Zápis z 10. KOAaM dne 28.5.2007

30/05/2007

                                                                                                                                                                                                           

 

Z Á P I S 

 

 

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.5. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                            3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z minulé komise byl projednán bez připomínek, program na 10. zasedání je schválen.

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 10/01/2007

 

Žádost:  Záměr prodeje nemovitosti č.p. 2859, Na Loužku č.o. 2, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1388/2, 1388/3 a 1388/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Zina Porkertová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Souhlasit:

1.se záměrem prodeje nemovitosti č.p. 2859 Na Loužku č.o. 2, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1388/2, 1388/3 a 1388/1, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu…“

2. s minimální kupní cenou dle znal. Posudku č. 2449-089/07 Ing. Beneše z 6.5.2007

 ve výši 9, 500.000,- Kč.

  4/0/0

 

OA 10/02/2007

 

Žádost: Klikatá 1238/90c – výpověď nájemci části pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 90c, společnosti RIS energo s.r.o. a Jiřímu Hozdovi z důvodu hrubého porušování smlouvy.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

OA 10/03/2007

 

Žádost:  Vltavská 12/čp. 980 – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s., kterým se navyšuje roční nájemné o příslušnou sazbu DPH, a který mění způsob úhrady a splatnost nájemného.

4/0/0

 

 

OA 10/04/2007

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne  20.102006 se společností ISCO spol. s r.o., se sídlem Střešovická 906/66, Praha 6, IČ: 64946126.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

  1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2006 se společností ISCO spol. s r.o., který upravuje předmět nájmu a mění výši ročního nájemného za pronájem části objektu Klikatá 90c.

4/0/0

 

OA 10/05/2007

 

Žádost:  Klikatá 90c/1238 – záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v přízemí objektu administrativní budovy na úřední desku MČ Praha 5.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit::

  1. zveřejnění  záměru pronájmu nebytového prostoru č. 103  o výměře 10,35 m2, nebytového prostoru č. 104 o výměře 9,90 m2 a nebytového prostoru č. 105 o výměře 26 m2 umístěných v přízemí objektu administrativní budovy v areálu Klikatá 90c/1238 za minimální nájemné ve výši:1.300,-Kč/m2/rok na úřední desku MČ Praha 5 s využitím jako kanceláře.

4/0/0

OA 10/06/2007

 

Žádost:  Arbesovo náměstí 8, záměr prodeje id. 4/5 domu čp. 275 s id. 4/5 zast. pozemku parcel. č.. 95, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Revokovat:

 

1.      usnesení RMČ Praha 5 ze dne 11.4.2007 č. 15/483/2007 takto:

souhlasit se záměrem prodeje id. 4/5 domu čp. 275, Arbesovo nám. 8, s id. 4/5 zast. pozemku parcel. č. 95, k.ú. Smíchov, spoluvlastníku za kupní cenu 16, 000.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 10/07/2007

 

Žádost:  Ke Koulce 13/č.p. 462 – uzavření nájemní smlouvy se společností H.S.H. Sport s.r.o., Ke Koulce 13, Praha 5, IČ: 61853062 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel:  společnost H.S.H Sport s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností H.S.H sport, s.r.o., Ke Koulce 13/čp. 462, Praha 5. IČ: 61853062 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Ke Koulce 13/čp. 462 za roční nájemné ve výši 4.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 10/08/2007

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem nebytových prostor č. 101 a 102 o celkové výměře 52 m2 správní společnosti ISCO spol. s r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ: 64946126 s využitím jako kanceláře.

 

Žadatel: ISCO spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

        1. pronájem nebytového prostoru č. 101 o výměře 26 m2 a nebytového prostoru č. 102 o výměře 26 m2 umístěných v přízemí objektu administrativní budovy v areálu klikatá 90c správní společnosti ISCO spol. s.r.o. (správce areálu Klikatá 90c) za nájemné ve výši 1.100,-Kč/m2/rok s využitím jako kanceláře.

5/0/0

 

 

 

OA 10/09/2007

 

Žádost:  Švédská 45, záměr prodeje domu čp. 1842, se zast. pozemkem parcel. č. 3336, a zahradou parcel. č. 3337, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      s vyřazením domu čp. 1842, se zast. pozemkem parcel. č. 3336, a zahradou parcel. č. 3337, k.ú. Smíchov, Švédská 45, Praha 5, ze seznamu domů určených k privatizaci dle Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor v domech se čtyřmi a více byty podle zákona 72/1994 Sb.

II. Souhlasit:

1.      se smírným řešením soudního sporu

2.     se záměrem prodeje domu čp. 1842, se zast. pozemkem parcel. č. 3336, a zahradou parcel. č. 3337, k.ú. Smíchov , Švédská 45, Praha 5, Marii Hlaváčové a RNDr. Michalu Lobkowiczovi za kupní cenu celkem 12, 910.300,- Kč.

5/0/0

 

 

OA 10/10/2007

 

Žádost:  Revokace a zrušení části usnesení č. 16/513/2007 v části I. 1.e,f,g – prodej souvisejících pozemků v ul. Podbělohorská vlastníkům jednotlivých nemovitostí.

 

Žadatel: vlastníci nemovitostí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Revokovat:

1.      usnesení RMČ č. 16/513/2007 v bodě I.1. e,f takto:

 souhlasí se záměrem prodeje souvisejících pozemků v k.ú. Smíchov – ul. Podbělohorská – vlastníkům přilehlých nemovitostí za cenu 700,- Kč/m2 takto:

 

e) pozemky č. parc. 4681/5 o výměře 48 m2, č. parc. 4682/2 o výměře 23 m2 a část č. parc. 4681/6 (dle GP č.parc. 4681/9) o výměře 20 m2 tj. celkem 91 m2 za cenu 63.700,- Kč Josefu Sovinskému a ing. Evě Sovinské, oba bytem Praha 5, Podbělohorská 2887/55 každému id. ½

 

f) pozemek č. parc. 4683/4 o výměře 137 m2 za cenu 95.900,- Kč Janě Noskové, bytem Praha 5, Podbělohorská 2886/53 a ing. Ivaně Bulíčkové, bytem Praha 6, Křenova 252/6 každé id. ½

 

II. Zrušit:

1.      usnesení RMČ č. 16/513/2007 v bodě I.1.g.)

3/1/1

 

 

NP 10/01/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Košíře, VINUM – českomoravské družstvo, návrh na řešení pronájmu.

 

Žadatel:  VINUM

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

NP 10/02/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  p. Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Vzít na vědomí:

  1. smlouvu o prodeji podniku mezi Pavlem Hejrou a Kamalem Charifem ze dne 27.4.2007

II. Neschválit:

  1. provedení změny v označení osoby nájemce NP občerstvení ve Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov na Kamala Charifa, IČ 74338021, bytem a místem podnikání Na Zvoničce 891/7, Praha 4, PSČ 147 00 s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS č. 11/2005 ze dne 16.11.2005 se nemění.

5/0/0

 

NP 10/03/2007

 

Žádost:  NP – Hlubočepská 33/2, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Zrušit:

1.usnesení RMČ č. 7/209/2007 ze dne 20.2.2007

II. Schválit:

1.      pronájem NP – ordinace v ul. Hlubočepská 33/2, Praha 5 – Hlubočepy

žadateli: MUDr. Ivo Ezechiáš, Hlubočepská 281/31a, 152 00  Praha 5 za zákl. nájemné ve výši: 1.000,- Kč/m2/rok

5/0/0

  

NP 10/04/2007

 

Žádost:  NP – Nádražní 82/42, Praha 5 – Smíchov, Regina Kolandová, prominutí smluvní pokuty.

 

Žadatel:  pí. Regina Kolandová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1.      ve znění bodu 5. čl. VI. Smlouvy o provedení stavebních prací se stavebníkem Reginou Kovandovou prominutí smluvní pokuty nájemci NP v č.p. 42, nádražní 82, k.ú. Smíchov, Praha 5 ve výši 15 tis. Kč za nezaviněné prodlení s dokončením stavby Centra služeb pro osobní hygienu s péči o alergiky, astmatiky a proti stresu o 2 dny.

4/0/0

 

NP 10/05/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, Acer Zahradníci, s.r.o., souhlas s umístěním místa podnikání fyzické osoby.

 

Žadatel:  . Roman Hála

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Souhlasit:

1.      že podnikatel Roman Hála, bytem Lumiérů 532/40, 152 00 , Praha 5 –Hlubočepy, bude uvádět jako místo podnikání své firmy Roman HÁLA, IČ: 16121988, adresu NP v nemovitosti č.p. 453, k.ú. Hlubočepy, Lumiérů 13, Praha 5 za předpokladu, že uzavře s nájemcem – firmou Acer Zahradníci, s.r.o., IČ 25978241, podnájemní smlouvu

2.s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Acer Zahradníci, s.r.o. a firmou Roman HÁLA bez bližších podmínek.

5/0/0

 

 

NP 10/06/2007

 

Žádost:  NP – Švédská 35/1844, 37/1845, Praha 5 – Smíchov, MAXIMA, s.r.o., Kristián Langr, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  MAXIMA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

10/01/2007

 

Žádost:  Úhrada nákladů na přeložení vzduchotechnického zařízení z prostoru domu č.p. 117, k.ú. Malá Strana, Zborovská 66, Praha 5 – společnosti Zborovská 66 s.r.o. do dvora domu č.p. 124, Zborovská 68 – vlastnictví MČ Praha 5.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Jiří Brabec

 

Stanovisko KOAa M:

            Materiál stažen z programu, předložit do finančního výboru.

 

 

NP 10/07/2007

 

Žádost:  NP Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

11. KOAaM se koná dne :  11.6.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                      Ověřil:

Jiřina Zavadilová                                   ing. Petr HORÁK                                         

                                                                  zástupce starosty

 

 

V Praze dne: 29.5. 2007                                              

                                                                                                                                                                                                           

 

Z Á P I S 

 

 

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.5. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                            3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z minulé komise byl projednán bez připomínek, program na 10. zasedání je schválen.

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 10/01/2007

 

Žádost:  Záměr prodeje nemovitosti č.p. 2859, Na Loužku č.o. 2, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1388/2, 1388/3 a 1388/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Zina Porkertová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Souhlasit:

1.se záměrem prodeje nemovitosti č.p. 2859 Na Loužku č.o. 2, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1388/2, 1388/3 a 1388/1, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu…“

2. s minimální kupní cenou dle znal. Posudku č. 2449-089/07 Ing. Beneše z 6.5.2007

 ve výši 9, 500.000,- Kč.

  4/0/0

 

OA 10/02/2007

 

Žádost: Klikatá 1238/90c – výpověď nájemci části pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 90c, společnosti RIS energo s.r.o. a Jiřímu Hozdovi z důvodu hrubého porušování smlouvy.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

OA 10/03/2007

 

Žádost:  Vltavská 12/čp. 980 – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s., kterým se navyšuje roční nájemné o příslušnou sazbu DPH, a který mění způsob úhrady a splatnost nájemného.

4/0/0

 

 

OA 10/04/2007

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne  20.102006 se společností ISCO spol. s r.o., se sídlem Střešovická 906/66, Praha 6, IČ: 64946126.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

  1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2006 se společností ISCO spol. s r.o., který upravuje předmět nájmu a mění výši ročního nájemného za pronájem části objektu Klikatá 90c.

4/0/0

 

OA 10/05/2007

 

Žádost:  Klikatá 90c/1238 – záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v přízemí objektu administrativní budovy na úřední desku MČ Praha 5.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit::

  1. zveřejnění  záměru pronájmu nebytového prostoru č. 103  o výměře 10,35 m2, nebytového prostoru č. 104 o výměře 9,90 m2 a nebytového prostoru č. 105 o výměře 26 m2 umístěných v přízemí objektu administrativní budovy v areálu Klikatá 90c/1238 za minimální nájemné ve výši:1.300,-Kč/m2/rok na úřední desku MČ Praha 5 s využitím jako kanceláře.

4/0/0

OA 10/06/2007

 

Žádost:  Arbesovo náměstí 8, záměr prodeje id. 4/5 domu čp. 275 s id. 4/5 zast. pozemku parcel. č.. 95, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Revokovat:

 

1.      usnesení RMČ Praha 5 ze dne 11.4.2007 č. 15/483/2007 takto:

souhlasit se záměrem prodeje id. 4/5 domu čp. 275, Arbesovo nám. 8, s id. 4/5 zast. pozemku parcel. č. 95, k.ú. Smíchov, spoluvlastníku za kupní cenu 16, 000.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 10/07/2007

 

Žádost:  Ke Koulce 13/č.p. 462 – uzavření nájemní smlouvy se společností H.S.H. Sport s.r.o., Ke Koulce 13, Praha 5, IČ: 61853062 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel:  společnost H.S.H Sport s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností H.S.H sport, s.r.o., Ke Koulce 13/čp. 462, Praha 5. IČ: 61853062 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Ke Koulce 13/čp. 462 za roční nájemné ve výši 4.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 10/08/2007

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – pronájem nebytových prostor č. 101 a 102 o celkové výměře 52 m2 správní společnosti ISCO spol. s r.o., Střešovická 906/66, Praha 6, IČ: 64946126 s využitím jako kanceláře.

 

Žadatel: ISCO spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

        1. pronájem nebytového prostoru č. 101 o výměře 26 m2 a nebytového prostoru č. 102 o výměře 26 m2 umístěných v přízemí objektu administrativní budovy v areálu klikatá 90c správní společnosti ISCO spol. s.r.o. (správce areálu Klikatá 90c) za nájemné ve výši 1.100,-Kč/m2/rok s využitím jako kanceláře.

5/0/0

 

 

 

OA 10/09/2007

 

Žádost:  Švédská 45, záměr prodeje domu čp. 1842, se zast. pozemkem parcel. č. 3336, a zahradou parcel. č. 3337, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      s vyřazením domu čp. 1842, se zast. pozemkem parcel. č. 3336, a zahradou parcel. č. 3337, k.ú. Smíchov, Švédská 45, Praha 5, ze seznamu domů určených k privatizaci dle Zásad postupu při prodeji bytů a nebytových prostor v domech se čtyřmi a více byty podle zákona 72/1994 Sb.

II. Souhlasit:

1.      se smírným řešením soudního sporu

2.     se záměrem prodeje domu čp. 1842, se zast. pozemkem parcel. č. 3336, a zahradou parcel. č. 3337, k.ú. Smíchov , Švédská 45, Praha 5, Marii Hlaváčové a RNDr. Michalu Lobkowiczovi za kupní cenu celkem 12, 910.300,- Kč.

5/0/0

 

 

OA 10/10/2007

 

Žádost:  Revokace a zrušení části usnesení č. 16/513/2007 v části I. 1.e,f,g – prodej souvisejících pozemků v ul. Podbělohorská vlastníkům jednotlivých nemovitostí.

 

Žadatel: vlastníci nemovitostí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Revokovat:

1.      usnesení RMČ č. 16/513/2007 v bodě I.1. e,f takto:

 souhlasí se záměrem prodeje souvisejících pozemků v k.ú. Smíchov – ul. Podbělohorská – vlastníkům přilehlých nemovitostí za cenu 700,- Kč/m2 takto:

 

e) pozemky č. parc. 4681/5 o výměře 48 m2, č. parc. 4682/2 o výměře 23 m2 a část č. parc. 4681/6 (dle GP č.parc. 4681/9) o výměře 20 m2 tj. celkem 91 m2 za cenu 63.700,- Kč Josefu Sovinskému a ing. Evě Sovinské, oba bytem Praha 5, Podbělohorská 2887/55 každému id. ½

 

f) pozemek č. parc. 4683/4 o výměře 137 m2 za cenu 95.900,- Kč Janě Noskové, bytem Praha 5, Podbělohorská 2886/53 a ing. Ivaně Bulíčkové, bytem Praha 6, Křenova 252/6 každé id. ½

 

II. Zrušit:

1.      usnesení RMČ č. 16/513/2007 v bodě I.1.g.)

3/1/1

 

 

NP 10/01/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Košíře, VINUM – českomoravské družstvo, návrh na řešení pronájmu.

 

Žadatel:  VINUM

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

NP 10/02/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  p. Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Vzít na vědomí:

  1. smlouvu o prodeji podniku mezi Pavlem Hejrou a Kamalem Charifem ze dne 27.4.2007

II. Neschválit:

  1. provedení změny v označení osoby nájemce NP občerstvení ve Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov na Kamala Charifa, IČ 74338021, bytem a místem podnikání Na Zvoničce 891/7, Praha 4, PSČ 147 00 s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS č. 11/2005 ze dne 16.11.2005 se nemění.

5/0/0

 

NP 10/03/2007

 

Žádost:  NP – Hlubočepská 33/2, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Zrušit:

1.usnesení RMČ č. 7/209/2007 ze dne 20.2.2007

II. Schválit:

1.      pronájem NP – ordinace v ul. Hlubočepská 33/2, Praha 5 – Hlubočepy

žadateli: MUDr. Ivo Ezechiáš, Hlubočepská 281/31a, 152 00  Praha 5 za zákl. nájemné ve výši: 1.000,- Kč/m2/rok

5/0/0

  

NP 10/04/2007

 

Žádost:  NP – Nádražní 82/42, Praha 5 – Smíchov, Regina Kolandová, prominutí smluvní pokuty.

 

Žadatel:  pí. Regina Kolandová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1.      ve znění bodu 5. čl. VI. Smlouvy o provedení stavebních prací se stavebníkem Reginou Kovandovou prominutí smluvní pokuty nájemci NP v č.p. 42, nádražní 82, k.ú. Smíchov, Praha 5 ve výši 15 tis. Kč za nezaviněné prodlení s dokončením stavby Centra služeb pro osobní hygienu s péči o alergiky, astmatiky a proti stresu o 2 dny.

4/0/0

 

NP 10/05/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, Acer Zahradníci, s.r.o., souhlas s umístěním místa podnikání fyzické osoby.

 

Žadatel:  . Roman Hála

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Souhlasit:

1.      že podnikatel Roman Hála, bytem Lumiérů 532/40, 152 00 , Praha 5 –Hlubočepy, bude uvádět jako místo podnikání své firmy Roman HÁLA, IČ: 16121988, adresu NP v nemovitosti č.p. 453, k.ú. Hlubočepy, Lumiérů 13, Praha 5 za předpokladu, že uzavře s nájemcem – firmou Acer Zahradníci, s.r.o., IČ 25978241, podnájemní smlouvu

2.s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Acer Zahradníci, s.r.o. a firmou Roman HÁLA bez bližších podmínek.

5/0/0

 

 

NP 10/06/2007

 

Žádost:  NP – Švédská 35/1844, 37/1845, Praha 5 – Smíchov, MAXIMA, s.r.o., Kristián Langr, oznámení o prodeji podniku.

 

Žadatel:  MAXIMA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

10/01/2007

 

Žádost:  Úhrada nákladů na přeložení vzduchotechnického zařízení z prostoru domu č.p. 117, k.ú. Malá Strana, Zborovská 66, Praha 5 – společnosti Zborovská 66 s.r.o. do dvora domu č.p. 124, Zborovská 68 – vlastnictví MČ Praha 5.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Jiří Brabec

 

Stanovisko KOAa M:

            Materiál stažen z programu, předložit do finančního výboru.

 

 

NP 10/07/2007

 

Žádost:  NP Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

11. KOAaM se koná dne :  11.6.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                      Ověřil:

Jiřina Zavadilová                                   ing. Petr HORÁK                                         

                                                                  zástupce starosty

 

 

V Praze dne: 29.5. 2007                                              

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě