2 se společností Oskar Mobil a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

7/0/0

 

 

OA 11/03/2005

 

Žádost: Uzavření  dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 2380/OSM/02 ze dne 31.5.2002, č. 970/OOA/03 ze dne 19.9.2003, č. 450/OOA/03 ze dne 28.3.2003 a č. 87/0/OOA/04 ze dne 14.10.2004 se společností Oskar Mobil a.s. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Oskar Mobil a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1. uzavření dodátků č. 1 se společností Oskar Mobil a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

7/0/0

 

 

 

OA 11/04/2005

 

Žádost: Prominutí nájmu – odpis nájmu za pronájem části pozemku č. parc. 49 v k.ú. Hlubočepy a ukončení nájemní smlouvy.

 

 Žadatel: p. M. Beránková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy čj. 102/OSM/98 na část pozemku č. parc. 49 v k.ú. Hlubočepy o výměře 9 m2 uzavřené s p. Miloslavem Beránkem, bytem Praha 5, Pod útesy 101/10 ke dni 31.12.2001 a prominutí nájemného za r. 2002, 2003, 2004 a 2005 ve výši Kč 1.319,30 včetně smluvní pokuty z důvodu úmrtí nájemce.

7/0/0

 

OA 11/05/2005

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 986, Štěpánkova 50, se stav. pozemkem parcel. č. 1798 a zahradou parcel. č. 1799, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

 Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje bytového domu čp. 986, Štěpánkova 50, se stav. pozemkem parcel. č. 1798 a zahradou parcel. č. 1799, k.ú. Košíře, Praha 5, dle „Statutu…“ za cenu nejméně : 2, 000.000,- Kč.

7/0/0

 

 

OA 11/06/2005

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 256, Musílkova 54, se stav. pozemkem parcel. č. 449 a zahradou parcel. č. 450, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

 Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1. se záměrem prodeje bytového domu čp. 256, Musílkova 54, se stav. pozemkem parcel. č. 449 a

zahradou parcel. č. 450, k.ú. Košíře, Praha 5, dle „Statutu…“  za cenu nejméně : 2, 100.000,- Kč.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 11/07/2005

 

Žádost: Projednání žádosti MUDr. Blanky Karpetové o ukončení nájemní smlouvy ze dne 7.8.1996 k datu 1.9.2005 v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

 Žadatel: MUDr. Blanka Karpetová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy ze dne 7.8.1996 dohodou k 1.9.2005 s MUDr. Blankou Karpertovou.

2.      vyvěsit záměr pronájmu na nebytové prostory v budově B, I. patro v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro RTG pracoviště.

7/0/0

 

OA 11/08/2005

 

Žádost: Pronájem části zdi parku Portheimka – umístění reklamní cedule – ALBIO obchody, s.r.o.

 

 Žadatel: ALBIO obchody, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM  doporučuje RMČ neschválit:

1. pronájem části zdi  parku Portheimka pro umístění reklamní cedule pro firmu ALBIO obchody, s.r.o., se sídlem Truhlářská 20, 110 00  Praha 1, IČ 27126609 z důvodu nesouhlasu s umísťováním reklamních tabulí v památkově chráněných územích.

6/0/1

 

     

NP 11/01/2005

 

Žádost: NP – Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov, ŠARM – družstvo kadeřníků v likvidaci , záměr pronájmu.

 

Žadatel: JUDr. Nataša Brožová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem NP – kadeřnické provozovny v ul. Lidická 38/292, Praha 5 – Smíchov společnosti LK ŠARM INTERNATIONAL, s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy uzavřené s firmou ŠARM – družstvo kadeřníků za nájemné ve výši 3.508,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 11/02/2005

 

Žádost: NP – Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov, TITAN, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: Firma TITAN

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      firmě TITAN, s.r.o. snížení měsíčního nájemného (43.719,- Kč) za NP Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.7.2005 o 10 % na nájemné ve výši : 39.347,- Kč/měs.,  tj  7.031,50 Kč/m2/rok.

7/0/0

 

NP 11/03/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, Jiří Cvejn, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru (prodejna lahůdek) v ul. Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.6.2005 – nájemce: Jiří Cvejn, Dolomitová 244, Praha 5 – Velká Chuchle.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 11/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov, Stanislav Nižaradze, ukončení nájmu.

 

Žadatel: p. Stanislav Nižaradze

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit :

ukončení nájmu NP (kancelář) v ul. Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov zpětně k 28.2.2004 – nájemce: Stanislav Nižaradze, Máchova 2, Praha 2.

doporučuje schválit:

ukončení nájmu nebytového prostoru (kancelář) v ul. Stroupežnického 28/2327, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.5.2005 – nájemce: Stanislav Nižaradze, Máchova 2, Praha 2.

7/0/0

 

 

NP 11/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Václav Vetr – VEKOMAC s.a., návrh na nepokračování v nájmu a podání výpovědi.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      nepokračování v nájemním vztahu s firmou Václav Vetr – VEKOMAC s.a., IČO 18680216 v NP Štefánkova 51/259, Praha 5 – Smíchov po skončení doby trvání nájmu ke dni 30.6.2005,

2.      podání žaloby proti firmě Václav Vetr – VEKOMAC s.a., IČO 18680216, nájemci NP v ul. Štefánikova  51/259, Praha 5 – Smíchov v případě, že nevyklidí NP k datu 30.6.2005,

3.      AK – JUDr. Ilja Lamprecht – zastupováním MČ Praha 5 v žalobě na vyklizení proti firmě VEKOMAC s.a. v případě, že tato firma užívaný NP na adrese č.p. 259, k.ú. Smíchov, Štefánikova 51, Praha 5 k datu 30.6.2005 nevyklidí a vyklizený nepředá správní firmě.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 11/09/05

 

Žádost: Nebytové prostory – Záhorského č.p. 886/4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy se záměrem přednostního pronájmu pro umístění školského zařízení.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP Záhorského č.p. 886 na úřední desku MČ Praha 5 s přednostním záměrem pronájmu na umístění školského zařízení na 30 dní.

7/0/0

 

 

12.KOAa M se koná dne : 13.6. 2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 31.5.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě