Zápis z 10.zasedání KÚR dne 25.5.2006

                                                                                                          


1.)  Výjimečně přípustné využití území SVO pro funkci bydlení –  Vrchlického ulice
    na pozemcích č.parc. 1175/1,2, 3,4, 5,6,7,8 k.ú. Košíře pro již umístěný polyfunkční
    objekt na základě již vydaného  rozhodnutí o umístění stavby z r. 2002
     Pro již umístěnou stavbu administrativní budovy na základě vydaného ÚR hodlá investor
     změnit funkci stavby na bytovou.


 


       Komise  souhlasí s výjimečně přípustným funkčním využitím území SVO pro bydlení  na
       pozemcích č.parc. 1175/1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 k.ú. Košíře při ulici Vrchlického


                                                                                                              


       


2. Obytný soubor Park Kavalírka “ – studie – na pozemcích č.parc..  718, 705/3, 722/4,732
   k.ú. Košíře při ulici Pod  Kavalírkou “  
     Návrh předkládá zástavbu lokality novostabou obytného domu s podzemními garážemi.
     Bytový dům sestává ze 2 nadzemních objektů propojenými částečně vystupujícím
     podzemním podlažím garáží. Navrženo cca 85 bytů, 78 parkovacích stání.


       Komise souhlasí s s předloženou studií stavby „Obytný soubor Kavalírka“ na pozemcích  
       č.parc. 718, 705/3, 722/4, 732 k.ú. Košíře dle dokumentace dat. 04/2006
  


3. Bytový dům Na Zatlance „ na pozemku č.parc. 2851 k.ú. Smíchov  dokumentace
     k územnímu  řízení


  Návrh předkládá zástavbu proluky objektem o 1 PP a 7 NP, poslední 2 podlaží ustupující.
  V objektu je 18 bytů, 1 komerční jednotka, 23 parkovacích stání v objektu.


    Komise souhlasí s umístěním stavby: bytový dům Na Zatlance“ na pozemku č.parc. 2851 k.ú.
  . Smíchov dle dokumentace dat. 04/2006.


 


4. „Novostavba rodinné vily Hlubočepy“ na pozemcích č.parc. 219,220 k.ú. Hlubočepy
      – dokumentace k územnímu řízení
     Návrh předkládá zástavbu pozemků novostavbou rodinné vily o zastavěné ploše 390 m2 ,
     zeleň 1026 m2 .Objekt je dvoupodlažní, většinu podlaží zaujímá přízemí. Umístěn je zde
    1  byt, garáž pro 4 vozidla a bazénová část.


    
    Komise souhlasí s umístěním stavby “Novostavba rodinné vily Hlubočepy“ na pozemcích  
    č.parc. 219, 220 k.ú. Hlubočepy dle dokumentace dat. 11/2005.    


5. „Bytový dům U Plátenice“ – DÚR – na pozemích č.parc. 3195, 3196 k.ú. Smíchov
    Návrh nadstandardní činžovní vily na neobvyklém tvaru pozemku, přizpůsobený konfiguraci  
    terénu a okolní zástavbě. Navrženo 18 bytů( z toho 15 bytů nad 100 m2 ), 35 parkovacích
    míst v podzemních garážích. Hlavní vchod z ulice Na Hřebenkách v úrovni 3 NP, druhý vstup
    z 1 podzemního podlaží, vjezdy do garáží z ulice U Plátenice.


 


   Komise souhlasí s umístěním stavby“ Bytový dům U Plátenice“ na pozemcích č.parc. 3195,
   3196 k.ú. Smíchov dle dokumentace dat. 03/2006


                                                                                                             


6. Architektonická objemová  studie  zástavby  – nároží ulic Plzeňská , Kováků na pozemku   č.parc. 2843 k.ú. Smíchov  – doplnění


   Komisi byla předložena doplňující vizualizace návrhu (od souběhu ulic Nádražní a Plzeňské).


   Komise doplňující vizualizaci bere na vědomí a doporučuje zpracovat další alternativní návrhy
    např. s rozdílnou výškou věží objektu