zápis z 10. zasedání KUR dne 19.6.2008

 

ZÁPIS č. 10.

 

ze zasedání komise územního rozvoje dne 19.6.2008

 

 

 

1.                  BD Šmukýřka č.parc. 1020/2,1021/2, 1022/3 k.ú. Košíře – doplnění

Předmětem posouzení je novostavba BD na pozemcích v ulici Pod Šmukýřkou, území OB. Nad úroveň ulice vystupuje platforma stavby se třemi hmotami o 2NP. Spodní část domu je členěna rastrem teras. Na základě požadavku KUR je dokumentace doplněna o porovnání míry využití území v místě navrhované zástavby a vztahy navrhované stavby ke stávající zástavbě.

Komise souhlasí s umístěním stavby „BD Šmukýřka“ na pozemcích č.parc. 1020/2,1021/2, 1022/3 k.ú. Košíře, dle předložené dokumentace, dat. 05/2008

 

 

2.                  Rezidence Blaženka, studie, č.poz. 2499, k.ú. Smíchov

V rezidenční lokalitě s vilovou i kompaktní zástavbou (území OB) je na svažitém pozemku na místě stávajícího vilového domu navrhován nový bytový dům, rozčleněný na tři objemy.

 

Komise podmiňuje další projednání návrhu stavby „Rezidence Blaženka“ požadavkem na doplnění porovnání míry využití v referenčním území a snížení celkového objemu stavby s ohledem na charakter stávající zástavby a limity dopraní obslužnosti (OTPP, zejména čl.4/1).

 

 

3.                  Apartmenty Radlická, stavební záměr, č.parc. 1459-1462 k.ú. Smíchov

Studie řeší stavební záměr na dostavbu proluky v koncové poloze v bloku zástavby v Radlické ulici, vzniklé po demolici dvou stávajících bytových domů č.p.473 a č.p.621 (území OV). Dům jednoznačně vymezuje a uzavírá  linii zástavby vůči navazujícím plochám zeleně Pavího vrchu (ZP, ÚSES). 

 

Komise souhlasí se záměrem stavby „Apartmenty Radlická“ na pozemcích č.parc. 1459,1460,1461,1462 k.ú. Radlice dle předložené dokumentace, dat. 05/2008

 

 

4.                  BD Plzeňská, DUR, č.parc. 3968-4839/8 k.ú. Smíchov

V proluce zastavěného a urbanizovaného území (OV) je navržena stavba s převažující bytovou funkcí, doplněnou nebytovými zejm. prodejními plochami v parteru objektu. Objekt je horizontálně rozdělen do tří celků. Západní část objektu (Sekce A) je nejvyšší se 7NP, směrem ke středu budovy (Sekci B) postupně ubývají podlaží na 4NP, východní Sekce C má 5NP.

 

Komise/výbor souhlasí s umístěním stavby bytového domu Plzeňská třída na pozemcích č.parc. 3968, 3966/1, 3966/2, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3970/1, 3970/2, 4839/2, 4839/4, 4839/5, 4839/6, 4839/7, 4839/8 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 05/2008

 

 

5.                  Hlubočepská, DUR, č.parc. 27-30 k.ú. Hlubočepy,

Návrh stavby se souhlasným stanoviskem RMČ Praha 5, byl projednán KUR v řádném termínu před územním řízením.

V DUR dochází z majetkoprávních důvodů k situační změně. K úpravě je souhlas dotč. orgánu (ODŽ ÚMČ Praha 5).

 

Komise bere na vědomí úpravu v situování stavby BD  Hlubočepská, č.parc. 27-30 k.ú. Hlubočepy.